داوران نشریه از ابتدای تاسیس

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات سمت / سازمان
شیرین احمدنیا دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی
وکیل احمدی استادیار دکترای تخصصی عضور هیات علمی
دانشگاه رازی
وکیل احمدی استادیار دکترای تخصصی گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه
امیدعلی احمدی   دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اشتیان
جواد افشار کهن دانشیار دکترای تخصصی عضوهیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
سیدعلیرضا افشانی دانشیار دکترای تخصصی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
فرهاد امام جمعه استادیار دکترای تخصصی مدیر گروه پژوهشی،پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی،سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران
مهدی امیرکافی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه شهیدباهنر کرمان
نادر امیری استادیار دکترای تخصصی دانشگاه رازی کرمانشاه
نازمحمد اونق استادیار دکترای تخصصی دانشگاه پیام نور خراسان شالی (مرکز بجنورد
حسین ایمانی جاجرمی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
توکل آقایاری هیر استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی/ دانشگاه تبریز
محسن بدره استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه مطالعات زنان  دانشگاه الزهرا
عیسی برقی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی
اسماعیل بلالی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
حمید بلالی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
بهرام بیات دانشیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
شهربانو پاپی نژاد سایر دکترای تخصصی  
سلیمان پاک سرشت دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا
موسی پیری دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
محمد ترکاشوند استادیار دکترای تخصصی دانشگاه یزد
محمدرضا حسینی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آیت اله بروجردی (ره)
گیتی خزاعی سایر دکترای تخصصی عضو هیات علمی
غلامرضا خوش فر دانشیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی / گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.
سارا دارابی سایر دانشجوی دکترا علوم اجتماعی- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دانشگاه بوعلی سینا-همدان-ایران
کیانوش ذاکرحقیقی دانشیار دکترای تخصصی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
محمدرضا ذوقی پایدار دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
کامران ربیعی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدمهدی رحمتی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
صمد رسول زاده اقدم استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی گروه مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
خسرو رشید دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
هادی رضایی راد استادیار دکترای تخصصی گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا
علی روحانی استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشگاه یزد
علی روشنایی استادیار دکترای تخصصی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
بیژن زارع دانشیار دکترای تخصصی مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
اکبر زارع شاه آبادی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه یزد
محمدجواد زاهدی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه پیام نور
محمد تقی سبزه ای استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی
حسن سجاد زاده استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا
جلیل سحابی     دانشگاه کردستان
سیدحسین سراج زاده دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
فرهاد سراجی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
روح الله سهرابی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
محمود شارع پور استاد دکترای تخصصی دانشگاه مازندران
ابوالفضل شاه آبادی استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
مجتبی شاهنوشی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
ملیحه شیانی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
رسول صادقی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی/ دانشگاه تهران
اکبر طالب پور دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی
محمدعلی طالبی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور ایران تهران
محمد عباس زاده استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
حمید عبداللهیان استاد دکترای تخصصی دانشگاه تهران
محمدرضا عراقچیان استادیار دکترای تخصصی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
پروین علی پور سایر دکترای تخصصی دانشگاه تهران
منوچهر علی نژاد استادیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه یزد گروه جامعه شناسی
محمدباقر علیزاده اقدم استاد دکترای تخصصی دانشگاه تبریز
اکبر علیوردی نیا استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
سعید عیسی زاده دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
مهران فرهادی استادیار دکترای تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
سیداحمد فیروزآبادی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
امید قادرزاده دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه کردستان
محمدعلی قاسمی استادیار دکترای تخصصی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
علی قاسمی اردهایی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه جمعیت شناسی دانشگاه پیام نور
محمد قدسی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
بهرام قدیمی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
سیاوش قلی پور استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
کاظم کاظمی استادیار دکترای تخصصی  
افشار کبیری دانشیار دکترای تخصصی دانشیار  جامعه شناسی  دانشگاه ارومیه
جلیل کریمی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه رازی کرمانشاه
محمدامین کنعانی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی/ دانشگاه گیلان
مسعود کوثری دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
کمال کوهی دانشیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه تبریز
فاطمه گلابی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تبریز
محمد گنجی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
مهدی مالمیر استادیار دکترای تخصصی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
محمد مبارکی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه یزد
اکرم محمدی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا 
جمال محمدی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
علی محمدی استاد دکترای تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا
ستار محمدی سایر دکترای تخصصی پژوهشگر، گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی
حسین محمودیان دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
همایون مرادخانی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه رازی کرمانشاه
علی مرادی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، کرمانشاه، ایران.
سیدهادی مرجائی استادیار دکترای تخصصی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
سید مرتضی مردیها دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
ثریا معمار استادیار دکترای تخصصی  دانشگاه اصفهان
مهدی معینی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی اصغر مقصودی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا موحدی دانشیار   داشگاه بوعلی سینا
میثم موسایی استاد دکترای تخصصی دانشگاه تهران
سیدیعقوب موسوی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه الزهرا
علی موسی نژاد استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
بیدا میرحسینی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی  قزوین
حسین میرزایی استادیار دکترای تخصصی هیات علمی- دانشگاه فردوسی
اسدالله نقدی  دانشیار  دکترای تخصصی  دانشگاه بوعلی سینا، همدان
قاسم نوروزی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
مینا هلالی ستوده سایر دکترای تخصصی دانشگاه کاشان
رضا همتی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه اصفهان
یدالله هنری لطیف پور استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی
مسیب یارمحمدی واصل دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
دکتر یحیوی استادیار دکترای تخصصی  دانشگاه بوعلی سینا
حمید یحیوی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
علی یعقوبی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه گیلان
محمدرضا یوسف زاده دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
سامان یوسف وند استادیار دکترای تخصصی  دانشگاه تهران