دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1400