مطالعه پیامدهای بیکاری روی زندگی روزمره جوانان شهرکرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار جمعیت‌شناسی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

3 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

از دست‌دادن غیرارادی شغل و یا عدم توانایی در به دست آوردن شغل با مشکلات بی‌شماری برای فرد، خانواده‌ها و جامعه ارتباط دارد. تجارب افراد از بیکاری با توجه به بستر نهادی هر جامعه در گروه‌های مختلف اجتماعی می‌تواند متفاوت باشد. پژوهش حاضر با هدف شناخت پیامدهای بیکاری روی زندگی جوانان با رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق با 19 نفر از مردان و زنان بیکار 34-20 ساله شهر کرمانشاه جمع‌آوری شده است. شیوه نمونه­گیری هدفمند و گلوله برفی است. در این مطالعه تجارب بیکاری در پنج درون­مایه اصلی تنش‌های روانی، اضمحلال هویت فردی و اجتماعی، مشکلات مالی، تضعیف نقش‌های خانواده و فرسایش سرمایه اجتماعی شناسایی شدند. یافته‌ها نشان داد بیکاری مهم‌ترین منبع استرس و نگرانی است. محدودیت مالی ناشی از بیکاری بر تصمیمات ازدواجی و فرزندآوری، کیفیت زندگی، روابط زوجین و تعاملات اجتماعی جوانان سایه افکنده است. تجربه مشترک پاسخگویان این مطالعه نشان داد نداشتن شغل چیزی فراتر از ناتوانی برای تأمین هزینه‌های زندگی است. افراد بیکار نه‌تنها شغل خود، بلکه بسیاری از ابعاد هویت فردی و هویت اجتماعی را ازدست‌رفته و جایگاه خود را در نظام خانوادگی و اجتماعی تضعیف شده می‌بینند. لذا در کنار سیاست‌گزاریهای کلان اقتصادی اتخاذ مقررات مربوط به بیمه بیکاری، ارائه آموزش‌های لازم جهت توانمند­سازی افراد و مهارت‌های کاریابی، آموزش­های فنی و مهارتی رایگان یا ارزان‌قیمت برای هدایت افراد به سمت فعالیت­های خوداشتغالی اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the consequences of unemployment on young people in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Maliheh Alimondegari 1
  • Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad 2
  • Mohammad Reza Kargar Shoraki 3
  • Razyeh Miri 4
1 Assistant Professor, Department of Demography, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
2 Associate Professor, Department of Demography, Iran Population Research Institute, Tehran, Iran
3 PhD Student in Public Sector Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Master of Demography, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Involuntary job loss or inability to get a job is associated with countless problems for the individual, families and society. The experience of unemployment can vary depending on the institutional context of each society. The purpose of this study is to explore the consequences of unemployment on young people and has been done with a qualitative approach and descriptive phenomenological method. Data were collected through in-depth interviews with 19 unemployed men and women aged 20-34 in Kermanshah. The sampling methods are purposive and snowball. In this study, unemployment experiences were identified in five main themes; psychological stress, loss of individual and social identity, financial problems, weakening of family roles and erosion of social capital. The findings show that unemployment is the most important source of stress and anxiety. Unemployment-related financial constraints have overshadowed marriage and childbearing decisions, marital relationships, social interactions, and the quality of life of young people. The shared experience of the respondents in this study showed that not having a job is more than an inability to earn a living. Unemployed people lose not only their jobs, but also many aspects of individual and social identity. They consider their position in the family and social system to be weakened. Therefore In addition to macroeconomic policies, it is important to adopt regulations related to unemployment insurance, provide the necessary training to empower people and job search skills, free or inexpensive technical training and skills to guide people to self-employment activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unemployment
  • Consequences
  • Identity
  • social capital
  • youth
بابایی، فاطمه و مؤمنی، فرشاد. (1380). تعدیل ساختاری فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی، تهران، انتشارات کویر.
بانگ مشهدی، صبا. (1395). تأثیر بیکاری بر طلاق و آسیب­های اجتماعی وارد بر فرزندان، سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، ص 7-1.
فلیک، اووه (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمة هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
حریری، نجلا. (1385). اصول و روش‌های پژوهش کیفی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
صادقی، رسول و شکفته گوهری، محمد. (1395). مطالعه پیامدهای بیکاری بر تأخیر در ازدواج جوانان در شهر تهران، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 7(3)، 272-265.
عابدی، حیدرعلی. (1389). کاربرد روش تحقیق پدیده‌شناسی در علوم بالینی. فصلنامه راهبرد، 19(54)، 224-207.
عباسی­نژاد، حسین؛ رمضانی، هادی و صادقی، مینا. (1391). بررسی رابطه بین بیکاری و جرم در ایران: رهیافت داده­های تلفیقی بین استانی، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 20(64)، 86-65.
عباسی شوازی، محمدجلال، رازقی نصرآباد، حجیه بی بی، حسینی چاووشی، میمنت. (1399). امنیت اقتصادی- اجتماعی و قصد باروری در شهر تهران، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران15(29): 238-211.
علی مندگاری، ملیحه، رازقی نصرآباد، حجیه بی بی. (1395). بسترهای اقتصادی موثر بر تصمیم گیری زوجین به طلاق؛ مطالعه موردی شهر تهران. پژوهش‌نامه زنان 7(17): 145-117.
عیسی زاده، سعید، بلالی اسماعیل، قدسی علی محمد (1389). بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره 1385-1385. فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان،  13(5): 28-7.
گرشاسبی فخر، سعید. (1389). ارتباط بین بیکاری و سرقت در ایران، فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، 11(40)، 423-401.
گیدنز، آنتونی. (1373). جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
محمدی بایگی، سیدجواد و محمدی بایگی، سیده نرجس. (1390). آسیب‌شناسی بیکاری بر روی جوانان با توجه به اطلاعات جامعه آماری نمونه، همایش ملی آسیب‌شناسی مسائل جوانان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان.
محمدی فر، یوسف، الماسی فرد، محمد رسول. (1399). تبیین پیشران‌های اجتماعی و اقتصادی تعمیق پدیده بیکاری در کرمانشاه، پژوهش های جامعه شناسی معاصر(علمی – پژوهشی) 9(16):141-117.
مداح، مجید. (1390). بیکاری و بزهکاری در ایران: تحلیل نظری و تجربی، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 286، 197-188.
مرکز آمار ایران. (1396). طرح آمارگیری نیروی کار، تهران.
معیدفر، سعید. (1380). بررسی اخلاق کار و عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر آن، تهران: انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 341-321.
ملتفت، حسین و حزباوی، عزیز. (1395). بررسی موانع اشتغال و پیامدهای بیکاری از دیدگاه جوانان استان خوزستان، هشتمین همایش ملی انجمن جمعیت‌شناسی ایران: تحولات جمعیت، نیروی انسانی و اشتغال در ایران، دانشگاه یزد.
نوروزی، علیرضا و مریدی، سیاوش. (1373). فرهنگ اقتصادی، انتشارات نگاه، تهران.
هزارجریبی، جعفر و آستین فشان، پروانه. (1385). بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر میانگین سن ازدواج زنان در سه دهه گذشته (1335- 1385)، مجله برنامه­ریزی و توسعه اجتماعی، 32-1.
واتکینز، استفان جی. (1994). بیکاری، فقر و ناهنجاری­های روانی، ماهنامه گزارش، شماره 42، 65-64.
Agan, Y., Sevinc, E. & Orhan, M. (2016). Impact of Main Macroeconomic Indicators on Happiness. European Journal of Economic and Political Studies, 2(2), 13-21.
Aghajanian, A. (1992). Status of Women and Fertility in Iran. Journal of comparative Family Studies 23(3), 361-374.
Amato, P. R. & Beattie, B. (2011). Does the Unemployment Rate Affect the Divorce Rate? An Analysis of State Data 1960–2005, Social Science Research, 40(3(, 705-715.
Bernardi, L., Klarner, A. & von der Lippe, H. (2008). Job Insecurity and the Timing of Parenthood: A Comparison between Eastern and Western Germany, European Journal of Population, 24: 287-313.
Blanchflower, D. G., Bell, D. N., Montagnoli, A. and Moro, M. (2014). The Happiness Trade-Off between Unemployment and Inflation. Journal of Money, Credit and Banking, 46(S2), 117-141.
Boswell, C & Sh, Cannon. (2012). Introduction to Nursing Research. 3rd ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Publishers.
Diekelmann, N., Allen, D., & Tanner, C. (1989). The national league for nursing criteria for appraisal of baccalaureate programs: A critical hermeneutic analysis. New York: NLN Press.
Farlex. (2010). The Free Dictionary. www.the free dictionary.com.
Fiori, F., Rinesi, F., Pinnelli, A. and Prati, S. (2013). Economic Insecurity and the Fertility Intentions of Italian Women with One Child, Population Research and Policy Review, Volume 32, Issue 3, Pp. 373-413, DOI 10.1007/s11113-013-9266-9
Fryer, D. (1995). Labormarket disadvantage, deprivation and mental-health - benefit agency, The Psychologist, 8(6), 265-272.
González-Val, R, and M. Marcén. (2015). Regional Unemployment, Marriage, and Divorce. Working paper, (No. 2015/38). Institut d'Economia de Barcelona (IEB).
Hammarström, A., Ahlgren, C. (2019). Living in the shadow of unemployment -an unhealthy life situation: a qualitative study of young people from leaving school until early adult life.  BMC Public Health , 19, 1661 https://doi.org/10.1186/s12889-019-8005-5
Investopedia (2017). How is unemployment Defined? Available from www.investopedia.com/terms/u/unemploymenttrate.asp (Accessed 31 May 2017).
Jahoda, M. (1982). Employment and unemployment: A social-psychological analysis. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Jahoda, M. (1984). Social Institutions and Human needs: A Comment on Fryer and Payne. Leisure Studies, 3, 297-299.
Jensen, P & N, Smith. (1990). Unemployment and Marital Dissolution. Journal of Population Economics, 3(3), 215-229.
Korankye, A. A. (2014). Causes of Poverty in Africa: A Review of Literature. American International Journal of Social Sciences, 3(7), 147-153.
Krippendorf, K. (1980). Content analysis. An introduction to the methodology. London: The Sage commtext series, Sage publications Ltd.
Lester, S. (1999). An introduction to phenomenological research. Taunton UK, Stan Lester developments.
Mare, R. D. and Winship, C. (1990). Socioeconomic change and the decline of marriage for blacks and whites, CDE Working Paper No. 90-21, University of Wisconsin, Center for Demography and Ecology.
Mckee-Ryan, F., Song, Z, Wanberg, C, & Kinicki, A. (2005). Psychological and Physical Well-Being During Unemployment: A Meta-Analytic Study. Journal o f AppliedPsychology, 90(1), 53-76.
Moghadam, V. M. (2004). Patriarchy in Transition: Women and the Changing Family in the Middle East. Journal of Comparative Family Studies 35(2), 137-162.
Ruprah, I. J. & Luengas, P. (2011). Monetary policy and happiness:Preferences over inflation and unemployment in Latin America. The Journal of Socio-Economics, 40(1), 59-66.
Spezials, H., & Carpenter, D.R. (2007). Qualitative Research in Nursing. Lippincott, Williams & Wilkins press.