دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، شهریور 1398، صفحه 1-300 

مقاله پژوهشی

نگرش سیاسی و ارتباط آن با دینداری و طبقه اجتماعی در بین مردم شهر رشت

صفحه 1-26

10.22084/csr.2019.14191.1353

ندا یکتاپرست راسته کناری؛ هادی نوری؛ محمدرضا غلامی


بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان (مورد مطالعه: شهر گرگان)

صفحه 27-52

10.22084/csr.2020.12339.1228

غلامرضا خوش فر؛ مصطفی باقریان جلودار؛ شهربانو میرزاخانی؛ فاطمه جندقی میرمحله