کندوکاو پنداره‌های ذهنی دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی، از زندگی در سرا: مورد مطالعه دانشجویان دختر سرای فرزانگان دانشگاه بوعلی سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

دوران دانشجویی یکی از برهه‌های مهم زندگی  است. بخش قابل‌توجهی از دانشجویان دانشگاه‌ها در سراهای دانشجوئی زندگی می‌کنند و به سبب غربت و دوری از خانواده مسائل این قبیل دانشجویان باید بیشتر و دقیق‌تر موردمطالعه علمی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی پنداره­های ذهنی دانشجویان دختر از زندگی در سراها صورت گرفته است. زندگی دانشجویی  هم یک فرصت است و هم تهدید. تفسیر و تأثیرپذیری دانشجویان دوره از زندگی بسیار متفاوت و گاه متضاد است. ویژگی‎های سنی،جنسی، تحصیلی و شرایط فردی و اجتماعی و نیز محیط درس و دانشگاه و جوانی و تغییرات اجتماعی همه با هم در زندگی دانشجو حاضرند و آن­ را پیچیده و چندوجهی می‎سازند. برداشت­های خود دانشجویان از زندگی دانشجویی مهم‌ترین مقوله  بشمار می­رود. مشارکت‌کنندگان این پژوهش را 22 نفر از دانشجویان ساکن در سرای دانشجویی فرزانگان دانشگاه بوعلی سینا تشکیل می­دهند. محققان از رویکرد کیفی نظریه زمینه‌ای و تکنیک جمع‎آوری اطلاعات مصاحبه­ی عمیق برای بررسی موضوع استفاده نموده­اند. تحلیل داده­ها نشان می­دهد شرایط زمینه‌سازی نظیر "بافت قومیتی ـ فرهنگی" دانشجویان ساکن سراها " بافت مکانی-فضایی "خوابگاه"، "تأثیر هویت جمعی" و "تأثر پذیری"، "اقتضای سنی" و نظایر آن و عوامل دیگری نظیر روند "تغییرات جهانی سبک زندگی جوانان" و " تقارن با فضای مجازی" که به‌عنوان شرایط مداخله‎گر هستند دانشجویان را بر آن وا‌می‌دارد تا در این شرایط با قرار گرفتن در این بستر راهبردهای "هویت‎یابی"، "حرکت به سمت تعامل و تقارب فرهنگی"، "خود مراقبتی" و نظایر آن را بر­گزینند که این راهبردها در نتیجه به پنداره­های ذهنی دانشجویان ساکن در سرا از زندگی در این اماکن می­انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigating on the mental notions of female students living in student campuses: A Case Study of Farzanegan Female Student campuses at Bou- Ali Sina University

نویسندگان [English]

  • Asad Naghdi 1
  • Mahbubeh Rueen tan 2
  • Ameneh Zarei 3
چکیده [English]

Student life is one of the most important period of life. A significant proportion of college students live in student campuses, and due to the estrangement and distance from their families, such students need to be more and more closely scientific scrutinized. The purpose of the present study was to investigate the subjective perceptions of female students living in campuses. Student period of life includes both an opportunity and a threat. The interpretation and impact of college students is very different and at times conflicting. The age, sex, educational and personal and social characteristics as well as the faculty and university environment and youth subculture and social change are all present in the student life and make it  very complex and multifaceted. So students' own perceptions of student life are the most important.
The participants of this study consist of 22 students residing in Farzanegan student complex at  Bu Ali Sina University. Researchers have used the qualitative approach base on grounded theory and data collection techniques that used here was in-depth interview with students.
Findings shows that contextual conditions such as the "ethnic-cultural context" of students residing at complex’s "the place-spatial context of dormitory," the impact of collective identity and," age "are effective factors. At the same time we observed other variables Such as the trend of "global youth lifestyle changes" and "social networks impacts" as intervening conditions, forcing students to engage in “Identification" strategies, "moving toward interaction," And cultural convergence, led to face students with these new and different conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • student campuses. Mental notions
  • female students
  • Bou-ali sina university
استراس، آنسلم و کوربین، جولیت. (1390). اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی، رویه­ها و شیوه­ها، ترجمه‌ی بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم.
افشاری، محسن، پور دیهیمی، شهرام و  صالح صدق­پور، بهرام. (1394). «سازگاری محیط با روش زندگی انسان (یک چارچوب نظری، یک مطالعه موردی)»، نشریه مسکن و محیط روستا، 34(154)، 3-16.
ایمان، محمدتقی و بوستانی، داریوش. (1389). «تحلیل کیفی پیوند فراغت و هویت در میان دانش آموزان دبیرستانی شیراز»، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ( پاییز و زمستان 1397 ، شماره پیاپی 32 ); دوره 15 شماره 1، 35-1.
بهزاد، داوود. (1384). «سرمایه اجتماعی بستری برای ارتقا سلامت روانی»، فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره  2 , شماره  6 ;صص 53-43
سراج­زاده سید حسین و حبیب­پور گتابی، کرم. (1398). پیمایش ملی وضعیت فرهنگی، اجتماعی و رفاهی دانشجویان دختر دانشگاه‌های دولتی ایران. وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری.
جعفری، راحله و بلالی، اسماعیل. (1394). «جامعه‌پذیری اقتصادی و رفتار پس‌انداز در میان کودکان»، مجله علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، 26، 270-247.
عسگری خانقاه، اصغر، شریف کمـالی، محمد. (1390). انسان‌شناسی عمومی. تهـران: سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب علـوم انسـانی دانشگاه‌ها (سمت).
علی دوستی، معصومه؛ رئیسی، محمد؛ توسلی، الهه؛ ایمان­زاد، معصومه؛ اشرفی حافظ، فاطمه و خورشیدی، علی. (1392). «بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از مراکز کامپیوتر در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1390»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 21(5)، 19-14.
میرزایی، خلیل. (1389)، پژوهش، پژوهشگری و پژوهش‌نامه نویسی (جلد اول)، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان، چاپ سوم.
نظرپور، محمدتقی؛ سعادتی وقار، پوریا و حیدری، احمد. (1396). «بهبود کالبد سکونتگاه‌های دانشجویی در جهت افزایش اجتماع‌پذیری با تکیه بر روش نحو فضا، نمونه موردی: سرا دانشگاه حکیم سبزواری»، سبزوار، مجله معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، 21، 266-247.
نعمتی، محمدعلی و کرمی­پور، مجتبی. (1393). «بررسی چالش­ها و راهکارهای تبدیل خوابگاه­های دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی به جوامع کوچک یادگیرنده»، فصلنامه پژوهش­های رهبری و مدیریت آموزشی، 1(1)، 96-67.
نعمتی، محمدعلی و کرمی­پور، مجتبی. (1395). سبک زندگی دانشجویان ایران. مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران.
نقدی، اسداله. (1389). نیمرخ زندگی دانشجویی. اولین همایش ملی زندگی دانشجویی فرصت‌ها و آسیب‌ها با تأکید بر دانشجویان ساکن سراهای دانشجوی، دانشگاه بوعلی سینا.
Charmaz, K. (2002). “Qualitative Interviewing and Ground Theory Analysis”, In Jaber, F. Gubrium, and A. Holstein (eds), Handbook of Interview Research: Context and Methods. London: Sage.
Deejring, K. (2014). “The Design of Web-Based learning Model Using Collaborative Learning Techniques and a Scaffolding System to Enhance Learners’ Competency in Higher Education”, Journal Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 436-441.
Martin. R. (2009). “Tertiary Education in Small States: Development Trends and Policy Implications”, Journal International Institute for Educational Planning IIEP Policy Forum, 2-3.
Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods, (2nd edition), Newbury Park, CA: Sage Publications.
Rapoport, A. (2005). Culture, Architecture, and Design. Chicago, Illinois: Locke Science Publishing Company, Inc.
WHO Quality of Life Group. (1996). WHOQOL-BREF Introduction, Administration and scoring, Field Trial version, World Health Organization. Geneva: 1996.