واکاوی تجارب زناشویی کودک همسری: درهم‌آمیختگی عاطفی - فکری و بی‌قدرتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 کارشناسی ارشد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22084/csr.2021.22142.1833

چکیده

کودک همسری پدیده‌ای اجتماعی- فرهنگی است که در نقاطی از کشور زندگی دختران را متأثر نموده و منجر به بروز مشکلات و آسیب‌های فردی و اجتماعی بسیار می‌شود. براین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب زناشویی کودک همسری در زنان شهرستان سیرجان کرمان است. روش پژوهش نظریه داده بنیاد و شیوه نمونه‌گیری هدفمند است که از طریق روش گلوله برفی با 20 نفر از زنان مصاحبه عمیق به عمل آمد. متن مصاحبه‌ها با استفاده از روش تجزیه‌وتحلیل کدگذاری نظری تحلیل شد. یافته‌های پژوهش که حاصل استخراج از مصاحبه‌هاست، شامل شرایط علی (کلیشه‌های جنسیتی، عدم گزینش همسر، عدم آگاهی)، شرایط زمینه‌ای (عدمآمادگی جنسی، عاملیت منفعل) و شرایط مداخله‌ای (درهم‌آمیختگی عاطفی، ضعف نقش، تعامل تنش‌زا) است که مقوله بی‌قدرتی زناشویی به‌منزله پدیده اصلی ظهور یافت. نتایج نشان می‌دهد که ازدواج در سنین پایین، زنان را با بی­قدرتی در زمینه فردی و تعاملی در روابط زناشویی روبرو می‌کند. کنش آنان در مقابل مسئله بی‌قدرتی به شکل پنهان‌کاری، طلاق، سازگاری و سکوت اجباری رخ می‌دهد. از پیامدهای آن نیز می‌توان به دلزدگی زناشویی، عدم رضایت از زندگی، سرخوردگی، انزوای اجتماعی و طلاق عاطفی اشاره کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the marital experiences of the spouse's child: Emotional-intellectual and powerless fusion

نویسندگان [English]

  • mahnaz farahmand 1
  • fatemah danafar 2
  • Maboobeh Poorebrahimabadi 3
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Yazd University, Yazd, Iran
2 PhD student in Sociology, Yazd University, Yazd, Iran
3 Master of Sociology, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Spouse child is a social-cultural phenomenon that affects the lives of girls in some parts of the country and leads to many personal and social problems. So,The purpose of this study was to investigate the marital experiences of child marriage women in Sirjan city of Kerman. The research method is foundation Data Theory and the purposeful sampling method. In-depth interviews were conducted with 20 women through the snowball method. The text of the interviews was analyzed using theoretical coding analysis. The findings of the study, which are derived from interviews, contain causal conditions (gender stereotypes, non-choice of spouse, lack of awareness), contextual conditions (impotence, passive agency), the intervention conditions (emotional mixing, role weakness, stressful interaction) which he concept of marital powerlessness emerged as the main phenomenon. The results show that marriage at an early age exposes women to powerlessness in personal and interactive marital relationships. Their strategy to the problem of powerlessness comes in the form of secrecy, divorce, adaptation and forced silence. Consequences include marital dissatisfaction, life dissatisfaction, frustration, social isolation, and emotional divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital child
  • Emotional-Intellectual Fusion
  • Marital Powerlessness
  • Life Experience
  • Sirjan Women
اشتراوس، انسلم و کربین، جولیت (1390). مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه زمینه­ای، (ابراهیم افشار)، چاپ دوم، تهران: نی.
اکبری، محمدعلی و پورقنبر، محمدحسن. (1398). ازدواج زودرس دختران در مناطق شهری ایران در طی دهه های چهل و پنجاه شمسی (مطالعه موردی شهر تهران)،جامعه‌شناسی تاریخی، دوره 11، شماره 1، 44-23
ساروخانی، باقر و امیرپناهی، محمد. (۱۳۸۵). ساخت قدرت درخانواده و مشارکت اجتماعی، پژوهش زنان، شماره ۳، 31-60
شکوهی‌فر، کاوه. (1393) تبیین عوامل و زمینه‌های اجتماعی مرتبط با حسادت در تعاملات روزمره، پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد.
صفوی، حنانه‌سادات و مینایی، ماه‌گل. (1394). تجربه‌ی زیسته‌ی دختران نوجوان در نقش همسر، ویژه‌نامه‌ی پژوهشنامه زنان، 6(1)، 87-106
عباسی اسفجیر، علی‌اصغر؛ خوش‌فر، غلامرضا و شفایی، معصومه .(1395). بررسی رابطه ساختار توزیع قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی، فصلنامه جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی، شماره 7، 151-179.
مقدادی، محمدمهدی و جوادپور، مریم. (1396). تأثیر ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی، دوره 11، شماره 4، 60-31
گود، ویلیام. (1382). خانواده و جامعه، ترجمه: و ناصحی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
موحد، مجید، عنایت، حلیمه و مردانی، مرضیه. (1391). مطالعه‌ی عوامل زمینه ای مرتبط با ساختار توزیع قدرت در خانواده (نمونه موردی زنان متاهل شهر شیراز)، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، شماره 3، 159-178.
موسوی، فاطمه. (1391). نقش عملکرد خانواده در پیش‌بینی نگرش‌های صمیمانه و توافق زوجین در خانواده های شهر قزوین، مشاوره روان درمانی خانواده، س 3، شماره 3، 401-418.
والش، جوزف. (1393). نظریه‌های مددکاری اجتماعی در عمل، فریده همتی، تهران: سمت.
ولدخانی، مریم، محمودپور، عبدالباسط، فرح‌بخش، کیومرث و سلیمی بجستانی، حسین. (1395). تاثیر سن ازدواج، الگوهای همسرگزینی و تفاوت سنی زوجین بر کیفیت زندگی زناشویی زنان شهر تهران، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، س 7، شماره 25، 173-190.
یعقوبی جویباری، فاطمه، شعبانی، محمدحسین و میراحمدی، ابراهیم. (1398). بررسی آثار و وضعیت ازدواج کودکان در فقه امامیه و حقوق ایران، دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم تخصصی، شماره 1، سال 4، 67-61.
Choi, N. G., Ha, J.-H. (2011). Relationship between spouse/partner support and depressive symptoms in older adults: Gender difference. Aging & Mental Health, 15(3), 307-317. doi:10.1080/13607863.2010.513042
Erulkar, A. (2013).Early Marriage, Marital Relations and Intimate Partner Violence in Ethiopia, International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 39(1), 1-6.
John, N. A., Edmeades, J., Murithi, L., Barre, I. (2018). Child marriage and relationship quality in Ethiopia. Culture, Health & Sexuality, 21(8), 853-866. doi:10.1080/13691058.2018.1520919.
Gushue, G. V. (2003). Constantine MG. Examining individualism, collectivism, and self differentiation in African college women. J Ment Health Couns; 25, 1-15
Parsons, J., J. Edmeades, A. Kes, S. Petroni, M. Sexton, and Q. Wodon. (2015). Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature. The Review of Faith & International Affairs, 13(3), 12-22.
Shabir, S., Nisar, S. R. (2015). Depression, axienty, stress, and life satisfaction among early and late married females. European Journal of Business and Social Sciences, 4(8), 128-131.
Segal-Engelchin, D., Huss, E., Massry, N. (2016). The Experience of Early Marriage. Journal of Adolescent Research, 31(6), 725-749. doi:10.1177/0743558415605167.
Tai, T., Yi, C.-C., Liu, C.-H. (2019). Early Marriage in Taiwan: Evidence From Panel Data. Journal of Family Issues, 40(14), 1989-2014. doi:10.1177/0192513x19863211.
Tallman, I., Hsiao, Y.-L. (2004). Resources, Cooperation, and Problem Solving In Early Marriage. Social Psychology Quarterly, 67(2), 172-188. doi:10.1177/019027250406700204.
Tilson, D., larsen, U. (2000). Divorce in ethiopia: the impact of early marriage and childlessness. Journal of biosocial science, 32(3), 355–372. Doi:10.1017/s0021932000003552
UNICEF. (2007). Woman and children, the double dividend of gender equality, The state of the world’s children, UNICEF house, 3 UN plaza, New York, NY10017, USA
UNICEF (United Nations Children's Fund). (2014). Ending Child Marriage: Progress and Prospects. New York, NY: UNICEF
Velotti, P., Balzarotti, S., Tagliabue, S., English, T., Zavattini, G. C., Gross, J. J. (2015). Emotional suppression in early marriage. Journal of Social and Personal Relationships, 33(3), 277-302. doi:10.1177/0265407515574466.