سال 1399

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات سمت / سازمان
امیدعلی احمدی   دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اشتیان
سیدعلیرضا افشانی دانشیار دکترای تخصصی گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حسین ایمانی جاجرمی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
محسن بدره استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه مطالعات زنان  دانشگاه الزهرا
اسماعیل بلالی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
بهرام بیات دانشیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
شهربانو پاپی نژاد سایر دکترای تخصصی  
محمد ترکاشوند استادیار دکترای تخصصی دانشگاه یزد
سارا دارابی سایر دانشجوی دکترا علوم اجتماعی- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دانشگاه بوعلی سینا-همدان-ایران
کیانوش ذاکرحقیقی دانشیار دکترای تخصصی گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.
محمدمهدی رحمتی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
صمد رسول زاده اقدم استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی گروه مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی روشنایی استادیار دکترای تخصصی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
محمد تقی سبزه ای استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی
حسن سجاد زاده استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
جلیل سحابی  دانشیار  دکترای تخصصی دانشگاه کردستان
سیدحسین سراج زاده دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
فرهاد سراجی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
رسول صادقی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی/ دانشگاه تهران
محمدعلی طالبی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور ایران تهران
محمد عباس زاده استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
محمدرضا عراقچیان استادیار دکترای تخصصی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
پروین علی پور سایر دکترای تخصصی دانشگاه تهران
منوچهر علی نژاد استادیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه یزد گروه جامعه شناسی
محمدباقر علیزاده اقدم استاد دکترای تخصصی دانشگاه تبریز
اکبر علیوردی نیا استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
مهران فرهادی استادیار دکترای تخصصی گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا
محمدعلی قاسمی استادیار دکترای تخصصی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
علی قاسمی اردهایی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه جمعیت شناسی دانشگاه پیام نور
محمد قدسی دانشیار دکترای تخصصی استاد
افشار کبیری دانشیار دکترای تخصصی دانشیار  جامعه شناسی  دانشگاه ارومیه
جلیل کریمی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه رازی کرمانشاه
محمدامین کنعانی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی/ دانشگاه گیلان
کمال کوهی دانشیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه تبریز
فاطمه گلابی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تبریز-
محمد مبارکی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه یزد
ستار محمدی سایر دکترای تخصصی پژوهشگر، گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی
علی محمدی استاد دکترای تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی
حسین محمودیان دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی مرادی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، کرمانشاه، ایران.
سیدهادی مرجائی استادیار دکترای تخصصی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
سید مرتضی مردیها دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تهران
رضا موحدی دانشیار   داشگاه بوعلی سینا
میثم موسایی استاد دکترای تخصصی دانشگاه تهران
علی موسی نژاد استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
بیدا میرحسینی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی  قزوین
حسین میرزایی استادیار دکترای تخصصی هیات علمی- دانشگاه فردوسی
اسدالله نقدی  دانشیار  دکترای تخصصی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مینا هلالی ستوده سایر دکترای تخصصی دانشگاه کاشان
رضا همتی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه اصفهان
یدالله هنری لطیف پور استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی
مسیب یارمحمدی واصل دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
علی یعقوبی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه گیلان