داوران سال 1400

       
1 احمدی، امیدعلی استادیار دانشگاه آزاد اشتیان
   
2 آرام، یوسف استادیار استادیار زبان شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا
   
3 یارمحمدی واصل، مسیب دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
   
4 ایزدی، محمدسعید دانشیار معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
   
5 افشانی، سیدعلیرضا استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
   
6 ایمانی جاجرمی، حسین استادیار دانشگاه تهران
   
7 بلالی، اسماعیل دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
   
8 ترکاشوند، محمد استادیار دانشگاه یزد
   
9 یحیوی، حمید استادیار عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
   
10 یحیوی، دکتر استادیار  
   
11 ذوقی پایدار، محمدرضا دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
   
12 رسول زاده اقدم، صمد استادیار عضو هیئت علمی گروه مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
   
13 روشنایی، علی استادیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
   
14 زاهدی، محمدجواد دانشیار دانشگاه پیام نور
   
15 سبزه ای، محمد تقی استادیار استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا
   
16 سجاد زاده، حسن استادیار استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
   
17 سحابی، جلیل   دانشگاه کردستان
   
18 سراج زاده، سیدحسین دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
   
19 طالبی، محمدعلی استادیار عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور ایران تهران
   
20 طاهری، مرتضی دانشیار انشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
   
21 عراقچیان، محمدرضا استادیار گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
   
22 علی پور، پروین سایر دانشگاه تهران
   
23 علیزاده اقدم، محمدباقر استاد دانشگاه تبریز
   
24 علی نژاد، منوچهر استادیار استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه یزد گروه جامعه شناسی. یزد. ایران
   
25 علیوردی نیا، اکبر استاد عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
   
26 فرهادی، مهران استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
   
27 قادری، صلاح الدین استادیار گروه جامعه شناسی ، دانشگاه خوارزمی
   
28 قاسمی، محمدعلی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
   
29 قاسمی اردهایی، علی استادیار استادیار گروه جمعیت شناسی دانشگاه پیام نور
   
30 قدسی، محمد دانشیار استاد
   
31 کبیری، افشار دانشیار دانشیار جامعه شناسی دانشگاه ارومیه
   
32 کریمی، جلیل دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
   
33 کوهی، کمال دانشیار هیئت علمی دانشگاه تبریز
   
34 گلابی، فاطمه دانشیار دانشگاه تبریز-
   
35 مبارکی، محمد استادیار استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
   
36 محمودیان، حسین دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران
   
37 میرحسینی، بیدا دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
   
38 موسی نژاد، علی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
   
39 نقدی، اسدالله استاد استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران