فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات (اینجا را کلیک کنید)

1. ثبت نام و ارسال مقاله صرفا از طریق سامانه نشریات دانشگاه بوعلی سینا صورت می گیرد (تمامی مقالات ارسالی به این نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابه یاب بررسی خواهند شد)

2. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته) توسط  ارکان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).

3. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا دو هفته به طول خواهد انجامید.

4. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور تخصصی که هیات تحریه معرفی می کنند ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

  1. اگر  دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
  2. اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.
  3. اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
  4. پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی و نهایی داده خواهد شد.

5.صدور پذیرش پس از تائید نهایی امکان پذیر خواهد شد.

6.تحت هیچ شاریط از یک نویسنده در دو شماره متوالی مقاله چاپ نمی شد و همزمان نیز از دریافت مقاله از یک نوسینده(هرچند نفرات اول هم نباشند) اجتناب می گردد.