دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، شهریور 1399 
زنان در جامعه‌ی مصرفی: مطالعه‌ی موردی شهر ایلام

صفحه 235-259

10.22084/csr.2020.19861.1697

همایون مرادخانی؛ محمدتقی سبزه ای؛ زهره محمدبیگی