تبیین پیشران‌های اجتماعی و اقتصادی تعمیق پدیده بیکاری در کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22084/csr.2020.20013.1706

چکیده

در حالی که در بازه زمانی بین سال‌های 1384 تا 1397 نرخ بیکاری در کشور حدود 12 درصد و نسبتاً ثابت است؛ این شاخص در برخی از استان‌ها ازجمله کرمانشاه، دارای نرخی صعودی بوده و از متوسط کشور فاصله زیادی گرفته‌ است. مقاله پیش رو برگرفته از پژوهشی است که با هدف بررسی متغیرهای خاص تأثیرگذار بر تشدید این پدیده در استان کرمانشاه، با بهره‌گیری از روش کیفی به انجام رسیده است. برای شناسایی متغیرهای تأثیرگذار چهارده مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با خبرگان دانشگاه، دولت و بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت و علوم سیاسی صورت پذیرفت. کدگذاری داده‌ها براساس تحلیل محتوای کیفی، منتج به تعیین 345 رمز شد که در 45 مقوله و نهایتاً در 6 عامل طبقه‌بندی شدند. سپس نتایج از طریق جلسات هم‌اندیشی و همچنین پرسشنامه‌ای محقق ساخته از طریق نمونه‌ای 109 نفری بررسی شد تا یافته‌های فاز قبلی پژوهش از نظر خبرگان، مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. به‌صورت خلاصه یافته‌های این پژوهش مؤید این واقعیت است که مجموعه عواملی به‌صورت چندبعدی، چند متغیره و پیچیده موجب بروز و تشدید بیکاری در استان کرمانشاه شده‌اند؛ ازجمله این عوامل می‌توان به متغیرهای فرهنگی و اجتماعی، سیاسی- اداری، متغیرهای مدیریتی، عوامل سطح بنگاه و عوامل اقتصادی اشاره کرد که در طیفی از تأثیرگذاری مستقل یا درهم‌تنیده ایفای نقش می‌کنند. آنچه حائز اهمیت است لزوم بازنگری و تغییر جدی در حوزه متغیرهای سیاسی اداری در ایفای نقش دولت برای کنترل بیکاری در این استان است؛ چراکه نتایج مطالعه نشان داده است که از یک‌سو حوزه سیاسی- اداری در ایفای نقش ذاتی خود در زمینه موردمطالعه، دچار ناکارآمدی بوده و ناخواسته خود نقش تسهیل گر برای تعمیق بیکاری را ایفا می‌کند و از سوی دیگر این حوزه توان و مسئولیت هدایت، سیاست‌گذاری و اثرگذاری بر متغیرهای مختلف تأثیرگذار بر اشتغال را داراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation on the social and economic factors of deepening unemployment in Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • Yousef Mohamadifar 1
  • Mohammad Rasool Almasifard 2
1 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The unemployment rate in the Iran between 1384 until 1397 (solar calendar) was about 12 percent and was relatively stable; however, some provinces, including Kermanshah, had a rising rate outside the general trend, far from the country's average. This article is based on a research that has been conducted with the aim of investigating specific variables affecting the exacerbation of unemployment in Kermanshah province using qualitative research interview research method. Fourteen in-depth semi-structured interviews with university, government and private sector experts were conducted to identify the influential variables in various areas of economics, sociology management and political science. Coding of the data based on qualitative content analysis of the interviews resulted in 345 coding that were categorized into 45 categories and finally to 6 factors. The results were then analyzed through consultation sessions as well as a researcher-made questionnaire through a sample of 109 individuals to evaluate the findings of the expert interviews. In summary, the findings of this study confirm the fact that a multidimensional, multivariate and complex set of factors have led to and exacerbated unemployment in Kermanshah province, including cultural, social, political-managerial variables, and firm-level factors and economic factors. They play a range of independent or intertwined influences. What is important is the need for a serious revision and change in the field of bureaucratic political variables to play a role in controlling unemployment in the province, as the results of the study show that the political sphere has been inefficient and unwanted in playing its intrinsic role in the case study. It itself plays a facilitating role in deepening unemployment and on the other hand, the government has the power and responsibility to guide, policy and influence the various areas affecting employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unemployment
  • Kermanshah
  • Social and Cultural Factors
ابراهیم‌زاده، عیسی؛ کماسی، حسین و جهانی، احمد. (1391). «مقایسه تطبیقی ساختار اقتصادی اشتغال در شهرستان‌های مرزی با غیرمرزی در استان کرمانشاه براساس ضریب مکانی (L.Q»، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش‌ها و رهیافت‌ها، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دسترسی در www.civilica.com
ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا. (1390). «تحلیل محتوای کیفی»، فصلنامه عیار پژوهش در علوم انسانی، سال سوم، شماره ششم، 15-44.
آقابخشی، حبیب و رشیدیان میبدی، مریم. (1392). «برنامه‌های کاهش بیکاری در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جایگاه مددکاری اجتماعی در تأمین رفاه». فصلنامهپژوهشاجتماعی، سال پنجم، شماره بیستم. پاییز 1392، 137-159.
بختیاری، صادق و یحیی‌آبادی، ابوالفضل. (1381). «تحلیل تجربی نقش بخش‌های اقتصادی در تغییر نرخ بیکاری در ایران». مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 60، 59-78.
بیتا، حامد. (1388). «عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش جوانان به کار (مطالعه موردی: جوانان 18-26 ساله شهر کرمانشاه)»، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره دوم، 77-9.
توانایان فرد، حسن. (1361). مکتب‌هایاقتصادی. انتشارات نقش جهان
حسینی، سید صفدر و قلی‌زاده، حیدر (1389). «بررسی تورم و بیکاری در اقتصاد ایران». فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران سال چهاردهم، شماره 43، 23-54.
خانی، سعید و ضرغامی، حسین. (1392). «بررسی تورم و بیکاری در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 14(43)، ۵۴-۲۳.
خلیلی، فرید؛ ایاسه، علی؛ امیریان، طیبه. (1396). «وضعیت و فرایند سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه، اولین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصادی»، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای رویکردها و کاربردها، دسترسی در www.conf.uok.ac.ir
سامتی، مرتضی (1382). اشتغال،بازارکار سیاست‌هایاقتصادیوزارتکاروامور اجتماعی، موسسه کار و امور اجتماعی، تهران.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و خانی، زهرا. (1392). «بررسی رابطه علی بهره‌وری کل عوامل و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران»، فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره هفتم، 35-58.
شریفی، نورالدین. (1390). «اثرات مالیات غیرمستقیم و مخارج دولت بر اشتغال و تورم: یک تحلیل داده – ستانده». فصلنامهتحقیقاتاقتصادی، سال 46، شماره 95، 78-95.
عیسی­زاده، سعید؛ نظیری، محمدکاظم و نایینی، هادی. (1396). «بررسی تأثیر عدم تطبیق مهارت بر نرخ بیکاری در ایران». تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره 30، 64-95.
فیض­پور، محمدعلی. (1388). «دوره بیکاری و عوامل مؤثر بر آن شواهدی از بیکاران جویای کار استان یزد طی برنامه سوم توسعه». فصلنامهعلمیپژوهشیرفاهاجتماعی، سال دهم، شماره 39، 237-356.
قدیری معصوم، مجتبی؛ مهدوی، مسعود و برقی، حمید (1384). «بررسی آماری روند رشد و تحولات اشتغال در نواحی روستایی استان اصفهان». مجله پژوهش‌هایجغرافیایی، شماره 54، 153-175
گریفین، کیت و تری مک کنلی (1377). توسعهانسانی، ترجمه غلامرضا خواجه پور، تهران: نشر وداو.
محمدی، علی؛ فرید خلیلی؛ کرمی فرشاد و ایاسه، علی. (1397). بیکاری در استان کرمانشاه: با تأکید بر زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن، همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه، کرمانشاه، دانشگاه رازی، دسترسی در www.civilica.com
مرکز آمار ایران (1395-1397). نتایج آمارگیری از نیروی کار، تهران: مرکز آمار ایران.
مسیبی، سمانه و تقدیسی، احمد. (1392). «تحلیل فضایی و سطح‌بندی اشتغال در استان‌های کشور (با به‌کارگیری تحلیل عاملی و خوشه‌ای)». آمایش سرزمین، دوره 5، شماره 2، 361-383
Baffoe-Bonnie, J. & Ezeala-Harrison, F. (2005). “Incidence and Duration of Unemployment Spells: Implications for the Male-Female Wage Differentials”, The Quarterly Review of Economics an d Finance, Vol. 45. no. 4-5, 824-847.
Carroll, N. (2004). Explaining Unemployment Duration in Australia, Discussion Paper, Centre for Economic Policy Research, NO. 483, 298-314.
Wei Chi, Deborah L. Kidder, and Brian P. McCall. (2002). Gender Differences in the Impact of Unemployment Insurance Benefits on Displaced Workers, Department of Economics, University of Aarhus.
Dawkins, C. J., Shen, Q. Thomas W.Sanchez (2005). Race, Space, and Unemployment Duration, Journal of Urban Economics, Vol. 58, No. 1.91-113 − Foley, M. C. (1997), Determinants of Unemployment Duration in Russia, Center Discussion Peper, Economic Growth Center Yale University.
DiPrete, A., Goux, D., Maurin, E., Tåblin, M. (2001).” Institutional Determinants of Employment Chances. The Structure of Unemployment in France and Sweden”, European Sociological Review, Volume 17, Issue 3,, 233-254
Dolado, J. J. & Jimeno, J. F. (1997). “The Causes of Spanish Unemployment: A Structural VAR Approach”. European Economic Review, 41, 1281-1307.
Gallegati, Marco and Gallegati, Mauro and Ramsey, James B. and Semmler, Willi (2011). Productivity and Unemployment Scale-by-Scale Relationship, available at: www.google.com
Kupets, O. (2006). “Determinants of Unemployment Duration in Ukraine”, Journal of Comparative Economics Ukrainian Labor Market in Transition, Vol. 34, No. 2, 228-247.
Lalla, M. & Pattarin, F. (2001). “Unemployment Duration: An Analysis of Incomplete, Completed, and Multiple Spells in Emilia-Romagn”, Quality & Quantity, Vol. 35(2). 203-230.
Linzert, T. (2007). Sources of German Unemployment: Evidence from a Structural VAR Model. Discussion paper, No. 01- 41.
Mills, B. F. (2001). “Unemployment Duration in Non- Metropolitan Labor Markets”, Growth and Change, Vol. 32.149-192.
Tansel, A. & Tasci, H. M. (2004). Determinants of Unemployment Duration for Men and Women in Turkey, IZA Discussion Paper, No. 1285,1-39.