شیوه‌نامه نگارش مقاله

 

شیوه‌نامه نگارش مقالات دوفصلنامه پژوهشهای جامعه‌شناسی معاصر