نگرش سیاسی و ارتباط آن با دینداری و طبقه اجتماعی در بین مردم شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گیلان

چکیده

نوع نگرش سیاسی مردم و تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر آن ازجمله پرسش‌های مهم مطرح در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی است. این مقاله با هدف بررسی وضعیت نگرش سیاسی مردم شهر رشت انجام شده است و برای تحقق آن از دو منظر اقتصادگرایی و فرهنگ گرایی برای تبیین عوامل مؤثر بر نگرش سیاسی استفاده می‌شود. لذا پرسش اصلی مقاله حاضر این است که «نگرش سیاسی مردم رشت تحت تأثیر کدام‌یک از دو متغیر موردنظر طبقه و دینداری شکل می‌گیرد؟». روش این مطالعه، پیمایش و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه و جامعه آماری آن، جمعیت بالای 18 سال مردم رشت است که 385 نفر آن‌ها به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب‌ شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که 76 درصد از پاسخگویان دارای نگرش اصلاح‌طلبی و 24 درصد از نگرش اصول‌گرایی برخوردارند. همچنین بین متغیرهای دینداری و طبقه اجتماعی پاسخگویان و نگرش سیاسی آن‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political attitude and its relation with class and religiosity in Rasht residents

نویسندگان [English]

  • neda yaktaparast 1
  • hadi noori 2
  • mohammadreza gholami 2
چکیده [English]

The type of people's political attitude and sociological analysis of the factors influencing it are important questions in the field of political sociology. The purpose of this paper is to investigate the political attitude of the people of Rasht city and to use it both economist and culturalist viewpoints to explain the factors affecting political attitude. The main question of this paper is therefore: "Which of the two variables of the class and religion are influenced by the political attitude of the people of Rasht?" The method of this study is survey and the data gathering tool is a questionnaire and its statistical population is population over 18 years old in Rasht, 385 of whom were selected through cluster sampling. The findings show that 76% of the respondents have a reformist attitude and 24% have a principled attitude. There is also a significant and direct relationship between the variables of religiosity and social class of the respondents and their political attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political attitude
  • social class
  • religiosity
  • fundamentalism
  • reformism
آشوری، داریوش. (1373). فرهنگ سیاسی، تهران: انتشارات مروارید.
اسمیت، فلیپ. (1383). درآمدی بر نظریه‌های فرهنگی، ترجمه حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
اوپنهام، ارن. (1369). طرح پرسشنامه و سنجش نگرش، ترجمه مرضیه کریم نیا، نشر آستان قدس رضوی.
اینگلهارت، رونالد. (1382). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران: کویر.
بشیریه، حسین. (1389). تاریخ اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم، تهران: نشر نی.
بیرو، آلن. (1380). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: نشر کیهان.
بیلینگتون، روز اموند و دیگران. (1380). فرهنگ و جامعه، ترجمه فریبا عزبدفتری، تهران: نشر قطره.
بهمنی طراز، غدیر و دلاوری، ابوالفضل (1395)، «فرهنگ سیاسی دموکراتیک و طبقه متوسط جدید (مورد پژوهش: اساتید دانشگاه‌ها و دبیران مقطع متوسطه شهر همدان)»، پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، دوره 5، شماره 8، 21-1.
پلخانف، گئورگی. (1381). مسائل اساسی مارکسیسم و مقالات فلسفی دیگر، ترجمه پرویز بابایی، تهران: آزادمهر.
تاجیک، محمدرضا. (1379). جامعه‌ای امن در گفتمان خاتمی، تهران: نشر نی.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. (1392). «گفتمان اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی»، همشهری دیپماتیک، شماره 74.
دیویس، وینستون. (1379). دین و توسعه: وبر و تجربه آسیای شرقی، در مایرون واینر و ساموئل هانتینگتون، درک توسعه سیاسی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
روحانی، حسن. (1392). برنامه، اصول کلی و خط‌مشی دولت، متن سخنرانی در مراسم تنفیذ دولت تدبیر و امید.
زارع، بیژن و روهنده، مجید. (1395)، «پژوهشی در باب دینداری و مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان شهر کرج)»، پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، دوره 5، شماره 8، 46-23.
زیباکلام، صادق. (1377). جناح‌های سیاسی در ایران امروز، تهران: نقش نگار.
سلیمی، حسین. (1384). کالبدشکافی ذهنیت اصلاح‌گرایان، تهران: نشر گام نو.
سیف­زاده، سید حسین. (1373). لیبرالیستم معنا و تاریخ آن، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: مرکز.
ظریفی­نیا، حمیدرضا. (1378). کالبدشکافی جناح‌های سیاسی ایران، تهران: نشر آزادی اندیشه.
کرایب، یان. (1378). نظریه اجتماعی مدرن: از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر آگاه.
کردی، حسین. (1388). فرهنگ سیاسی و عوامل اجتماعی آن: مطالعه موردی استان گلستان، پایان‌نامه دکتری، رشته جامعه‌شناسی.
گیدنز، آنتونی. (1381). سیاست، جامعه‌شناسی و نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی.
مارکس، کارل. (1380). لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی، ترجمه پرویز بابایی، تهران: نشر چشمه.
مارکس، کارل. (1385). نیروهای تولید و روابط تولید، در لوئیس کوزر و برنارد روزنبرگ، نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناسی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نی.
وبر، ماکس. (1373). اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا کاشانی، تهران: علمی و فرهنگی.
وبر، ماکس. (1387). روش‌شناسی علوم اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: مرکز.
نوری، هادی. (1394). «آیا اصلاحات ضروری بود؟»، پایگاه اطلاع‌رسانی دیار میرزا.
سو، آلوین. (1386). تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود مظاهری، تهران: انتشارات پژوهشکده راهبردی.
همیلتون پیتر. (1379). تالکوت پارسونز، ترجمه احمد تدین، تهران: نشر هرمس.
Almond, A., Gabriel and Verba S. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations,Center for International Studies, Princeton University, Princeton University Press.
Backy, L.; Choma, C., L. H.; Dywan, J. J.; Segalowitz, S. A., Busseri, M. (2012). Political liberalism and political conservatism: Functionally independent? Personality and individual differences, Contents lists available at SciVerse ScienceDirect.
Edgar, A. and Sedgwick, P. (2002). Cultural Theory, the Key Thinkers, London and New York, Sage.
Van Leeuwen, Florian & Park, JH (2009) Perceptions of social dangers, moral foundations and political orientation, In: Personality and Individual Differences, Vol. 47, 2009, 169-173.
Friese, M; Fishman, Sh; Beatson, R. Sauerwein, K (2009), “Whose fault is it anyway? Political Orientation, Attribution of Responsibility and Support for the Ward in Iraq”, Social Justice Research, Vol. 22, 280-297.
Parsons, T. (1951). The Social System, New York: Free Press.
Sharma. B. B (1992). Encyclopeadic dictionary of sociology, published by J. L Kummar for Anmol publications, New Delhi.
Zettler, I.; Hilbig, E.; Benjamin; Haubrich, Julia (2011). “Altruism at the ballots: Predicting political attitudes and behavior”, Journal of research in personality, 45(1), 130-133.