تفسیر و تبیین جامعه‌شناختی نشانه‌های زنانگی در بازتولید بدن زنان شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

پـژوهش دربـاره‌ی زنـان، به‌عنوان یک موضوع قابل‌مطالعه در عرصـه‌ی مطالعات اجتماعی در قالب موضوع زنانگی یا دقیق­تر «زنانگی‌ها»، دانش ما را به سطح عالی­تـری دربـاره‌ی زنان ارتقاء خواهد داد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین و تفسیر نشانه­های زنانگی زنان شهر اصفهان در بازتولید بدن می‌باشد. در مطالعه حاضر از طرح تحقیق آمیخته از نوع متوالی اکتشافی استفاده‌شده است، که برای انجام آن در مرحله اول، با استفاده از روش تحقیق نظریه برخاسته از داده­ها، با روش نمونه­گیری نظری از زنان 20-55 ساله، مصاحبه باز و نیمه‌باز به عمل آمد. با تحلیل مصاحبه­های انجام شده و داده­های گردآوری‌شده، شاخص‌های بازتولید نشانه­های زنانگی به‌دست آمد. در مرحله دوم به گردآوری داده­های کمی با تنظیم پرسشنامه (بسته) برگرفته از روش کیفی، به‌صورت پیمایشی و روش نمونه‌گیری سهمیه­ای با توجه به سن و جنس افراد در مناطق 15 گانه شهر اصفهان، در بین 667 نفر پرداخته شد. براساس نتایج کیفی تحقیق، هژمونی فرهنگی غرب و صنعت فرهنگ در قالب شرایط علّی و مفهوم زنانگی ریزوماتیک به‌عنوان هسته‌ی مرکزی استخراج گردید. در بخش کمی برای تبیین نشانه­های زنانگی، فرضیه­ها با نرم‌افزار Spss مورد آزمون قرار گرفتند. سپس در مدل‌سازی ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Amos فرضیه­های ساختاری پژوهش (دین، آبژگی، بریکولاژ، مدگرایی، رسانه، خودپنداره و درآمد) آزمون شدند که همه آن‌ها معنادار شده و در بخش برازش کلی، برازش بسیار بالایی از مدل حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociological Interpretation and Explanation of the Symbols of Femininity in Isfahan Women 's Body Reproduction

نویسندگان [English]

  • nafiseh chini 1
  • Seyed Ali Hashemiyan far 2
  • Hananeh Mohammadi kangarani 3
چکیده [English]

Research on women, as a case study in the field of social studies in the form of femininity or more precisely "femininity", will elevate our knowledge to a higher level about women. The purpose of the present study was to explain and interpret the signs of femininity in Isfahan women in body reproduction. In the present study, a mixed-sequential exploratory research design was used. In this first step, using data extraction theory research method, theoretical sampling of women aged 20-55 years, open interviews and It was halfway through. By analyzing the interviews and the data collected, indicators of reproduction of feminine symptoms were obtained. In the second phase, quantitative data were collected by questionnaire (closed) based on qualitative method, survey and quota sampling method according to age and sex of people in 15 regions of Isfahan, among 667 people. Based on the qualitative results of the research, western cultural hegemony and culture industry were extracted in terms of causal conditions and the concept of rhizomatic femininity as the core. In the quantitative section to explain femininity symptoms, the hypotheses were tested with SPSS software. Structural modeling (Religion, objective, Bricolage, Modernism, Media, Self-concept, and Income) was tested in structural modeling using Amos software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender
  • Femininity
  • Rhizome
  • Body Reproduction
  • Constructivism
امین شکروی، فرخنده؛ حیدرنیا، علیرضا؛ اسلامی، محمد؛ حیدرزاده، آبتین و مطلق، محمداسماعیل. (1389). «طراحی و تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامه تأثیر مدل اعتقاد بهداشتی در استفاده‌کنندگان از دو روش تنظیم خانواده قرص و کاندوم»، مجله پزشکی ارومیه، سال بیست و یکم شماره ۵، 382- 390.
پیشگاهی فرد، زهرا و قدسی، امیر. (1389). «نظریه‌های فرهنگی فمینیسم و دلالت‌های آن بر جامعه‌ی ایران»، نشریه پژوهش زنان، 1(3)، 132-109.
جلالوند، انسیه و توسلی، افسانه. (1394). تأملی بر نقش جنسیت در سبک مدیریت بدن زنان و مردان، سومین کنفرانس ملی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، تهران: موسسه اطلاع‌رسانی نارکیش.
مطالعه کیفی دلالت‌های معنایی مدیریت بدن (جراحی زیبایی) در میان زنان سنندج، خزایی، سارا؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی. استاد راهنما: قادرزاده، امید و خالق­پناه، کمال. (1392).
دلوز، ژیل. (1388)، ژیل دلوز از فلسفه می‌گوید (مصاحبه با ژانت کلومبل)، ماهنامه کتاب مه فلسفه، ترجمه ارشیا تهرانی، خانه کتاب، شماره 20، ص 3
رفعت­جاه، مریم و رهبری، لادن. (1393). «گونه‌شناسی اکتشافی برداشت از مفهوم زنانگی»، مطالعات انتشارات تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 3، شماره2، 334-311.
سجادی، سید مهدی؛ ایمانزاده، علی. (1386). «چالش های اساسی تربیت دینی در فضای ریزوماتیک»، علوم تربیتی، شماره 82، 1-20.
شهابی، محمود. (1389). صنعت - فرهنگ ظاهرآرایی و زیباسازی بدن در ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
شهابی، محمود. (1392). «جهانی‌شدن جوانی، خرده فرهنگ‌های جوانان در عصر جهانی‌شدن»، فصلنامه مطالعات جوانان (سازمان ملی جوانان)، شماره 5، 2-22.
قادرزاده، امید؛ خالق­پناه، کمال؛ خزایی، سارا. (1393). «تحلیل تجربه‌های زنانه از جراحی زیبایی (مطالعۀ کیفی دلایل و پیامدهای جراحی زیبایی)»، نشریه زن در توسعه و سیاست، دوره 12، شماره 1، 1-20.
کاستلز، مانوئل (ج). (1380). عصر اطلاعات، تهران: طرح نو.
کرسول،جان دبلیو. (1396). طرح پژوهش رویکردهای کمی،کیفی وترکیبی. )ترجمه علیرضاکیامنش ومریم دانای طوس). تهران: انتشارات جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبائی
ممبینی، ایمان. (1386). «زنانگی و مردانگی، برساخته های فرهنگی»، روزنامه سرمایه، شماره 526، صفحه 12 (اقتصاد زنان).
منادی، مرتضی؛ فرشی صبح خیز، فاطمه. (1389). بررسی نقش هویت مادران در شکل گیری هویت جنسیتی دختران نوجوان شهر تهران ، پژوهشنامه علوم اجتماعی، 4(4)، 7-32.
ناعمی، علیمحمد. (1395). رابطه‌ی خودشیءانگاری با تابآوری و خوددلسوزی دانشجویان دختر (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار)، مجله زن در توسعه و سیاست، دوره چهاردهم - شماره 1، 125-139.
یعقوبی، علی و مقدس یزدی، هانیه. (1395). «دختران دانشجو و سنخ‌شناسی زنانگی»، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)،دوره 14، شماره 4، 533-513.
الیوت،آنتونی. (2011). «بدن‌های پلاستیکی، تأثیر فرهنگ شهرت بر افزایش جراحی‌های زیبایی»، فرهنگ و اجتماع، شماره 108.
Deleuze, G. and Félix, G. (1980). A Thousand Plateaus. Trans. Brian Massumi. London and New York:
Haywood, C. & Macan Ghail, M. (2003). Men and Masculinities: Theory, Research and Social Practice 1st Edition open university press.
Turner, B. S. (2008). The Body and Society: Explorations in Social Theory. London: Sage.