هزینه بررسی و انتشار مقالات

نشریه پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر براساس آیین‌نامه تعیین هزینۀ پردازش مقاله وزارت علوم، در مرحلۀ اول بررسی و ارزیابی مقالات هزینه‌ای دریافت نمی‌کند و بعد از طی مراحل داوری و سپس پذیرش توسط داوران، مبلغ 6۰۰ هزارتومان (۲۰۰ هزارتومان هزینه داوری، 4۰۰ هزارتومان هزینه انتشار) دریافت می‌کند.