اهداف و چشم انداز

 

اهداف  نشریه

1- نشریۀ پژوهش‌های جامعه شناسی معاصر از  مقالات علمی و پژوهشی، حاصل از تحقیقات مبتکرانه، مسأله‌محور و نوآور و کاربردی یا بسط‌دهندۀ مرزهای دانش احتماعی ایران حمایت می‌کند.

2- فراهم کردن فضایی برای نشر ایده‌ها و توان پژوهشگران اجتماعی سراسر ایران

3- حمایت از نشر یافته‌های رساله‌های دکتری و تحقیقات کاربردی اساتید، دانشجویان از سراسر ایران

4- کمک به تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزان علوم اجتماعی معاصر