اهداف و چشم انداز

اهداف  نشریه

1-نشریه پژوهش های جامعه شناسی معاصر از  مقالات علمی – پژوهشی، حاصل از تحقیقات مبتکرانه،مسئله‌محور و نوآور و کاربردی یا بسط دهنده مرزهای دانش احتماعی ایران حمایت می کند

2-فراهم کردن فضایی برای نشر ایده ها و توان پژوهشگران اجتماعی در غرب کشور

3-حمایت از نشر یافته های رساله های دکتری و تحقیقات کاربردی اساتید، دانشجویان از سراسر ایران

4-کمک به تصمیم سازی و برنامه ریزان استان و مناطق غرب کشور