پدیدارشناسی ادراک زنان سرپرست خانوار از خود در دو عرصۀ خصوصی و عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، پردیس بین‌المللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه روش‌ها و برنامه‌های‌ آموزشی‌، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هویت زنان سرپرست خانوار در هر جامعه‌ای در قالب نقش‌های جنسیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرزندپروری در دو عرصۀ خصوصی و عمومی تعریف می‌شود. هدف از مطالعۀ حاضر، واکاوی و بازنمایی تجربۀ زیستۀ این زنان در مناسبات خویش در دو عرصۀ خصوصی و عمومی آنان است. این پژوهش با رویکردی پدیدار‌شناسی انجام شد. میدان پژوهش، شهر مشهد و شرکت‌کنندگان زنان سرپرست خانوار در تابستان 1400بودند که با روش هدفمند از نوع ملاکی و با بیشینۀ پراکنش انتخاب شدند. داده‌ها با مصاحبۀ نیمه‌ساختارمند گردآوری شد و در اتمام 21مورد با اشباع نظری به پایان رسید. تحلیل روایت مشارکت‌کنندگان با روش کلایزی و نرم افزار MAXQDA نسخۀ 12 انجام شد. مرور مصاحبه‌ها، چهار مضمون اصلی نقش‌های خانوادگی، اجتماعی، ویژگی‌های زنانه و ارتقاء خودپنداره را آشکار ساخت. در ادراک زنان سرپرست خانوار، عرصۀ خصوصی، قلمروی خاص آنان محسوب می‌شود که با مضمون مراقبت و زنانگی گره خورده ‌است. در این عرصه، مضامین خانه‌داری، رسیدگی به فرزندان و امور خانه پررنگ است. در عرصۀ عمومی این‌گونه زنان، به فعالیت‌های اقتصادی مشغولند. ناتوانی‌های مالی، شناختی، جسمی و عملکردی در این حوزه شناخته‌ترین عوامل تأثیر‌گذار در حضور کم‌رنگ‌تر آنان در فعالیت‌های عمومی است. پاردایم‌هایی ادراکی در این‌گونه از زنان از خود وجود دارد که می‌تواند موضوع تفکر و پژوهش در عرصۀ جنسیت، زنانگی و سرپرستی خانوار باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of Female-Headed Household’s Perception of Self-Concept in Both Private and Public Spheres

نویسندگان [English]

  • Golamreza Tabrizi Kahoo 1
  • Keyvan Salehi 2
  • Hossein Keshavarz Afshar 3
  • Yaser Madani 3
1 PhD Student in Counseling, Aras International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Methods and Programs, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Psychology and Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The identity of a woman, including female-headed households in any society, is defined in terms of gender, economic and parenting roles in both the pri-vate and public spheres by the symbolic order that governs society. The purpose of this study is to analyze and represent the lived experience of these women in their private and public spheres. Method: This research was conducted using a qualitative approach and descriptive phenomenological method. The research area was Mashhad and the par-ticipants were female-headed households in the summer of 2021 who were selected by a purposeful method of criterion type with maximum distribution. Data were collected by semi-structured interview method and the interview ended with theoretical saturation at the end of the 21st case. At the end of the interview, the data were implemented and read, and then the analysis of the participants’ narrative was performed through the Co-laizzi method and MAXQDA version 12 qualitative content analysis software. Findings: Consecutive reviews of interviews and continuous comparison of data revealed the four main themes of family, social maps, feminine characteristics and self-concept promo-tion. The results show that in the perception of women heads of households, the private sphere is their special domain and is tied to the concept of care and empowerment. In this area, responsibilities such as housekeeping, childcare and housework are promi-nent. In the public and social spheres, such women are engaged in economic activities. However, financial, cognitive, physical and functional disabilities in this area are the most well-known influencing factors in their lesser presence in public activities. Con-clusion: There are perceptual dualities in this type of women that can be the subject of thinking and research in the field of gender, femininity and head of household.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female-Headed Households
  • Privates’ Sphere
  • public sphere
  • Mashhad
  • Phenomenolo-gy
- آقاسی‌بروجینی، وحید؛ قلی‌زاده، آذر؛ و اعتباریان، اکبر، (1398). «شناسایی مؤثرترین عوامل اثرگذار بر ارتقاء فرهنگ کار برای زنان سرپرست خانوار با استفاده از تکینک (DEMATEL)». مجلۀ زن و جامعه (جامعه‌شناسی زنان)، شمارۀ 10(2)، صص: 87-117.
- احمد‌نیا، شیرین؛ و کامل‌قالیباف، آتنا، (1396). «زنان سرپرست خانوار در تهران: مطالعه کیفی تجربیات، چالش‌ها و ظرفیت‌های آن‌ها». فصلنامۀ رفاه اجتماعی، شمارۀ 17(65)، صص: 103-136. 
- اروجلو، شهلا؛ و خدابخشی کولایی، آناهیتا، (1395). «مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و امید در زنان سرپرست خانوار با تمایل یا عدم تمایل به ازدواج مجدد». مجله مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، شمارۀ 3(2)، صص: 101-110.
- افراسیابی، حسین؛ و جهانگیری، ساناز، (1395). «آسیب‌شناسی تعاملات اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مطالعه کیفی شهرستان شاهین‌شهر)». مجلۀ زن در توسعه و سیاست، شمارۀ 14(4)، صص: 431-450.
- افشانی، سید‌علیرضا؛ و فاتحی، الهام، (1395). «توانمندی زنان سرپرست خانوار و عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با آن: مطالعۀ زنان زیر پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی؟ره؟ شهر تبریز». فصلنامۀ زن و جامعه، شمارۀ 7(3)، صص: 19-38.
- امینی یخدانی، مریم؛ و سام‌آرا، عزت الله، (1388). «بررسی وضعیت سلامت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی قم». فصلنامۀ علمی-ترویجی بانوان شیعه، شمارۀ 6(21)، صص: 133-161. 
- پروندی، علی؛ و عارفی، مختار، (1398). «پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی براساس امیدواری و حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان سرپرست خانوار». مجلۀ مطالعات زن و خانواده، شمارۀ 7(2)، صص: 89-114.
- تبریزی، غلامرضا؛ قادری‌ثانوی، رمضانعلی؛ و مهرام، بهروز، (1392). «بررسی وضعیت کودکان در سن تحصیل خیابانی شهر مشهد». مجلۀ مددکاری اجتماعی، شمارۀ 7-6، صص: 129-145.
- تریگول، پیتر، (2016). کمک به افراد مبتلا به مشکلات جنسی. ترجمه: زهرا سپهر منش (1399). تهران: انتشارات مرسل.
- جلیلیان، نسرین؛ و پاپ‌زن، عبدالحمید، (1398). «موانع و محدودیت‌های موفقیت طرح‌های خودکفایی و کارآفرینی کمیته امداد امام خمینی؟ره؟، مورد: زنان سرپرست خانوار ، شهرستان اسلام آباد غرب». فصلنامۀ اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شمارۀ 8(24)، صص: 65-78.
- چینی، نفیسه؛ هاشمیان‌فر، سیدعلی؛ و محمدی‌لنکرانی، حنانه، (1398). «تفسیر و تبیین جامعه‌شناختی نشانه‌های زنانگی در بازتولید بدن زنان شهر اصفهان». دو فصلنامه پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، شمارۀ 8 (4)، صص: 311-345. 
- حاجی‌حسنی، مهرداد؛ و اختیاری‌امیری، راضیه، (1400). «توانمندسازی زنان سرپرست خانوار استان چهارمحال و بختیاری برای حضور در بازار کار». مجلۀ مطالعات پلیس زن، شمارۀ 11(34)، صص: 30-50.
- حسینی‌حاجی‌بکنده، احمد؛ و امیرفریار، معصومه، (1388). «بررسی سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران». فصلنامۀ پژوهش اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، شمارۀ 2(3)، صص: 201-228.  
- خانی، سعید؛ خضری، فرشید؛ و یاری؛ کتایون، (1396). «مطالعۀ آسیب‌پذیری اجتماعی زنان سرپرست خانوار و زنان دارای سرپرست در منطقه سلطان آباد شهر تهران». مجلۀ زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، شمارۀ 15(4)، صص: 597-620.
- خسروان، شهلا؛ صالحی، شایسته؛ احمدی، فضل‌اله؛ و منصوریان، محمدرضا (1392). «تجربه زنـان بیوه سرپرست خانواده از تغییر نقش: مطالعـۀ کیفـی». مجلـۀ تحقیقـات کیفـی در علـوم سـلامت، شمارۀ 1(2)، صص: 62-75.
- خسروی، زهره، (1380). «بررسی آسیب‌های روانی- اجتماعی زنان سرپرست خانوار». مجلۀ علوم انسانی دانشگاه الزهرا؟س؟، شمارۀ 11(39)، صص: 71-93. 
- خمسه، عباس؛ اصغری، مریم؛ و پیله‌وری، نازنین، (1399). «مدل ارتقاء توانایی‌های تحقیق و توسعه با رویکرد کیفی در صنایع ‏ساخت». مجلۀ مدیریت نوآوری درسازمان های دفاعی، شمارۀ 3(10)، صص: 125-150.
- ذکایی، نفیسه؛ کاریاری، محدثه؛ و میرزانیکوزاده، عزت‌اله، (1396). «فضیلت‌های منش و تاب‌آوری در زنان سرپرست خانوار و زنان عادی». مجلۀ روان‌شناسی معاصر، (ویژه‌نامۀ ششمین کنگرۀ انجمن روان‌شناسی ایران) شمارۀ 12، صص: 710-716.    
- ربیعی، مرجان، (1396). تعدد نقش در زنان سرپرست خانوار. تهران: نشر جامعه‌شناسان.
- رفعت‌جاه، مریم؛ و ربیعی، مرجان، (1395). «مطالعۀ تجربه ایفای هم‌زمان نقش شغلی-خانوادگی در زنان سرپرست خانوار با تأکید بر زنان دست فروش مترو». فصلنامۀ علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، شمارۀ 16(62)، صص: 143-186.  
- روشنی، شهره؛ تافته، مریم؛ خسروی، زهره؛ و خادمی، فاطمه، (1399). «شرایط تأثیرگذار بر وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار در ایران و راهکارهای کاهش آسیب‌ها». مجلۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شمارۀ 9(3)، صص: 693-717. 
- ریترز، جورج، (1994). نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمۀ محسن ثلاثی (1391)، تهران: انتشارات علمی.
- زارعی، فاطمه؛ صلحی، مهناز؛ قدیسی، محمدحسین؛ کمالی، محمد؛ شجاعی‌زاده، داود؛ نجات، سحرناز؛ و مرقانی‌خویی، عفت السادات، (1393). «درک تجارب پس از طلاق در زنان یک مطالعـه پـژوهش کیفی». مجلۀ علوم پزشکی رازی، شمارۀ 21(124)، صص: 23-36. 
- سادات‌رضایی، زهرا؛ دهقانی، محسن؛ و حیدری، محمود، (1396). «کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده: نقش تاب آوری و کارکرد خانواده مبتنی بر مدل مک مستر». فصلنامۀ خانواده پژوهی، شمارۀ 13(51)، صص: 407-421.  
- ساروخانی، باقر؛ خادمیان، طلیعه؛ و نادری، فاطمه‌زهرا، (1393). «زنان سرپرست خانوار و تنگناهای جامعه‌پذیری فرزندان (مطالعۀ موردی: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران)». مجلۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران، شمارۀ 3(4)، صص: 539- 558.
- سعید‌منش، محسن؛ و مداینی، لیلا، (1398). «اثربخشی شناخت درمانی مبتنی‌بر ذهن آگاهی بر افسردگی و اضطراب و تاب‌آوری زنان افسرده سرپرست خانوار شهر تهران». مجله مطالعات ناتوانی، شمارۀ 9(5)، صص: 1-9.
- سعیدیان، فاطمه؛ و نیلی، محمدرضا، (1391). «بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر سازگاری اجتماعی و خود‌پنداره مثبت زنان سرپرست خانوار». فصلنامۀ مطالعات روان‌شناسی بالینی، شمارۀ 2(6)، صص: 1-26.   
- سفیری، خدیجه؛ احیایی، پویان؛ و مرکزی، آیدا، (1399). «بررسی جامعه‌شناختی احساس طردشدگی زنان در بین خانواده های زن سرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی شهر مشهد». مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، شمارۀ 18(1)، صص: 65-104.   
- سلطانی، رضا؛ وهابی‌همابادی، جلال؛ و خالقی‌پور، شهناز، (1397). «اثربخشی آموزش معنویت برتاب‌آوری، عزت نفس و خوداتکایی زنان سرپرست خانوار مطلقه». مجلۀ زن و فرهنگ، شمارۀ 10(37)، صص: 41-54.
- شادی‌طلب، ژاله؛ و گرایی‌نژاد، علیرضا، (1383). «فقر زنان سرپرست خانوار». مجلۀ زن در توسعه و سیاست، شمارۀ (8)، صص: 49-70. 
- شالچی، سمیه؛ و عظیمی، میترا، (1398). «مطالعۀ زنانه شدن فقر در ایران 1395 تا 1365». مجلۀ پژوهشنامه زنان، شمارۀ 1(2)، صص: 113-142.
- شعبانی‌ورکی، بختیار، (1385). منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعی: جهت‌گیری نوین. مشهد: انتشارات به نشر. 
- شعبانی‌ورکی، بختیار؛ و کاظمی، صدیقه، (1389). «پژوهش کیفی؛ روش یا بوش؟». مجلۀ راهبرد فرهنگ، شمارۀ 19(54)، صص: 33-58.
- شیانی، ملیحه؛ و زارع، حنانه، (1398). «فراتحلیل مطالعات زنان سرپرست خانوار در ایران». مجلۀ مطالعات جامعه‌شناسی، شمارۀ 26(2)، صص: 67-97.
- شیخ‌الاسلامی، علی؛ و محمدی، نسیم، (1398). «تأثیر آموزش خود دلسوزی شناختی بر سلامت روان (جسمانی کردن، اضطراب، بدکاری اجتماعی، افسردگی)زنان سرپرست خانوار». مجله پژوهش‌های مشاوره، شمارۀ 18 (70)، صص: 83-104. 
- عزیزمحمدی، ساناز؛ راکبی، نازنین؛ کامران‌کوچصفهانی، سودابه؛ و اسدی، هادی، (1398). «نقش شفقت به خود و تحمل پریشانی در سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار». مجلۀ مطالعات ناتوانی، شمارۀ 9(56)، صص: 1-9.
- غلامی، سمیه؛ احمدی، ساره؛ و محمدی، حمیده، (1398). «تأثیر آموزش برنامۀ سبک زندگی اسلامی بر میزان آگاهی از مؤلفه‌های سبک زندگی و تغییر الگوی رفتاری خانواده در زنان سرپرست خانوار». مجلۀ زنان و خانواده، شمارۀ 14(47)، صص: 7-22.
- فتوحی‌کندلجی، المیرا؛ و کیا، علی‌اصغر، (1395). «نقش آموزش الکترونیک در ارتقای سطح آگاهی کاربران جوان اینترنتی از سلامت(مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی)». فصلنامۀ مطالعات رسانه‌های نوین، شمارۀ 2(5)، صص: 185-199. 
- فروزان، ستاره؛ و بیگلریان، اکبر، (1382). «زنان سرپرست خانوار: فرصت‌ها و چالش‌ها». مجله پژوهشنامه زنان، شمارۀ 1(5)، صص: 103-234.
- فکوهی، ناصر؛ و اوحدی، یاسمن، (1391). «هویت و فضای عمومی در شهر (مطالعۀ دختران دانشجو در شهرستان رفسنجان)». مجلۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران، شمارۀ 5(4)، صص: 1-21. 
- فولادیان، مجید؛ آرمین، امیر؛ و زینب فاطمی، امین، (1398). «بررسی احساس منزلت اجتماعی سالمندان: مقایسۀ سالمندان مقیم در مراکز نگهداری شهر مشهد با سالمندان غیرمقیم». مجلۀ بررسی مسائل اجتماعی ایران. شمارۀ 10(1)، صص: 145-165.  
- قاسمی، سمیه؛ و خانی، فضیله، (1388). «تحلیلی بر مسائل و نیازهای زنان سرپرست خانوار جهت توانمند‌سازی آنان». خلاصه مقالات دومین همایش توانمندی زنان و توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار، تهران، صص: 367-390.  
- کاشانی‌نیا، زهرا؛ و علیا، زهرا، (1388). «عوامل استرس‌زا و رابطه آن‌ها با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار». خلاصه مقالات دومین همایش توانمندی زنان و توان-افزایی زنان سرپرست خانوار، تهران، صص: 391-401.  
- کرسینی، ریموند؛ و ودینگ، دنی، (2013). روان درمانی‌های معاصر. ترجمۀ فرشاد محسن‌زاده (1397). تهران: انتشارات مترجم.
- کرمانی، مهدی؛ مظلوم خراسانی، محمد؛ بهروان، حسین؛ و نوغانی‌دخت‌بهمنی، محسن، (1391). «عوامل مؤثر بر توانمندی سازی زنان سرپرست خانوار: مورد مطالعه زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران». مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، شمارۀ 3(14)، صص: 116-148. 
- کریم‌زاده، مجید؛ فیاضی، مهرناز؛ و میرکازهی‌ریگی، فائزه، (1395). «موانع مشارکت زنان بلوچ در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی». مجلۀ زن و فرهنگ، شمارۀ (30)، صص: 59-73.
- گروسی، سیروس؛ و شبستری، نیما، (1390). «بررسی رابطه سرمایۀ اجتماعی و سلامت روان در بین زنان سرپرست خانوار شهر کرمان». مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران، شمارۀ 5(1)، صص: 99-123. 
- لیندلف، تامس؛ و تیلور، برایان، (1994). روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات. ترجمۀ عبدالله گیویان (1389)، تهران: انتشارات همشهری.
- مجدآبادی، امرالله؛ نیک‌پیما، نسرین؛ حضرتی‌گنبد، سارا؛ نوری، فاطمه؛ و نوعی محمدباقر، الهام، (1398). «کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار در ایران: یک مطالعۀ مروری». مجلۀ پژوهش پرستاری ایران، شمارۀ 11(62)، صص: 58-65.   
- مختاری، مریم؛ و دهقانی، حمیده، (1400). تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار در مناسبات اجتماعی در شهر یاسوج. مطالعات زن و خانواده، شمارۀ 9(3)، صص: 68-101. 
- معیدفر، سعید؛ و حمیدی، نفیسه، (1386). «زنان سرپرسـت خـانوار: نگفتـه‌هـا و آسـیب‌هـای اجتمـاعی». فصلنامۀ علوم اجتماعی، (32)، صص: 130-145.
- ملاابراهیمی، عزت؛ و روشنفکر، اکرم، (1388). «نگرشی بر حضور زنان لبنانی در عرصۀ فرهنگی». مجلۀ پژوهشنامه زنان، شمارۀ 1(2)، صص: 107-117. 
- موسوی‌جهان‌آبادی، عقیله سادات؛ طیبی، زهرا؛ مهرام، بهروز؛ و مدرس غروی، مرتضی، (1397). «فهم کودکان سه تا شش سالۀ شهر مشهد دربارۀ زنانگی در دو عرصۀ خصوصی و عمومی». مجلۀ علوم اجتماعی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 15(2):305-343.
- مهارتی، یعقوب؛ و دادخواه، مهدی، (1399). «معرفی و ارزیابی نظریه مطالعات فرافرهنگی هافستد». مجلۀ راهبرد فرهنگ، شمارۀ 13 (50)، صص: 199-225. 
- نازک‌تبار، حسین؛ و ویسی، رضا، (1387). «وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار استان مازندران». فصلنامۀ رفاه اجتماعی، شمارۀ 7(27)، صص: 95-113. 
- نوابی‌نژاد، شکوه؛ سید‌شریفی، منصوره؛ و فرزاد، والی‌الله، (1398). «مقایسه اثربخشی رویکرد هیجان مدار و طرحواره درمانگری بر خودکارآمدی والدگری مادران سرپرست خانواده». مجلۀ علوم‌شناختی، شمارۀ 18(76)، صص: 407-415.  
- ویسانی، یوسف؛ دل‌پیشه، علی؛ سایه‌میری، کورش؛ نادری، زهرا؛ و سهراب‌نژاد، علی (1393). «ارتباط کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار با وضعیت اقتصادی-اجتماعی آنان». فصلنامۀ مددکاری اجتماعی، شمارۀ 3(1)، صص: 27-33.
- همتی، رضا؛ و کریمی، معصومه، (1397). «زنان مطلقه و تجربۀ سرپرستی خانوار: یک پژوهش کیفی؛ نمونۀ موردی زنان مطلقۀ سرپرست خانوار شهر فارسان». مجلۀ پژوهشنامه زنان، شمارۀ 9(2)، صص: 181-211.   
- یوسفی، علی، (1388). «تأملی برمرزبندی اجتماعی فضای شهری مشهد: طبقۀ بندی منزلتی نواحی شهر». مجلۀ علوم اجتماعی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارۀ 6(2)، صص: 61-91. 
- Auspurg, K.; Iacovou, M. & Nicoletti, C., (2017). “Housework share between partners: Experimental evidence on gender-specific preferences”. Journal of Social Science Research. No. 11(66), Pp: 118-139. DOI:10.1016/j.ssresearch.2017.01.003.
- Bem, S. L., (1981). “Gender schema theory: A cognitive account of sex typing”. Journal of Psychological Review, No. 88(4), Pp: 354-364. DOI:10.1037/0033-295X.88.4.354.
- Bian, L.; Leslie, S. J. & Cimpian, A., (2017). “Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children’s interests”. Journal of Science. no. 355(6323), Pp: 389-391. DOI:10.1126/science.aah6524.
- Bieri Buschor, C.; Kappler, C.; Keck Frei, A. & Berweger, S., (2014). “I want to be a scientist/a teacher: Students’ perceptions of career decision-making in gender-typed, non-traditional areas of work”. Journal of Gender and Education. No. 26(7), Pp: 743-758. http://www.tandf.co.uk/journals 
- Chen, F.; Bao, L.; Lin, Z.; Zimmer, Z.; Gultiano, S. & Borja, J. B., (2017). “Double burden for women in mid-and later life: evidence from time-use profiles in Cebu, the Philippines”. Journal of Ageing and Society, No. 38(11), Pp: 2325-2355. DOI: 10.1017/S0144686X17000599.
- Cherney, I. D. & Dempsey, J., (2010). “Young children’s classification, stereotyping and play behavior for gender neutral and ambiguous toys”. Journal of Educational Psychology. No. 30(6), Pp: 651-669. DOI:10.1080/01443410.2010.498416.
- Croft, S . & Beresford, P., (1992). “The Politics of Participation”. Journal of Critical Social Policy. No. 12 (35), Pp: 20-44. DOI: org/10.1177/026101839201203502.
- Dinella, L. M.; Fulcher, M. & Weisgram, E. S., (2014). “Sex-typed personality traits and gender identity as predictors of young adults’ career interests”. Journal of Archives of Sexual Behavior. No. 43(3), Pp: 493-504. DOI:10.1007/s10508-013-0234-6.
- Dittmar, H.; Halliwell, E. & Ive, S., (2006). “Does Barbie make girls want to be thin? The effect of experimental exposure to images of dolls on the body image of 5-to 8-year-old girls”. Journal of Developmental Psychology, No. 42(2), Pp: 283-301. DOI:10.1037/0012-1649.42.2.283.
- Donnelly, K. & Twenge, J. M., (2017). “Masculine and feminine traits on the Bem Sex-Role Inventory, 1993–2012: A cross-temporal meta-analysis”. Journal of Sex Roles, No. 76(9-10), Pp: 556-565. DOI:10.1007/s11199-016-0625-y.
- Fletcher, K., (2007). “Image: changing how women nurses think about themselves: Literature review”. Journal of Advanced Nursing, No. 58(3), Pp: 207-215. DOI:10.1111/j.1365-2648.2007.04285.x.
- Halim, M. L. D.; Ruble, D. N.; TamisLeMonda, C. S.; Shrout, P. E. & Amodio, D. M., (2017). “Gender attitudes in early childhood: Behavioral consequences and cognitive antecedents”. Child Development, No. 88(3), Pp: 882-899. DOI: 10.1111/cdev.12642.
- Hook, J. L., (2010). “Gender inequality in the welfare state: Sex segregation in housework, 1965–2003”. American Journal of Sociology, No. 115(5), Pp: 1480-1523. DOI:10.1086/651384
- Horne, R. M.; Johnson, M. D.; Galambos, N. L. & Krahn, H. J., (2018). “Time, money, or gender? Predictors of the division of household labour across life stages”. Journal of Sex Roles, No. 78(11-12), Pp: 731-743. DOI:10.1007/s11199-017-0832-1.
- Julka, N., (2015). “Social support and education groups for single mothers: a randomized controlled trial of a community-based program”. Canadian Medical Association Journal, No. 173 (12), Pp: 145-165, DOI:10.1503/cmaj.050655.
- Kaufman, G. & White, D., (2015). “What Makes a “Good Job”? Gender Role Attitudes and Job Preferences in Sweden”. Journal of Gender, No. 32(4), Pp: 279-294. DOI:10.1007/s12147-015-9145-2
- Lips, H. M., (2017). “Sandra Bem: Naming the impact of gendered categories and identities”. Journal of Sex Roles, No. 76(9-10), Pp: 627-632.DOI: 10.1007/s11199-016-0664-4.
- Luttrell, C.; Quiroz, S.; Scrutton, C. & Bird, K., (2009). Understanding and operationalizin Empowerment. London: Overseas Development Institute Press.
- McLaughlin, K.; Muldoon, O. T. & Moutray, M., (2010). “Gender, gender roles and completion of nursing education: A longitudinal study”. Journal of Nurse Education Today, No. 30(4), Pp: 303-307. DOI:10.1016/j.nedt.2009.08.005.
- Murnen, S. K.; Greenfield, C.; Younger, A. & Boyd, H., (2016). “Boys act and girls appear: A content analysis of gender stereotypes associated with characters in children’s popular culture”. Journal of Sex Roles, No. 74(1-2), Pp: 78-91. DOI:10.1007/s11199-010-9871-6.
- Nollert, M. & Gasser, M., (2017). “Gender time-use gap and task segregation in unpaid work: evidence from Switzerland”. International Journal of Sociology and Social Policy, No. 37(3-4), Pp: 148-165. DOI:10.1108/IJSSP-11-2015-0122.
- Perales, F.; Baxter, J. & Tai, T. O., (2015). “Gender, justice and work: A distributive approach to perceptions of housework fairness”. Social Science Research, No. 51, Pp: 51-63. DOI:10.1016/j.ssresearch.2014.12.010.
- Ponte, E., (2012). “‘Wow, this is where I'm supposed to be!’, Rethinking gender construction in teacher recruitment”. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, No. 40(1), Pp: 43-53. DOI: 10.1080/1359866X.2011.643765.
- Punch, S., (2002). “Research with children: the same or different from research with adults?”. Journal of Childhood, No. 9(3), Pp: 321-341. DOI: 10.1177/0907568202009003005.
- Saigal, G. & Sarawat, K., (2013). “Women's Empowerment in India, Anveshak”. International Journal of Management (AIJM), No. 2(2), Pp: 210-223. DOI: 10.22108/SRSPI.2019.115072.1358.
- Scott J. W., (2011). “Factors Determining Savings of Women-headed Households in Botswana”. International Journal of Economic, Mo. (8) 2, Pp: 55-62. DOI: 10.1080/21632324.2019.1634313.
- Sell, M. & Minot, N., (2018). “What Factors Explain Women's Empowerment? Decision-Making Among Small-Scale Farmers in Uganda”. Women's Studies International Forum. No. 71, Pp: 46-55. DOI: 10.1016/j.wsif.2018.09.005.
- Simon, R. M.; Wagner, A. & Killion, B., (2017). “Gender and choosing a STEM major in college: Femininity, masculinity, chilly climate, and occupational values”. Journal of Research in Science Teaching, No. 54(3), Pp: 299-323. DOI: 10.1002/tea.21345.
- Skelton, C., (2012). “Men teachers and the “feminised” primary school: A review of the literature”. Journal of Educational Review, No. 64(1), Pp: 1-19.DOI: 10.1080/00131911.2011.616634.
- Spinner, L.; Cameron, L. & Calogero, R., (2017). “Peer toy play as a gateway to children’s gender flexibility: The effect of (counter) stereotypic portrayals of peers in children’s magazines”. Journal of  Sex Roles, No. (70), Pp: 314-328. DOI: 10.1007/s11199-017-0883-3.
- Ulusoy, Y. & Duy, B., (2013). “Effectiveness of a Psycho-education Program on Learned Helplessness and Irrational Beliefs”. Journal of  Educational Sciences: Theory & Practice, No. 11 (13), Pp: 1440.1446DOI:10.12738/estp.2013.3.1469.
- Weisgram, E. S.; Bigler, R. S. & Liben, L. S., (2010). “Gender, values, and occupational interests among children, adolescents, and adults”. Journal of Child Development, No. 81(3), Pp: 778-796. DOI: 10.1111/j.1467-8624.2010.01433.x.
- Wood, W. & Eagly, A. H., (2015). “Two traditions of research on gender identity”. Journal of Sex Roles, No. 73 (11-12), Pp: 461-473. DOI:10.1007/s11199-015-0480-2.