دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، اسفند 1399 
مطالعه پیامدهای بیکاری روی زندگی روزمره جوانان شهرکرمانشاه

صفحه 147-183

10.22084/csr.2021.22579.1852

ملیحه علی مندگاری؛ حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ محمدرضا کارگر شورکی؛ راضیه میری


تبیین پدیدارشناختی انگیزه‌های خرید کالاهای سوپرمارکتی در ایران

صفحه 277-307

10.22084/csr.2021.22797.1868

میلاد بخشی؛ کامبیز حیدرزاده؛ میراحمد امیرشاهی؛ روح الله زابلی