تحلیلی بر کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان خارجی دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

روند جابه‌جایی و جذب دانشجویان خارجی به‌عنوان شاخص اصلی جهانی‌شدن و بین‌المللی شدن آموزش عالی حاکی از افزایش تعداد دانشجویانی است که در یکی دو دهۀ اخیر برای تحصیل به کشورهای دیگر می‌روند. با توجه منافع و پیامدهای مثبت عدیدۀ جذب دانشجویان خارجی، رقابت جهانی درمیان دانشگاه‌ها برای جذب دانشجویان خارجی به‌واسطۀ افزایش کیفیت زندگی دانشگاهی و رضایتمندی دانشجویان از جنبه‌های آموزشی، اجتماعی و خدمات و امکانات دانشگاهی در جریان است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان خارجی دانشگاه اصفهان و تبیین برخی از عوامل دانشگاهی مؤثر بر آن بود. این پژوهش به‌صورت پیمایشی درمیان همۀ دانشجویان خارجی صورت‌گرفت که طی سال 1398 در دانشگاه اصفهان مشغول به تحصیل بودند. یافته‌های پژوهش حکایت از رضایت نسبی دانشجویان خارجی از ابعاد آموزشی، اجتماعی و خدمات و امکانات دانشگاه اصفهان داشت. علاوه‌بر این، نتایج نشان‌داد که موفقیت تحصیلی، ارتباطات دانشگاهی، انگیزه تحصیلی و فرسودگی تحصیلی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان خارجی تأثیر دارند. در پایان نیز پیشنهادهایی به‌لحاظ سیاست‌گذاری در این زمینه ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of The Quality of University Life of Foreign Students at The University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Reza Hemmati 1
  • Mohammad Amin Mohammadi 2
1 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 M.A. in Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The trend of transferring and attracting foreign students as the main key of globalization and internationalization of higher education indicates an increase in the number of students who go to study in other countries in the last two decade. Due to the many benefits and positive consequences of attracting foreign students, there is a global competition among universities to attract foreign students by increasing the quality of college life and student satisfaction in terms of educational, social, services and facilities. The purpose of the present study was to investigate the quality of university life of foreign students at the University of Isfahan and explain some determinants. This research was conducted as a survey using a questionnaire among all foreign students of the University of Isfahan. The findings indicated the relative (moderate to high) satisfaction of foreign students with the educational, social and services and facilities of the University of Isfahan. Also, the results confirmed the relationship among academic, social and facilities dimensions and their effect on overall satisfaction with the quality of university life and student life satisfaction. In addition, findings showed that academic success and academic communication directly, and academic motivation and burnout indirectly affect the foreign student’s quality of college life. More attention should be paid to cultural and social activities such as extracurricular activities inside the university or outside the university in the form of recreational camps and visits to cultural, artistic, tourism centers, improving the facilities granted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of university life
  • overall satisfaction with academic life
  • academic success
  • academic motivation
  • academic burnout
- ابوالقاسمی، ابراهیم؛ زارعی‌زوارکی، اسماعیل؛ و احمدزاده، محمدرضا، (1395). «مقایسه مراکز یادگیری دانشگاهی در سطح جهانی با مراکز یادگیری دانشگاهی در ایران». روان‌شناسی تربیتی، شمارۀ 40، صص: 17-46.
- ادیب، یوسف؛ فتحی‌آذر، اسکندر؛ و دستوری، رامین، (1395). «تبیین تجربۀ فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز». مجلۀ تحقیقاتی کیفی در علوم سلامت، شمارۀ 1، صص: 35-48.
- اکبرزاده، زهرا؛ و فرهادی، خدیجه، (1394). «بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان (مطالعۀ موردی: مرکز آموزش‌عالی بیت الهدی آمل)». ششمین همایش سراسر آسیب‌های پنهان زیست دانشجویی، قابل‌دسترسی از: https://civilica.com/doc/400511.
- حائری‌زاده، سید علی؛ اصغرپورماسوله، احمدرضا؛ نوغانی، محسن؛ و میرانوری، سید علیرضا، (1389). «بررسی تأثیر روابط اجتماعی استاد دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان». مجلۀ علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارۀ 1، صص: 27-51.
- دهقان‌نیری، ناهید؛ و ادیب‌حاج‌باقری، محسن، (1385). «تأثیر تن آرامی بر استرس و کیفیت زندگی دانشجویان مقیم خوابگاه‌های دانشجویی». فیض، شمارۀ 2، صص: 57-5.
- سروری‌زنجانی، رحیم؛ تاج‌کی، جواد؛ مظلوم‌زاده، سعیده؛ و جعفری، محمدرضا، (1387). «انگیزه‌های ورود به رشته داروسازی در دانشجویان دانشکده داروسازی زنجان». مجلۀ توسعۀ آموزش در علوم پزشکی، 1، صص: ۲۹-۳۵.
- شیخ‌الاسلامی، علی؛ کریمیان‌پور، غفار؛ و ویسی، روناک، (1394). «پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی براساس کیفیت زندگی دانشگاهی و امید به اشتغال در دانشجویان». فصلنامۀ روان‌شناسی تربیتی، شمارۀ 39، صص: 25-43.
- صالحی، رضوان، (1393)، «تدوین مدل مشاوره تحصیلی و برسی تأثیر آن بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان پایۀ اول دبیرستان‌های شهرکرد». رسالۀ دکتری رشتۀ مشاوره گرایش مسیر شغلی، دانشگاه اصفهان، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی گروه مشاوره.
- عرب‌خردمند، علی؛ شعبانی، عنایت‌الله؛ و آزادی، طناز، (1394). «ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تهران». مجلۀ پیاورد سلامت، شمارۀ ۱، صص: 97-105.
- فلاحتی، لیلا، (1392). «بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌های تهران و کردستان». فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران، شمارۀ 23، صص: 151-172.
- قانعی‌راد، محمدامین، (1385)، تعاملات و ارتباطات در جامعه علمی: بررسی موردی در رشته علوم اجتماعی. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- محمدی، زهرا؛ و صباغ، صمد، (1395)، «بررسی عوامل اجتماعی مرتبط باکیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز». مطالعات جامعه‌شناسی، شمارۀ 31، صص: 87-104.
- معارف‌وند، زهرا؛ زنگنه، فاطمه؛ و قهرمانی، محمد، (1395). «ارزیابی کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی». فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، شمارۀ 17، صص: 57-78.
- مؤمنی، خدامراد؛ کرمی، جهانگیر؛ و شهبازی‌راد، افشین، (1391). «رابطۀ معنویت، تاب‌آوری و راهبردهای مقابله‌ای با بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان». مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود)، شمارۀ 8، صص: 626 -634. 
- مهدی، رضا، (1394). «کیفیت زندگی دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران». فصلنامۀ تحقیقاتی فرهنگی ایران، شمارۀ 2، صص: 49-73.
- مهدی، رضا، (1395). «مقایسه کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه‌های صنعتی (مطالعه موردی: دانشگاه‌های صنعتی دولتی واقع در شهر تهران)». آموزش مهندسی ایران، شمارۀ 71، صص: 107- 125.  
- میکائیلی، نیلوفر؛ افروز، غلامعلی؛ و قلی‌زاده، لیلا، (1391). «ارتباط خود پنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر». مجله‌ روان‌شناسی، شمارۀ 4، صص: 90-103. 
- نوحی، سیما؛ حسینی، سید مرتضی؛ رخساری‌زاده، حمید؛ صبوری، امین؛ و علی‌شیری، غلام‌حسین، (1391). «بررسی انگیزۀ پیشرفت و رابطۀ آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته‌های پزشکی، پرستاری و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌الله»، طب نظامی، شمارۀ 3، صص: 200-204.
- همتی، رضا، (1396). علم، دانشگاه و جامعه. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- یمنی‌دوزی‌سرخابی، محمد؛ و تیموری، میترا، (1394). «وضعیت زندگی تحصیلی دانشجویان خارجی دانشگاه‌های دولتی ایران در سال تحصیلی 93-1392». آموزش‌عالی، شمارۀ 26، صص: 71-111.
- Arif, S.; Ilyas, M. & Hameed, A., (2013). “Student satisfaction and impact of leadership in private universities”. The TQM Journal, No. 25(4), Pp: 399-416.
- Arslan, S. & Akkas, O. A., (2013). Quality of College Life (QCL) of Students in Turkey: Students’ Life Satisfaction and Identification. Published Online: 18 January.
- Astin, A. W. & Chang, M. J., (1995). “Colleges that emphasize research and teaching: can you have your cake and eat it too?”. Change: The Magazine of Higher Learning, No. 27(5), Pp: 45-50. ‏
- Benjamin, M., (1994). “The quality of student life: Toward a coherent conceptualization”. Social Indicators Research, No. 31, Pp: 205-264. 
- Bresó, E., Salanova, M., & Schaufeli, W. B. (2007). “In search of the “third dimension” of burnout: Efficacy or inefficacy?”. Applied Psychology, No. 56 (3), Pp: 460-478.
- Edwards, J. & Tonkin, H., (eds.), (1990). Internationalizing the Community College: Strategiesfor the Classroom. New Directions for Community Colleges, N70. San Francisco: Jossey-Bass.
- El Hassan, K., (2011). “Quality of College Life (QCL): Validation of a measure of student well-being in the Middle East”. International Journal of Educational and Psychological Measurement, No. 8(1), Pp: 12-22.
- Henning, M. A.; Krägeloh, C.; Moir, F.; Doherty, I. & Hawken, S. J., (2012). “Quality of life: international and domestic students studying medicine in New Zealand”. Perspectives on medical education, No. 1(3), Pp: 129-142.
- Lewthwaite, M., (1996). “A Study of International Students’ Perspective on cross-cultural adaptation”. International Journal for The Advancement of counselling, No. 19(2), Pp: 167-185.
- Liu, B. C., (1975). “Quality of life: Concept, measure and results”. The American Journal of Economics and Sociology, No. 34(1), Pp: 1-13.
- Liu, X. & Li, C., (2016). “International Student Mobility Trends between Developed and Developing Countries”. In: Global Perspectives and Local Challenges Surrounding International Student Mobility (Pp: 16-35). IGI Global.
- Madigan, D. J. & Curran, T., (2020). “Does burnout affect academic achievement? A meta-analysis of over 100,000 students”. Educational Psychology Review, Pp: 1-19.
- Meyer, D. K. & Turner, J. C., (2006). “Re-conceptualizing emotion and motivation to learn in classroom contexts”. Educational Psychology Review, No. 18(4), Pp: 377-390.
- Mostafa, G., (2004). The roles of postgraduate supervisors in the Egyptian faculties of education in the light of their competencies: an evaluative study. Unpublished doctoral dissertation. Al-Azhar University, Egypt. 
- Pedro, E.; Leitão, J. & Alves, H., (2016). “Does the quality of academic life matter for students’ performance, loyalty and university recommendation?”. Applied Research in Quality of Life, No. 11(1), Pp: 293-316.
- Raphael, D.; Renwick, R.; Brown, I. & Root Man, I., (1996). “Quality of life indicators and health: Current status and emerging conceptions”. Social Indicators Research, No. 39 (1), Pp: 65-88.
- Rodie, A. R. & Kleine, S. S., (2000). “Customer Participation in Services production and delivery”. Handbook of Services marketing and management, Pp: 111-125.
- Rubin, S., (2017) “The relationship between academic motivation and parenting styles in multiple socioeconomic status areas”. M.A thesis in psychology.2412.https://rdw.rowan.edu/etd/2412
- Sam, D. L., (2001). “Satisfaction with life among international students: An exploratory study”. Social indicators research, No. 53(3), Pp: 315-337.
- Samouei R.; Zamani, A.R.; Loghmani, A.; Naseri, H. & Tavakoli M., (2013). “International students of Isfahan University of medical sciences: A survey about their needs and difficulties”. Materia socio-medica, No. 25(2), Pp: 118-20.
- Shams Morkani, G. & Maarefvand, Z., (2014). International students’ Academic quality of life (Case study: Shahid Beheshti University). The 6th International Conference of Developing International Higher Education: opportunities and challenges.
- Shields, R., (2019). “The sustainability of international higher education: Student mobility and global climate change”. Journal of Cleaner Production, No. 217, Pp: 594-602.
- Sirgy, M. J.; Grzeskowiak, S.; Grace, B. Y.; Webb, D.; El-Hasan, K. …& Kangal, A., (2010). “Quality of college life (QCL) of students: Further Validation of a measure of Wellbeing”. Social Indicators Research, No. 99(3), Pp: 375-390.
- Sirgy, M. J.; Grzeskowiak, S. & Rahtz, D., (2007). “Quality of college life (QCL) of students: Developing and validating a measure of well-being”. Social Indicators Research, No. 80 (2), Pp: 343-360.
- Sirgy, M. H.; Efraty, D.; Siegel, P. & Lee, D. J., (2001). “A New Measure of Quality of Work Life (QWL) based on need Satisfaction and Spillover Theories”. Social Indicators Research, No. 55(3), Pp: 241-302.
- Venhooven, R., (1984). Conditions of happiness. Dordrecht: D. Reidel.
- Woodfield, S., (2010). “Key trends and emerging issues in international student mobility (ISM)”. Globalization and internationalization in higher education: Theoretical, strategic and management perspectives, Pp: 109-123.
- Wu, H. P.; Garza, E. & Guzman, N., (2015). “International student’s challenge and adjustment to college”. Education Research International, No. 20, Pp: 1-9
- Yu, G. B. & Lee, D. J., (2008). “A Model of Quality of College Life (QCL) of Students in Korea”. Social Indicator Research, No. 87, Pp: 269- 285.