دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-200