سال 1398

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
فرهاد امام جمعه استادیار مدیر گروه پژوهشی،پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی،سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران
نازمحمد اونق استادیار دانشگاه پیام نور خراسان شالی (مرکز بجنورد
اسماعیل بلالی استادیار دانشگاه بوعلی سینا
شهربانو پاپی نژاد سایر  
محمد ترکاشوند استادیار دانشگاه یزد
کامران ربیعی استادیار  گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدمهدی رحمتی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
صمد رسول زاده اقدم استادیار  گروه مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
خسرو رشید دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
علی روشنایی استادیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
محمد تقی سبزه ای استادیار استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی
حسن سجاد زاده استادیار استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
جلیل سحابی استادیار دانشگاه کردستان
ابوالفضل شاه آبادی استاد عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
ملیحه شیانی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران
رسول صادقی دانشیار عضو هیات علمی/ دانشگاه تهران
محمدعلی طالبی استادیار عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور ایران تهران
پروین علی پور سایر دانشگاه تهران
سعید عیسی زاده دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
محمد قدسی دانشیار استاد
سیاوش قلی پور استادیار عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
افشار کبیری استادیار دانشیار  جامعه شناسی  دانشگاه ارومیه
جلیل کریمی استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
فاطمه گلابی دانشیار دانشگاه تبریز-
مهدی مالمیر استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
محمد مبارکی استادیار دانشگاه یزد
ثریا معمار استادیار دانشگاه اصفهان
مهدی معینی استادیار عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رضا موحدی دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی داشگاه بوعلی سینا
حسین میرزایی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله نقدی دانشیار   گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
یدالله هنری لطیف پور استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
مسیب یارمحمدی واصل دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
علی یعقوبی استادیار دانشگاه گیلان