بلایای طبیعی، بحران‌های اجتماعی و خشونت علیه زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده توسعه کالبدی سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه، ACECR

چکیده

در زمان بلایای طبیعی و بحران‌های اجتماعی خشونت علیه زنان افزایش می‌یابد. از درون ساختار خانواده تا مکان‌های عمومی، هریک عرصه خشونت علیه زنان می‌شود. این مقاله بر آن است نشان دهد خشونت علیه زنان تنها به فضای داخلی خانه‌ها محدود نمی‌شود، در زمان جنگ و بلایای طبیعی، شدت بیشتری می‌گیرد و امنیت زنان در مکان‌های عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مقاله با استفاده از روش اسنادی، مشکلات، اقدامات و مطالعات انجام شده در چهار سال اخیر در زمینه خشونت علیه زنان در زمان بلایای طبیعی و بحران‌های اجتماعی- در سطح جهانی - را مرور می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد خشونت علیه زنان-چه در درون خانواده و چه مکان‌های عمومی- در زمان جنگ‌ها و بلایای طبیعی بیشتر شده و پیامدهای مختلف جسمی، روحی، ارزشی- اخلاقی و عرفی و قانونی برای زنان به همراه داشته است. اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان در بلایای طبیعی و بحران‌های اجتماعی شامل: 1. تلاش برای بازگشت به زندگی طبیعی توسط آسیب‌دیدگان و به‌ویژه زنان؛ 2. تغییر نگرش و نقش رهبران مذهبی و فرهنگی؛ 3. توانمندسازی زنان؛ 4. راه‌اندازی کمپین‌ها و فعالیت‌های علمی و مدنی؛ 5. تصویب قوانین و قطعنامه‌های بین‌مللی و 6. ایجاد مراکز امن بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Natural disasters, social crises and violence against women

نویسنده [English]

  • zhila ghazvineh
چکیده [English]

During natural disasters and social crisis violence against women increases. From the structure of the family to the public places, each becomes a field of violence against women. This paper shows that violence against women is not limited to the domestic, and it's severity exceeds during war and natural disasters, and it affects the safety of women in public places. By using documentary method, this paper reviews problems, actions and studies that are conducted in the past four years on violence against women during natural disasters and social crisis. Reports indicate that violence against women - whether domestic or in public places – has been increased during war and natural disasters that has brought different physical, psychological, mental, moral, and legal consequences for women. Actions and activities undertaken in the field of combating violence against women in natural disasters and social crisis include: 1.Struggling to return to normal life by victims, especially women, 2. Changing the attitude and role of religious and cultural leaders, 3. Women's empowerment, 4. Launching campaigns and scientific and civil activities, 5. Pass an international law and resolutions 6.Establishment of secure centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • violence
  • women
  • disasters
  • social crises
  • War
آبوت، پاملا؛ والاس، کلر. (1391). جامعه‌شناسی زنان، ترجمة منیژه نجم عراقی، چاپ نهم، تهران: نشر نی.
بهمن جنبه، فریده؛ اردیبهشتی خیابان، مریم و کهن، شهناز. (1396). «مطالعه کیفی نقش‌های جنسیتی زنان در زلزله»، زن و مطالعات خانواده، سال نهم: شماره 35، 34-7.
پارسی­زاده، فرخ و اسکندری، ملیحه. (1392). «بررسی توانمندی‌ها و نیازهای زنان در شرایط بحران، با رویکرد زلزله، مطالعه موردی زلزله 5 دی 1382 بم»، پژوهشنامهزلزله‌شناسیومهندسیزلزله، سال شانزدهم: شماره 1، 72-59.
حسینیان، سیمین و خدابخشی کولائی، آناهیتا. (1383). وضعیت سلامت روانی زنان و مردان شهرستان بم پس از وقوع زلزله، مقالات کنفرانس بین­المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)، 10-8 دی 1383، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.
سلطانی­نژاد، امیر، برشان، ادیبه. (1397). «بررسی آسیب‌پذیری اجتماعی زنان در حوادث طبیعی با تأکید بر زلزله‌های ورزقان و اهر»، فصلنامه مدیریت بحران، سال هفتم: شماره 1، 108-99.
سلیمی، مینو. (1397). «مطالعه تجربه زیسته زنان سرپل‌ذهاب از زلزله آبان ماه 1396»، انسان‌شناسی و فرهنگ، سه‌شنبه، 14 اسفند 1397.
سیستانه‌ای، فرشته؛ گودرزی، زهرا؛ رضاپور، رفعت؛ مهران، عباس؛ محمودی، آذر؛ زاغری تفرشی، منصوره، احمدوند، حاتم؛ شیمودایرا، یویکو؛ اوهارا، ماریکو؛ ایمورا، کایوکو. (1384). «بررسی وضعیت روحی و روانی پرستاران آسیب‌دیده در زلزله بم پس از یک سال»، فصلنامه حیات، سال یازدهم، شماره 24 و 25، 21-15.
کمال‌الدینی، معصومه و ازکیا، مصطفی. (1397). «مطالعه پدیده ازدواج اجباری زنان در فجایع طبیعی (پیامدهای اجتماعی فاجعه در زنان بازمانده زلزله 1382 بم)»، نامه انسان‌شناسی، سال چهاردهم، شماره 25، 202-169.
مالمیر، مهدی. (1392) ترس از قربانی‌شدن و قبض فضای عمومی، دو فصلنامه پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، سال دوم: شماره 3، 163-143.
Active against Forced Marriage. (N.D) Johann Daniel Lawaetz-Foundation Germany Hamburg; MOVISIE, Netherlands center for social development The Netherland Utrecht; Forced Marriage Unit, Foreign and Commonwealth Office United Kingdom London; Women for Women’s Human Right’s (WWHR) – NEW WAYS. Turkey Istanbul; Magistratsabteilung 57 (MA 57) Frauenabteilung der Stadt Wien, Women’s Department of the City of Vienna, Austria Vienna; ROKS, The National organisation for Women’s shelters and young Women’s shelters in Sweden , Sweden Stockholm; Zwangsheirat.ch, Verein Katamaran Switzerland· Zug; Free and Hanseatic City of Hamburg ,Ministry for Social and Family Affairs, Health and Consumer Protection. Germany Hamburg
Alston, M,. Whittenbury, K,. Haynes, A,. Godden, N. (2014). “Are climate challenges reinforcing child and forcedmarriage anddowry as adaptation strategies in the context of Bangladesh?”, Elsevier,Women's Studies International Forum, 47, 137-144.
Barreda, G. O., Cases, C. V. (2013). “Legislation on Violence Against Women: Overview of Key Components”, Rev Panam Salud Publica, 33(1), 61-72.
Bashiru, A. M. (2012). Sexual Violence Against Women And Their Human Rights In The Wa Municipality In The Upper West Region Of Ghana, thesis of A.M.The Hague, The Netherlands
Bengts, E. (2016). A case study of post-earthquake consequences for women within marginalized groups in Nepal, A qualitative case study with the aim to explore the consequences for women within marginalized groups in a post-earthquake society, thesis of M.A. Linkoping university.
Bitar, S. (2015). Sexual violence as a weapon of war: the case of ISIS in Syria and Iraq, M.S. thesis, Supervisor: Luz Paula Parra, Uppsala University.
Bonfiglioli, Ch. (2015). “Gendered citizenship in the global European periphery:Textile workers in post-Yugoslav states”, Women's Studies International Forum 49, 57-65, www.elsevier.com/locate/wsif.
Brown, C. (2012). “Rape as a weapon of war in the Democratic Republic of the Congo”, TORTURE, Volume 22, Number 1, 24-37.
Child Marriage and Domestic Violence(2006). International Center for Research on Women.
Collins, R,. Coltrane, S. (1991). Sociology of marriage and the family; Nelson-Hill,. Daesh Strategically and Intentionally Targets Yazidi Women and Girls for Heinous Crimes on Ideological Grounds, Global Justice Center: Human Rights Through Rule of Law www.globaljusticecenter.net.
Darko, E., Smith, W., Walker, D. (2015). Gender Violence in Papua, New Guinea The Cost to Business, Shaping Policy for Development, Overseas Development Institute, odi.org.
Davis, L.(N.D)Iraqi women Confronting ISIL: Protecting Women's Rights in the Context of Conflict, Southwest Journal of International law, 22 ,27-78.  
Duvvury, N., Callan, A., Carney, P., Raghavendra, S. (2013). Economic Costs and Implications for Growth and Development, Women’s Voice, Agency & Participation, paper, series NO.3, The world bank.
Lee, E. (1989). Theories of rape: inquiries into the causes of sexual aggression. Washington, D.C: Hemisphere Pub. Corp.
Eriksson Baaz, M., Stern, M. (2018). “Curious erasures: the sexual in wartime sexual violence”, International Feminist Journal of Politics, Routledge, Taylor & Francis Group, Vol. 20, No. 3, 295-314.
Faedi Duramy, B. (2012). Women in the Aftermath of the 2010 Haitian Earthquake, Golden Gate University School of Law, GGU Law Digital Commons, http://digitalcommons.law.ggu.edu/pubs.
Feminist Perspectives on Rape. (2017). Stanford Encyclopedia of Philosophy, First published Wed May 13, 2009; substantive revision Wed Jun 21, 2017.
LawyerS, F. (2015). Sexual Violence as Weapon of War, Lawyer & Legal researcher, Beirut, 10/6/2015.
Ferris, E. G. (2015). Unseen, unheard: Gender-based violence in disasters Global study, Country Researchers: Anna Dzieszkowska, Sophie Graven Minnig, Amra Lee, Florence Mangwende, Linda Manning, Charlotte Nicol, Samuel Stern and Iris Trapman, Reviewers: Julienne Corboz, Anna Dzieszkowska, David Fisher, Siobhل n Foran, Kelly Gauci, Josh Hallwright, Tessa Kelly and May Maloney, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, Switzerland, Web site: www.ifrc.org.
G7 Report on the Implementation of the G8 Declaration on Preventing Sexual Violence in Conflict. (2015). Schloss Elmau, G7 Germany. 25 November
Gelles, R. J. )1985(. “Family Violence”. Annual Review of Sociology, 11, 347-367.
George, A., Bridget, H. (2014). Landscapes of violence: women surviving family violence in regional and rural victoria, research project, Centre for Rural and Regional Law and Justice. Deakin University, Victoria, Australia.
Goldfarb, S. F. (2002). “The Supreme Court, the Violence Against Women Act, and the Use and Abuse of Federalism”, Fordham Law Review, 71(1), 58-109.
Human Rights and Gender Justice. (HRGJ) Clinic, City University of New York School of Lawi (2016) Human Rights Violations Against Women and Girls in Syria, 26th Session of the UPR Working Group of the Human Rights Council [25 July].
I am alone, Single Women and the Nepal. (2015). Oxfam and Women for human rights, single women group.
International Rescue Committee. (2014). Are We Listening? Acting on our Commitments to Women and Girls Affected by the Syrian Conflict, New York, Rescue.org,September.
Jahan, S. (2016). Human Development for Everyone, United Nations Development Programme.
Johansson, M. (2015). Wartime Sexual Violence: The Case of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), M.S.thesis, Supervisor: Thomas Brambor., Lund University , Development Studies Spring 2015 Department of Political Science
Johnson, R. R. (2013).Rape and Gender Conflict in a Patriarchal State, First Published April 10, https://dio.org.
Jones, N,. Cooper, J, C., Presler-Marshall, E., Walker, D. (2014). The fallout of rape as a weapon of war, the life-long and intergenerational impacts of sexual violence in conflict, Shaping policy for development odi.org.
Kennedy, T. L. M. (2007). The Personal is Political: Feminist Blogging and Virtual Consciousness-Raising”, the Scholar and Feminist Online, Published by The Barnard Center for Research on Women, Volume 5, Issue 2.
Marsh, E. A. (2011). Victim Offender Overlap in Intimate Partner Violence, Criminal Justice Theses Department of Criminal Justice, Georgia State University.
Mcloughlin, C.; Cooly, L. (2013). Helpdesk Research Report: Violence against women and girls in Haiti, Governmance and social Development resource center.
McPhail, A. B. (2016). “Feminist Framework Plus: Knitting Feminist Theories of Rape Etiology in to a Comprehensive Model”, Trauma, Violence & Abuse, Vol. 17, issue 3, 314-329.
Miller, L. (ND). The Irony of Refuge: Gender-Based Violence against Female Refugees in Africa, Human rights & human welfare.
Macedon Ranges Prevention of Violence Against Women in Emergencies Action Plan.(2016). Municipal Emergency Management Planning Committee , 2016-17, Macedon Ranges PVAW in Emergencies Action Plan 2016-17 Revised [D16-36473] 1, Prevention of Violence Against Women in Emergencies Subcommittee, June.
Mutgan, S. (2014). Trends in Early Marriage in Shashemene, Ethiopia, A thesis of M.A, Supervisor(s):Gunilla Bjeren; Prof. Emeritus, Stockholm University.
NGO Summary Report. (2016). Violations against women in Syria and the disproportionate impact of the conflict on them, Universal periodic review of the Syrian, Arab Republic- November.
Oforchukwu, J. I. (2010). A Biblical and theological study (Analysis) of marriage and divorce among IGBO catholic christians (Nigeria).A thesis of M.A, Supervisor: professor Samuel Waje kunhiyop, south African theological seminary.
Qurashi, SH. (2013). The recognition of Violence against women as a violation of human right in the United Nation system. South Asian Studies, 28(1),187-198.
Rayale, S.; Ed Pomfret; D. W. (2015). Somali Solutions, Oxfam Research Reports, www.oxfam.org.
The Kvinna till Kvinna Foundation. (2012). “Violence against women as a weapon”, UN’s Special Representative on Sexual Violence in Conflict, 2010-2012.
The growing problem of child marriage among Syrian girls in Jordan. (2014). Save the children 1 St John’s Lane London EC1M 4ARUK
Tuncay Senlet, E. (2012). Domestic Violence Against Women in Relation to Marital Adjustment and Psychological Well-Being, with the Attachment Marital Coping, and Social Support, A Thesis of Ph.D. Supervisor: Hurol Fişiloglu, Department of Psychology The Graduate school of social sciences of Department of Psychology, Middle East University of Technology.
UN Peacekeepers. (2016). Violence against Women, Trafficking, Prostitution, and Exploitation, Republic of Haiti Submission for the 63rd Session of the United Nations Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, February 25.
UNICEF .(2018). Child marriage, Latest trends and future prospects, Data and Analytics Section, Division of Data, Research and Policy.
United Nations. (2010). Women and War, Institute of peace, Making peace possible Social Institution & Gender.
Orange the World in 16 Days (2016).United Nations, International Day for the Elimination of Violence against Women, Sixteen Days of Activism against Gender Violence, 10 December.
United Nations. (2016). Report of the Secretary-General on conflict-related sexual violence Report of the Secretary-General, Security Council Distr.: General 20 April 2016 Original: English, 16-06533 (E) 260416.
Violence against women, Strengthening the health response in times of crisis(2018) world Health Organization, 23 November 2018.
Weitzman, A.; Behrman, J. A. (2016). “Disaster, Disruption to Family Life, and Intimate Partner Violence: The Case of the 2010 Earthquake in Haiti”, sociological science, www.sociologicalscience.com. Volume 3, 167-189.
Winton, A. (2004). Urban violence:a guide to the literature Environment and Urbanization, with the effects of attachment, middle east technical university.
Women, War and Displacement: A review of the impact of conflict and displacement on gender-based violence.(2016).The Irish Consortium on Gender-Based Violence, A report by The Irish Consortium on Gender-Based Violence, Published November, Ireland.
Weitzman, A.; Julia Andrea, B. (2016). “Disaster, Disruption to Family Life, and Intimate Partner Violence: The Case of the 2010 Earthquake in Haiti”, sociological science, www.sociologicalscience.com.
Winton, A. (2004). Urban violence:a guide to the literature Environment and Urbanization, with the effects of attachment, middle east technical university.
Tuncay Senlet, E. (2012). Domestic Violence against women in relation to marital adjustment and psychological well-being, with the attachment marital coping, and social support A thesis of S.A, Supervisor: HurolFışıloglu, Middle East University of Technology.
Zamfir, I. (2016). Fighting conflict-related sexual violence, EPRS (European Parliamentary Research Service)