فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی سبک زندگی و هویت اجتماعی در ایران در دهه‌ی 1398-1388

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان

3 مربی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

4 دکترای جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان

10.22084/csr.2020.20490.1736

چکیده

در دهه­ های اخیر، هویت اجتماعی به‌عنوان مؤلفه­ ی کلیدی جامع ه­شناسی موردتوجه صاحب ­نظران و اندیشمندان اجتماعی قرار گرفته است. در شکل­گیری هویت اجتماعی عوامل متعددی نقش دارند، که سبک زندگی با ارائه‌ی روش­ های زندگی، تغذیه، خرید، گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن و مانند آن، به شکل ­گیری هویت اجتماعی منحصربه‌فرد یک جامعه و گروه منجر گردید و هویت اجتماعی نیز بر گزینش سبک زندگی خاص آن گروه و جامعه­تأثیرگذار بوده و افراد با هویت اجتماعی مشترک، واجد سبک زندگی مشابه ی می ­گردند. در سال­ های اخیر مطالعات متعددی در این زمینه به‌منظور بررسی ارتباط بین این دو متغیر انجام گرفته است. این پژوهش قصد دارد با استفاده از روش فراتحلیل به مطالعه و بررسی پژوهش ­هایی که در بین سال­های 1388 تا 1398 انجام گرفته‌اند، بپردازد. در این پژوهش پس از غربالگری، تعداد 11 مقاله و پژوهش، نمونه­ گیری شده و سپس با ورود کدها به نرم‌افزارCMA ، مشاهده شد که این مطالعات در مجموع همگن بوده و بر وجود این ارتباط تأکید دارند. اندازه اثر به دست آمده حدود 34 درصد است که بیانگر همبستگی در حد متوسط بین متغیرهای هویت اجتماعی و سبک زندگی است. خطای انتشار توسط همبستگی بگ و مزومدار، اِگِر،N ایمن از خطای روزنتال و نمودار قیفی مورد آزمون قرار گرفت که درنهایت، سوگیری انتشار در مطالعات انجام گرفته مشاهده نشد. در این پژوهش، منطقه­ ی جغرافیایی به‌عنوان متغیر تعدیل­ گر موردبررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of studies on the relationship between lifestyle and social identity in Iran (In the decade of 1388-1398)

نویسندگان [English]

  • Mohsen niazi 1
  • zahra nouri 2
  • saied Hossein Zade 3
  • Yaqub Sakhaie 4
1 Professor, Department of sociology, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
4 sociology, law, kashan, kashan, Iran
چکیده [English]

In recent decades, social identity has regarded by social theorists as one of the key component in sociology. There are variant factors that play important role In formation of social identity; according to studies in this field, life style has recognized as affected and affecting variable.In recent years, different studies have done to recognize the relationship between these variables. The purpose of this study is evaluation of these studies during1388 to1398. In this study11studies were sampled after screening, then by entering codes to CMA, homogeneity and relationship have observed. The obtained effect size is about34 percent that indicated the average relationship between social identity and lifestyle. Publication bias by Begg and Mazumdar rank correlation, Egger, fail-safe N and funnel plot was examined. Finally, publication bias wasn’t observed in these studies. Geographical location was evaluated as an equalizer variable. According to this study, Babolsar with effect size (0/870) indicates the most, and Roudehen with effect size (0/067) indicates the least relationship between these two variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Social Identity
  • geographical location
  • meta analysis
باینگانی، بهمن؛ ایراندوست، سید فهیم و احمدی، سینا. (1392). «سبک زندگی از منظر جامعه‌شناسی:مقدمه­ای بر شناخت و واکاوی مفهوم سبک زندگی».مهندسی فرهنگی،سال هشتم، 77، 56-74.
بهنویی گدنه، عباس. (1391). «جوانان، سبک زندگی و هویت اجتماعی: ارزیابی جامعه‌شناختی سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان بابلسر».مطالعات سبک زندگی، 1(1)، 87-106.
حسنی، سید قاسم. (1395). «مطالعه­ی جامعه­شناختی درک و تصوّر دانشجویان از هویّت بومی در مازندران(مطالعه­ی موردی دانشجویان بومی دانشگاه مازندران)». فصلنامه­ی مطالعات توسعه­ی اجتماعی- فرهنگی، 5(3)، 9-33.
خلیلی، رضا. (1382).«هویت اجتماعی، نقدکتاب».فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره21، 743-756.
خلیلی. احمد؛رضایی، احمد و جانعلیزاده چوبستی، حیدر. (1393). بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سبک زندگی جوانان بر هویت اجتماعی آن‌ها: مطالعه موردی جوانان شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران.
خواجه‌نوری، بیژن؛ پرنیان، لیلا و همت، صغرا. (1393). «مطالعه رابطه سبک زندگی و هویت اجتماعی: مطالعه موردی جوانان شهر بندرعباس»،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 7(1)، 94-69.
خواجه‌نوری، بیژن و پرنیان، لیلا (1394).«مطالعه رابطه‌ جهانی‌شدن فرهنگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: زنان شهر کرمانشاه)»،جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 57، 65-84.
دیلینی، تیم.(1388).نظریه­های کلاسیک جامعه‌شناسی. ترجمه بهرنگ صدیقی، بهرنگ طلوعی، چاپ دوم، نشرنی. تهران.
رحمت‌آبادی، الهام، آقابخشی، حبیب. (1385) «سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان».فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، 5(20)، 235-256.
رسول زاده اقدم، صمد؛ عدلی پور، صمد؛ میرمحمد تبار، سید احمد؛ افشار، سیمین. (1394)، «تحلیل نقش رسانه های اجتماعی در گرایش به سبک زندگی نوین در بین جوانان ایرانی»، دوفصلنامه­ی پژوهش­های جامعه­شناسی معاصر، سال چهارم، شماره 6، 33-60.
رضاپورایگده­لو، فرشاد؛ امیرکواسمی، ایوبو آقایاری هیر، توکل. (1395).بررسی ارتباط بین سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان شهر ملکان،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
سراج­زاده، سیدحسین و باقری، لیلا. (1396). «تحلیل نظام‌ مند پژوهش­های سبک زندگی بعد از دهه»،مطالعات فرهنگ- ارتباطات،18(37)، 131-162.
شیرزاد، آرام؛یعقوبی، صمد و عباس­زاده، محمد. (1394).بررسی رابطه میان سبک‌ زندگی و هویت اجتماعی موردمطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر مریوان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی تبریز.
شیرمحمدی، اصغر. (1397). «بررسی منشأ مهاجران اولیه رودهن».نامهانسان‌شناسی، سال چهاردهم، شماره 25، 95-113.
فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی. چاپ اول، صبح صادق: قم.
کفاشی، سیدمجید. (1393).«مدلمعادلاتساختاریمؤلفه‌هایسبکزندگیمؤثربرهویتاجتماعی»، مطالعاتتوسعهاجتماعیایران،6(3)، 105-120.
گنجی، محمد؛ نیازی، محسن؛ مهربان، زهرا. (1398). «گونه­شناسی سبک زندگی با تأکید بر نقش رسانه در میان زنان شهر شیراز»، دوفصلنامه پژوهش­های جامعه­شناسی معاصر، سال هشتم، شماره چهاردهم، 155- 189.
گیدنز، آنتونی. (1382). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمه­ی ناصر موفقیان، چاپ دوم، تهران: نی.
گیدنز، آنتونی. (1377). پی­آمدهای مدرنیت. ترجمه­ی محسن ثلاثی، تهران: مرکز.
محسنی، علی و جوانمردی، عادل (1390).«بررسیعواملمؤثربرشکل‌گیریهویتاجتماعی–فرهنگی )موردمطالعه:دانش­آموزان شهر جوانرود)».فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره 9، 83-91.
مولایی، جابر و حمیدی، کریم. (1397). «مطالعه رابطه سبک زندگی و هویت اجتماعی در بین جوانان شهرآبدانان».پنجمین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، تهران.
نایبی، هوشنگ و محمدی تلور، ستار. (1392).«تأثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی (مطالعه تجربی جوانان شهر سنندج)».جامعه­شناسی ایران، 14(4)، 131-152.
نجفی، عبدالمحمد و ادیبی سده، مهدی. (۱۳۹۴).«بررسی رابطه بین سبک زندگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 35-18 ساله شهر آبادان». کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران.
نیازی، محسن. (1390). «رابطه بین سبک زندگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی شهرکاشان)». مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 7(24)، 129-157.
نیازی، محسن؛ حسینی‌زاده، سیدسعید و سخایی، ایوب. (1395). فراتحلیل (نظریه تا کاربرد)، چاپ اول، سخنوران: تهران.
Baker,Daniel J. (2009). Identify Development, Intellectual OrDevelopmental Disabilities, And Person-First Language, NADD Bulletin, Volume XII Number 1 Article 1, Psychological Services; North Jersey Developmental Center.
Borenstein, Michael. Hedges, L. V. Higgins,J. P. T. and Rothstein, H. R. (2009). “Introduction ToMeta-Analysis”,John Wiley & Sons, Ltd. ISBN: 978-0-470-05724-7.
Bullock,M. E.,Paul, L. P. (1990). “Who Am I? The Development of Self-Understanding in Toddlers”. Merrill-Palmer Quarterly, 36, 217-238.
Fearon, James D. (1999). What Is Identity (As We Now Use The Word)? California: Stanford University.http://www.stanford.edu/~jfearon/papers/iden1v2.pdf.
Islam, G. (2015).In book: Encyclopedia of Critical Psychology,Springer-Verlag, Editors: T. Teo, 1781-1783.
Jelic, M. (2014). “Developing A Sense Of Identity In Preschoolers”, MSc Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.5, No.22,MCSER Publishing, Rome,Italy.
Jensen, M. (2007).“Defining lifestyle”,Environmental Sciences, 4(2),63-73.
O'Connell, A. N. (1976). “The Relationship Between Life Style And Identity Synthesis And synthesis In Traditional”, Neotraditional, And Nontraditional Women, personality, Vol. 44, Issue4, 675-687.
Oyserman, D.,Elmore, K.,Smith, G. (2012). Self, Self-Concept, And Identity, The Guilford Press, New York, London.
Raburu,P. (2015). “The Self- Who Am I?Children’s Identity and Development through Early Childhood Education”, Journal of Educational and Social Research,Vol. 5 No.1, pp. 95-102, Rome, Italy.
Rileyt, D. (2017). “Bourdieu's Class Theory: The Appeal & Limitations of the Work of Pierre Bourdieu”,Catalyst,Vol. 1, No. 2,108-136.
Ritzer, G.(2004).Encyclopedia of social theory, vol. 2, sage publication, London, New Delhi.
Saboktakin Rizi, Gh A.,Sabeghi, M. R. (2015).“Study of the Role of Identity in Lifestyle and Consumption”, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5(5S), 14-21, Text Road Publication.
Stets, Jan E. Burke, Peter J. (2014). The Development of Identity Theory Advances in Group Processes, Vol. 31, 5797, Copyright 2014 by Emerald Group Publishing Limited.
Turner, B. S. (2006).The Cambridge Dictionary of Sociology, Cambridge University Press.
Zahed, E. (2011). “What Are The Factors Which Have Effects On The Socialidentity Among The University Students? A Case Study On The Students Of The University Of Waterloo In Coeducational System”, International Conference on Social Science and HumanityIPEDR, vol.5, IACSIT Press, Singapore, 255-257.