تأثیر مصرف رسانه‌ای بر نگرش زنان به فرزندآوری در شهر جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 استادیار گروه اجتماعی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

3 دانشیار گروه اجتماعی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه مصرف رسانه‌ای در بین زنان و تأثیر آن بر نگرش آن‌ها نسبت به فرزندآوری پرداخته است. روش به‌کار رفته در این پژوهش، پیمایش است. جامعه آماری زنان 49-15 ساله در سنین باروری ساکن شهر جهرم می‌باشند که 400 نفر به‌عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که برای تعیین اعتبار آن از روش اعتبار صوری و برای تعیین پایایی، از شیوه هماهنگ درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج توصیفی پژوهش، بیانگر آن هستند که میانگین نمره نگرش زنان به فرزندآوری در شهر جهرم در سطح بالایی است. یافته­های تحلیلی پژوهش نشان می­دهد مصرف رسانه بر نگرش زنان نسبت به فرزندآوری تأثیر مثبت و معنادار داشته و در واقع با افزایش استفاده از رسانه، نگرش آنان به باروری به‌طور مثبت، افزایش یافته است. در بین متغیرهای جمعیتی رابطه سن، تعداد فرزند و نوع شغل با نگرش زنان به فرزندآوری معنادار است. تبیین متغیر وابسته بر حسب مجموع متغیرهای مستقل، بیانگر آن است که دو متغیر مصرف رسانه و تعداد فرزند به‌ترتیب قوی­ترین پیش­بینی­کننده نگرش زنان به فرزندآوری هستند و قادرند 29 درصد از تغییرات واریانس نگرش به فرزندآوری را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Media Using on Women’s Attitude toward childbearing, Jahrom

نویسندگان [English]

  • Lyla Taghvayi fard 1
  • Majidreza Karimi 2
  • Keramatollah Rasekh 3
چکیده [English]

The study aims at investigating the relationship of media using among women and its effect on their attitude toward childbearing. The method used in this study is scrolling. The statistical population is women aged 15_49 in fertile age in Jahrom, 400 women were selected as sample by multi_stages sampling. The research instrument is a questionnaire used to determine its validity by formal credibility, and to determine the reliability of the internal co-ordination method using Cronbach's Alpha method.The descriptive results of the research indicate that the mean score of women's attitude to fertility is high. The analytical results show that media using has a positive and significant impact on women's attitudes toward childbearing. In fact, the more they use media, their attitudes toward fertility have increased positively .Among the population variables there is a significant relationship between age, number of children and type of occupation and women's attitude to childbearing. The explanation of the dependent variable in terms of the sum of independent variables indicates that media using and the number of children are the most powerful predictor of women's attitude to childbearing respectively, and they are able to explain the 0/29 of variations changes in the attitude toward childbearing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Media
  • Childbearing
  • Population
  • women
  • Jahrom
حسینی، حاتم. (1386). درآمدی بر جمعیت‌شناسیاقتصادیاجتماعیوتنظیمخانواده، ویراست اول، چاپ سوم، همدان: انتشارات دانشگاه بوعلی‌سینا.
دراهکی، احمد. (1394). «عوامل تعیین‌کننده باروری ایده‌آل زنان: مطالعه باروری ایده‌آل زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله دارای همسر شهر نسیم شهر در سال ۱۳۹۳». مجله علوم پزشکی رازی، 22(141)، ۵۹-۶۹.
دواس، دی. ای. (1390). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. چاپ سیزدهم، تهران: نشر نی.
رسول­زاده اقدم، صمد؛ عدلی­پور، صمد؛ میرمحمدتبار، سید احمد و افشار، سیمین. (1394). «تحلیل نقش رسانه های اجتماعی در گرایش به سبک زندگی نوین در بین جوانان ایرانی»، دوفصلنامه پژوهش­های جامعه­شناسی معاصر، سال چهارم، شماره 6، 33-60.
شهبازی، عباس. (1377). «برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری شهرستان نهاوند». فصلنامه جمعیت، شماره 23 و 24، 77-58.
صادقی، رسول. (1388). جمعیت و توسعه در ایران: ابعاد و چالش‌ها. طرح پژوهشی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های آسیا و اقیانوسیه.
صادقی، رسول. (1395). «تحلیل بسترهای اجتماعی فرهنگی کاهش باروری در ایران». مجله راهبرد اجتماعی فرهنگی، 5(20)، 217-246.
عباسی شوازی، محمدجلال و حسینی چاوشی، میمنت. (1392). تحولات باروری در ایران در چهار دهه، کاربرد و ارزیابی روش فرزندان با استفاده از داده سرشماری­های 1365، 1375، 1385، 1390، گزارش منتشر نشده، پژوهشکده آمار، مرکز آمار ایران.
عرفانی، امیر. (1392). «باروری در ایران و شهر تهران: میزان­ها، روندها و تفاوت­ها». مطالعات جمعیتی، 1(1)، 107-87.
عنایت، حلیمه و پرنیان، لیلا. (1392). «مطالعه رابطه جهانی‌شدن فرهنگی و گرایش به فرزندآوری». فصلنامه زن و جامعه، 2، 109-136
فروتن، یعقوب. (1388). «زمینه‌های فرهنگی تحولات جمعیت‌شناختی با اشاراتی به انتقال باروری در ایران». مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 14، 110-91.
کلانتری، صمد؛ ربانی، رسول و اکتایی، رزیتا. (1385). «بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأثیرگذار بر میزان باروری با تأکید بر نقش تنظیم خانواده در شهر اصفهان». فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر، 1(1)، 150-107.
گنجی، محمد؛ نیازی، محسن و مهربان، زهرا. (1398). «گونه شناسی سبک زندگی با تأکید بر نقش رسانه در میان زنان شهر شیراز»، دوفصلنامه پژوهش­های جامعه­شناسی معاصر، سال هشتم، شماره 14، 155-189.
مک‌کوایل، دنیس. (1385). نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، چاپ دوم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
لوکاس، دیوید و میر، پاول. (1387). درآمدی بر مطالعات جمعیتی، (ترجمه‌ی حسین محمودیان)، تهران: مؤسّسه‌ی انتشارات دانشگاه تهران.
محمودیان، حسین؛ کوچانی اصفهانی، مسعود و مقدس، سعید. (1394). «مصرف رسانه، مدیریت بدن و رفتار باروری؛ موردمطالعه: زنان معلم یاسوج». فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، 8(31)، 173-196.
محمودیان، حسین و رضائی، مهدی. (1391). «زنان و کنش کم فرزندآوری». فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 14(55)، 173-226.
محمدی، میثم و رستگارخالد، امیر. (1394). «تغییرات فرهنگی و اُفت باروری در ایران (بر پایه‏ تحلیل ثانوی داده‏های پیمایش ارزش‏ها و نگرش‏های ایرانیان)». جامعه‌شناسی کاربردی، 26(2)، 159-180.
مشفق، محمود؛ محمودی، محمدجواد و مطیع حق‌شناس، نادر. (1391). «چشم‌انداز تحولات جمعیتی ایران: لزوم تجدید‌نظر در سیاست‌های جمعیتی». مطالعات راهبردی زنان، 14(55)، 172-151.
مهدی‌زاده، شراره و رضایی، فاطمه (1395). «نقش متغیرهای میانجی در تأثیرگذاری تلویزیون‌های ماهواره‌ای بر مدیریت بدن دختران و زنان جوان». فصلنامه‌ی مطالعات توسعه‌ی اجتماعی- فرهنگی، 3(2)، 185-205.
Barber, J. S., Axinn, W. G. (2004). “New ideas and fertility limitation: The role of mass media”. Journal of marriage and family, 66(5), 1180-1200.‏
Cleland, J., Wilson, C. (1987). “Demand Theories of the Fertility Transition, an Iconoclastic View”, Population Studies, Vol. 41, 5-30.
Dhillon, P., Singh, L. L. (2010). Time varying and unvarying factors affecting ideal and actual family size in North India. Received from ppa2010. princeton. edu/download. aspx.‏
Espenshade, T. J., Guzman, J. C., Westoff, C. F. (2003). “The surprising global variation in replacement fertility”. Population Research and Policy Review, 22(5-6), 575-583.
Khatun, T. (2011). Desired and actual fertility in Bangladesh: The role of mass media and social interactions. Erasmus University.
Population Reference Bureau (2006). The 2006 World Population Data Sheet, NewYork.
Weeks, J.R. (1994). Population. 5th Edition, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.