دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، اسفند 1400 
پدیدارشناسی ادراک زنان سرپرست خانوار از خود در دو عرصۀ خصوصی و عمومی

صفحه 251-293

10.22084/csr.2022.25238.2032

غلامرضا تبریزی‌کاهو؛ کیوان صالحی؛ حسین کشاورز افشار؛ یاسر مدنی