دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1399 
10. زنان در جامعه‌ی مصرفی: مطالعه‌ی موردی شهر ایلام

صفحه 235-259

10.22084/csr.2020.19861.1697

همایون مرادخانی؛ محمدتقی سبزه ای؛ زهره محمدبیگی