تجار کوچ رو: مطالعه‌ی استراتژی تجاری بروجنی‌های ساکن شهر ایذه با عشایر بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22084/csr.2021.20679.1753

چکیده

عبارت «تجار کوچ‌رو» برای تبیین ماهیت فعالیت‌های اقتصادی بروجنی‌های ساکن در ایذه به‌کار برده شده است. این گروه از تجار بروجنی در مناسبات تجاری خود با بختیاری‌ها، به‌عنوان عشایر کوچ‌نشین، به شیوه‌ای عمل کردند که باعث تثبیت آن‌ها در شهرستان ایذه شده است. هدف این پژوهش فهم رفتار اقتصادی بروجنی‌های مقیم ایذه به‌مثابه یک استراتژی است. روش تحقیق در این مقاله کیفی، جامعه موردمطالعه بختیاری‌ها و بروجنی‌های تجار مقیم ایذه ، تعداد نمونه­ی موردمطالعه حدود 30 نفر بود که 24 نفر از آن‌ها بروجنی­های مقیم ایذه و 6 نفر از بختیاری­های ساکن ایذه بوده است. شیوه نمونه‌گیری، هدفمند و در دسترس بوده و ابزار گردآوری داده­ها نیز شامل مطالعه اسنادی، مصاحبه، مشاهده بوده است. با توجه به ماهیت روش مردم نگارانه در تحلیل و نتیجه­گیری داده­ها از توصیفی فربه استفاده شده است.
    نتایج نشان می‌دهد که استراتژی‌های تجاری بروجنی‌های ساکن ایذه از مناسبات خاصی برخاسته که در طول تاریخ از طریق روابط اقتصادی با بختیارها و فرهنگ عشایر شکل گرفته است. این استراتژی‌ها ترکیبی از روحیه تجاری تجار کوچ رو و اصل وفاداری در روابط اقتصادی عشایر بختیاری ایذه بوده است که در این تحقیق، از آن‌ها، به‌عنوان 8 استراتژی تجاری نام برده شده است. این استراتژی عبارتند از جابجایی و مهاجرت همراه با عشایر کوچ‌نشین، فروش نسیه به‌عنوان یک اصل میراث انتقال‌یافته از پدران به فرزندان، استراتژی تقسیم محدوده بختیاری‌ها بین خود، گذشت در معامله، خرید نیمه‌ای زمین از بختیاری‌ها، عدم خروج سود از بازار، نوآوری و تغییر در روش‌های تجاری، پیوستگی و مداومت در تجارت و عدم‌شتاب‌زدگی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CoachTraders: A Study of the Business Strategy of Bruges Residing in Izeh with Bakhtiari Tribes

نویسندگان [English]

  • Manuochehr Alinejad 1
  • shahram alipoor 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Yazd University, Yazd, Iran
2 Graduated in Sociology, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The term "nomadic traders" is used to describe the nature of the economic activities of the Borujenis living in Izeh. In their trade relations with the Bakhtiaris, this group of Borujeni merchants, as nomadic tribes, acted in a way that established them in the city of Izeh. The purpose of this study is to understand the economic behavior of Izeh residents as a strategy. The research method in this qualitative article was the study population of Bakhtiari and Borujenians living in Izeh. The sampling method was purposeful and available and the data collection tools included documentary study, interview, and observation. Due to the nature of the ethnographic method in analyzing and concluding the data, a fat description has been used. The results show that the business strategies of the Borujenis living in Izeh arose from special relations that have been formed throughout history through economic relations with the Bakhtiaris and nomadic culture. These strategies have been a combination of the business spirit of nomadic traders and the principle of loyalty in the economic relations of the Bakhtiari tribes of Izeh, which in this research, have been named as 8 business strategies. These strategies include relocation and migration with nomadic tribes, selling credit as a principle of inheritance passed down from fathers to children, strategy of dividing the Bakhtiari region among themselves, passing on a deal, buying half of the land from the Bakhtiari dynasty, not leaving the market, innovation and change. In business methods, consistency and continuity in business and non-haste.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borujenia
  • Bakhtiari nomads
  • Izeh
  • nomadic merchants
  • Bourdieu
  • economic field
اسلیتر، دن، تونکیس، فرن. (1390). جامعه بازار، ترجمه حسین قاضیان. تهران: نشر نی، چاپ دوم.
امانی، منصور. (1378). ایذه در گذر تاریخ، اهواز: نشرآیات.
امام شوشتری، محمدعلی. (1331). تاریخ جغرافیایی خوزستان، انتشارات امیرکبیر.
بابایی هزه‌جان مجتبی، پیران‌نژاد، علی، محمدپور زرندی، حسین و امیری، مجتبی. (1395). شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)، فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، 5(1)، 83-99.
بتیس دانیل، پلاگ فرد. (1382). انسانشناسی فرهنگی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر انتشارات علمی، چاپ دوم.
جمشیدیها، غلامرضا و پرستش، شهرام. (1386). دیالکتیک منش و میدان در نظریه عمل پی یر بوردیو، نشریه علمی و پژوهشینامه علوم اجتماعی، 30، 1-32.
جنکینز، ریچارد. .(1385) پی‌یر بوردیو، ترجمۀ:لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان، تهران :نشرنی
چلبی، مسعود و جنادله، علی. (1386). بررسی‌تاثیر عوامل فرهنگی موفقیت اقتصادی، پژوهشنامه علوم انسانی، 52، 117-154.
حریری، نجلا. (1385). اصول و روش‌های پژوهش­های کیفی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
حیدری، محمد؛ قاسمی، وحید؛ رنانی، محسن و ایمان، محمدتقی. (1398). ارائه الگوی پارادایمی فرهنگ مالیاتی نزد مؤدیان مالیاتی شهر اصفهان، دوفصلنامه پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، 8(51)، 1-35.
ریتزر، جورج. (1379). نظریه­های جامعه­شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
سوئدبرگ، ریچارد. (1391). مباحثی در جامعه‌شناسی اقتصادی منفعت‌طلبی و ساختار اجتماعی، ترجمه‌ی علی اصغر سعیدی. انتشارات لوح فکر؛ چاپ اول.
سوئدبرگ، ریچارد، گرانووتر مارک. (1395). مباحثی در جامعه‌شناسی اقتصادی منفعت‌طلبی و ساختار اجتماعی، ترجمه‌ی علی‌اصغر سعیدی. انتشارات تیسا؛ چاپ اول.
سیدمن، استیون. (1386). کشاکش آراء در جامعه‌شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
علی‌پور، لیلا و عیسی، حجت. (1390). بازار عشایری چندکارکردی گامی در راستای پایداری زندگی عشایر کوچنده، فصلنامه روستا و توسعه، 14(1): پیاپی ۵۳، 149-172.
علی‌نژاد، منوچهر. (1397). درآمدی بر جامعه‌شناسی اقتصادی، انتشارات دانشگاه یزد، چاپ اول.
علی‌نژاد، منوچهر و سعیدی، علی‌اصغر. (1397). تحلیل جامعه‌شناختی بر نقش کارآفرینانه آذری زبان‌های تهران: با تأکید بر دلایل دریانی‌ها، دوفصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، 7(2)، 91-124.
فکوهی، ناصر. (1385). فرهنگ ملی، فرهنگ­های قومی، جماعتی و بازاراقتصاد صنعتی، جامعه‌شناسی ایران، 25، 126-148.
فیروزان، محمد. (1362). «درباره­ی ترکیب و سازمان ایلات و عشایر ایران»، مجموعه مقالات ایلات عشایر، تهران: آگاه.
 کشاورزیان آرنگ. (1383) بازار تهران: تداوم یا دگرگونی، نشریه گفتگو،41 ، 47-10.
گلابی، فاطمه؛ بوداقی، علی و علی‌پور، پروین. (1394). مروری تحلیلی بر تلفیق عاملیت و ساختار در اندیشه پیر بوردیو، دوفصلنامه پژوهش جامعه‌شناسی معاصر، 4(6)، 117-144.
لیندف، تامسن و تیلور، برایان. (1392). روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، مترجم عبدالله گیوان: انتشارات همشهری.
مرشدی، ابوالفضل و علی‌نژاد، منوچهر. (1398). اخلاق اقتصادی یزدیها: سازگاری فعالانه، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 13(4) (دومین ویژه‌نامه یزد)، 137-111.
وبر، ماکس. (1384). اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، مهرداد ترابی‌نژاد، مصطفی عمادزاده، انتشارات سمت، تهران.
ورشوی، سمیه؛ یوسفی، علی؛ اکبری، حسین و اصغرپور ماسوله، احمدرضا. (1397). مروری انتقادی بر تحقیقات جامعه‌شناختی بازار در ایران: در جستجوی حک‌شدگی، نشریه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 7(1)، 53-82.
Kloosterman, R. J. Vanderleun & Rath, J. (1999). Mixed embeddedness .(in) formal economic Activities and immigrant business in Netherland´. International journal of urban and Regional Research. Vol. 23, No. 2, 252-266.
Lin. (2001). Social Capital and theory of social structure and action, canbridge university press.
Hein de Haas. (2007). Migration and Development: A Theoretical Perspective . Paper presented at the conference on ‘Transnationalisation and Development(s): Towards a North-South Perspective’, Center for Interdisciplinary Research, Bielefeld, Germany, May 31 - June 01.
Ricardo, G. Abad. (1981). Internal Migration in the Philippines: A Review of Research Findings. Philippine Studies, Vol. 29, No. 2, 129-143.