دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-300 

پژوهشی

1. نگرش سیاسی و ارتباط آن با دینداری و طبقه اجتماعی در بین مردم شهر رشت

صفحه 1-26

ندا یکتاپرست راسته کناری؛ هادی نوری؛ محمدرضا غلامی


2. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان (مورد مطالعه: شهر گرگان)

صفحه 27-52

غلامرضا خوش فر؛ مصطفی باقریان جلودار؛ شهربانو میرزاخانی؛ فاطمه جندقی میرمحله


4. تجارب دانشجویان دختر از سکونت در خوابگاه های دانشجویی: یک مطالعه کیفی

صفحه 75-97

عباس رحمتی؛ فهیمه زراعت حرفه؛ فرحناز علیپور؛ فاطمه کاربخش زاده