اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی محمد قدسی

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

basu.ac.ir/~a.ghodsi
mamghodsiyahoo.com
0000-0002-0155-8925

سردبیر

دکتر اسدالله نقدی

جامعه شناسی شهری دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

basu.ac.ir/~a.naghdi
naghdibasu.ac.ir
0000-0002-6403-6948

اعضای هیات تحریریه

دکتر مصطفی ازکیا

استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mazkia
mazkiaut.ac.ir

دکتر حسین ایمانی جاجرمی

علوم اجتماعی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~imanijajarmi
imanijajarmiut.ac.ir

دکتر اسماعیل بلالی

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

basu.ac.ir/~balali_e
balali_eyahoo.com
0000-0002-5487-8885

دکتر حسین بنی فاطمه

استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.banifateme
banifatemehtabriz.ac.ir

دکتر علی حسین حسین زاده

استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~a.hosseinzadeh
a.hosseinzadehscu.ac.ir

دکتر مهدی طالب

استاد دانشگاه تهران

talebut.ac.ir

دکتر رامپور صدر نبوی

استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

sadr-nabavi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
sadr-nabaviferdowsi.um.ac.ir

دکتر محمدباقر علیزاده اقدم

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.aghdam
m.alizadehtabrizu.ac.ir

دکتر امید قادرزاده

جامعه شناسی سیاسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~oghaderzadeh/
ogh1355gmail.com

دکتر محمد عباس زاده

جامعه شناسی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m-abbaszadeh
m.abbaszadeh2014gmail.com

دکتر وحید قاسمی

استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

ltrold.ui.ac.ir/~v.ghasemi/
vaghasemiyahoo.com

دکتر علی محمد قدسی

جامعه شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

basu.ac.ir/~a.ghodsi
mamghodsiyahoo.com
0000-0002-0155-8925

دکتر اسدالله نقدی

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

basu.ac.ir/~a.naghdi
naghdi219yahoo.com
0000-0002-6403-6948

کارشناس نشریه

دکتر خلیل الله بیک محمدی

باستان شناسی دکتری تخصصی باستان شناسی

csrbasu.ac.ir