شیوه‌نامه نگارش مقاله

شیوه‌نامه نگارش بخش فارسی مقالات در فایل پیوست لینک زیر قابل دسترس است:

شیوه‌نامه نگارش مقالات دوفصلنامه پژوهشهای جامعه‌شناسی معاصر

مینی مقاله انگلیسی

بخش انگلیسی (مینی مقاله انگلیسی) (خواهشمند است بدون در نظر گرفتن رفرنس‌ها متن مقاله انگلیسی کمتر از 1200 کلمه و بیشتر از 1500 کلمه نباشد)

این بخش باید به‌همراه مقاله در یک فایل جداگانه (Word) به دفتر نشریه ارسال شود؛ که دربردارندۀ مشخصات کامل نویسندگان (نام و سمت سازمانی افیلیشن) و ترجمۀ کاملی از خلاصۀ‌ مقاله (به‌صورت مقاله‌ای کوتاه) در ۱۲۰۰ تا 1500 کلمه (بدون در نظر گرفتن تعداد کلمه رفرنس‌ها)، شامل: چکیده (۳۰۰ کلمه و شامل: طرح و بیان مسأله، اهداف و ضرورت پژوهش، پرسش و فرضیۀ (اصلی) پژوهش، روش تحقیق و مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری، به همراه ک

Title

Name & Affliction

Abstract:

Keywords:

  1. Introduction
  2. Materials and Methods
  3. Data
  4. Discussion
  5. Conclusion
  • Acknowledgments

References