اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی محمد قدسی

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

mamghodsiyahoo.com

سردبیر

دکتر اسدالله نقدی

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

naghdibasu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر اسماعیل بلالی

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

balali_eyahoo.com

دکتر حسین بنی فاطمه

استاد دانشگاه تبریز

banifatemehtabriz.ac.ir

دکتر علی حسین حسین زاده

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

aliho81yahoo.com

دکتر مهدی طالب

استاد دانشگاه تهران

talebut.ac.ir

دکتر رامپور صدر نبوی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

sadr-nabaviferdowsi.um.ac.ir

دکتر محمدباقر علیزاده اقدم

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

m.alizadehtabrizu.ac.ir

دکتر امید قادرزاده

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه کردستان

ogh1355gmail.com

دکتر محمد عباس زاده

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

m.abbaszadeh2014gmail.com

دکتر وحید قاسمی

استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

vaghasemiyahoo.com

دکتر علی محمد قدسی

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

mamghodsiyahoo.com

دکتر اسدالله نقدی

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

naghdi219yahoo.com

کارشناس نشریه

وحیده میرزاابراهیمی

کامپیوتر نرم افزار لیسانس

csrbasu.ac.ir