داوران سال 1401

       
1 بلالی، اسماعیل دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
   
2 پاپی نژاد، شهربانو سایر  
   
3 حسینی، محمدرضا دانشیار عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آیت اله بروجردی (ره)
   
4 رسول زاده اقدم، صمد استادیار عضو هیئت علمی گروه مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
   
5 روشنایی، علی استادیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
   
6 سحابی، جلیل   دانشگاه کردستان
   
7 طالبی، محمدعلی استادیار عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور ایران تهران
   
8 عباس زاده مرزبالی، محسن استادیار استادیار علوم سیاسی، دانشگاه مازندران
   
9 علی پور، پروین سایر دانشگاه تهران
   
10 قدسی، محمد دانشیار استاد
   
11 کبیری، افشار دانشیار دانشیار جامعه شناسی دانشگاه ارومیه
   
12 معینی، بابک دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه بهداشت عمومی