تحلیل داده‌بنیاد فرآیند شکل‌گیری خیانت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه حضرت آیت‌الله‌العظمی بروجردی، بروجرد، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه حضرت آیت‌الله‌العظمی بروجردی، بروجرد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه حضرت آیت‌الله‌العظمی بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

خیانت زناشویی به‌عنوان یکی از آسیب­های اجتماعی خاموش در تاروپود زندگی­های امروز رخنه کرده، بنابراین جستجوی زمینه شکل­گیری این معضل فرهنگی و اجتماعی امری غیرقابل‌انکار است. پژوهش حاضر، در پی آن است که با توصیفی اکتشافی و تحلیلی از معنای خیانت زناشویی دریابد زمینه­ها و دلایل خیانت زناشویی در بین متأهلین شهر بروجرد چه بوده است؟ و این کنش چه دلالت­ها و پیامدهایی را با خود به همراه داشته؟ داده­های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساخت‌یافته گردآوری و از روش نظریه زمینه­ای (گرندد تئوری) برای تحلیل داده­ها استفاده شده است. با کمک روش نمونه­گیری نظری و هدفمند با 20 نفر از زوجینی که حداقل یک‌بار در زندگی مرتکب خیانت زناشویی شده­اند مصاحبه گردید. یافته­های حاصل از پژوهش منجر به استخراج علل خیانت زناشویی (ناسازگاری عاطفی و مشکلات رفتاری، فرسایش رابطه جنسی)، زمینه­ها (ضعف باورها و اعتقادات مذهبی، نگرش‌ها و گرایش­های لذت­جویانه، سن، نوع شغل، طول مدت ازدواج، تأثیر دوستان، روابط قبل از ازدواج)، استراتژی­ها (مقصر جلوه دادن همسر، توجیه رابطه، سوءاستفاده از مذهب) و پیامدهای ناشی از آن (فرسایش سرمایه­‌ی اجتماعی خانواده، افزایش مشکلات خانوادگی) گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Data analysis of the foundation of the process of formation of marital infidelity

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Tajbakhsh 1
  • Mohamreza Hosseini 2
  • Maryam Mohammad Mirzaei 3
1 Associate Professor, Department of Sociology, Hazrat Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Grand Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
3 Graduated from Master of Sociology, Grand Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
چکیده [English]

Marital infidelity as one of the silent social ills has penetrated into the fabric of today's lives, so the search for the formation of this cultural and social problem is undeniable. The present study seeks to find out with an exploratory and analytical description of the meaning of marital infidelity. What were the grounds and reasons for marital infidelity among married people in Boroujerd? And what are the implications and consequences of this action? Research data were collected through semi-structured interviews and the grounded theory method was used to analyze the data. Using the theoretical and purposeful sampling method, 20 couples who have committed adultery at least once in their lives were interviewed. Findings of the study led to the extraction of causes of marital infidelity (emotional incompatibility and behavioral problems, sexual erosion), contexts (weakness of religious beliefs, hedonistic attitudes and tendencies, age, type of job, length Duration of marriage, the influence of friends, premarital relationships), strategies (blaming spouse, justifying relationship, abusing religion) and its consequences (erosion of family social capital, increasing family problems).

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital infidelity
  • emotional incompatibility and behavioral problems
  • hedonistic attitudes and tendencies
  • erosion of sexual relationship
  • erosion of family social capital
احمدی، حبیب. (1384). جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پیوزی، مایکل. (1379). یورگن هابرماس، ترجمه تدین، احمد، تهران: هرمس.
حسن‌آباد، حسین؛ مجرد، سعید و سلطانی‌فر، عاطفه. (1390). بررسی اثربخشی درمان هیجان‌مدار (EFT) بر سازگاری زناشویی و عواطف مثبت زوج‌های دارای روابط خارج از ازدواج، فصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، شماره 2، دوره 1، 35-25.
رفاهی، ژاله؛ گودرزی، محمود، میرزایی و چهارراهی، مرتضی. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری روابط خارج از چارچوب ازدواج بین دختران و پسران از دیدگاه دانشجویان، فصلنامه جامعه‌شناسی زنان، 3(1)، 119-135
روستایی، مرتضی؛ بدیهی زراعتی، فرنوش و پوراکبران، الهه. (1395). بررسی تأثیر رسانه‌های نوپدید (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) بر خیانت عاطفی زوجین و عوامل مؤثر بر آن، مجله اصول بهداشت روانی، دوره 18، شماره 1، 423-419.
صفایی، مهسا. (1391). بررسی عوامل تأثیرگذار بر گرایش زنان متأهل به روابط فرازناشویی، نقش ویژگی‌های شخصیتی، به‌عنوان متغیر میانی، پایان‌نامه کارشناسیارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا.
عبدالملکی، مریم؛ اعظم آزاد، منصوره و قاضی‌نژاد، مریم. (1394). رابطه استفاده از رسانه‌های جهانی و سازاندیشی مدرن با گرایش به روابط فرازناشویی در بین زوجین شهر قروه، خانواده پژوهی، سال یازدهم، شماره 43، 323-309.
عزتی، نسیم، کاکابرایی، کیوان. (1395). پیش‌بینی خیانت زناشویی براساس کیفیت زندگی زناشویی و پنج عامل بزرگ شخصیتی، ماهنامه پژوهش ملل، دوره 1، شماره 9، 82-75.
علی‌تبار، هادی؛ قنبری، سعید؛ محمدی، علی؛ حبیبی، مجتبی. (1393). بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش از ازدواج با نگرش به روابط فرازناشویی، خانواده پژوهی، دوره10، شماره 38، 267-255.
فتحی، منصور؛ فکر آزاد، حسین؛ غفاری، غلامرضا و بوالهری، جعفر. (1379). عوامل زمینه‌ساز بی‌وفایی زناشویی زنان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، دوره 13، شماره 51، 131-109.
کمالی، افسانه و اسکندری، لاله. (1390). زنان و اعتماد، مطالعه اعتماد اجتماعی زنان تهران، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، دوره 9، شماره 1، 118-97.
گیدنز، آنتونی. (1386). تجدد تشخص، ترجمه موفقیان، ناصر، تهران: نشر نی.
مدرسی، فریبا، زاهدیان، سید حسن. (1390). میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طلاق دارای روابط فرازناشویی و فاقد روابط فرازناشویی، دومین همایش علمی روانشناسی- روانشناسی خانواده.
مک کارتی، جین ریبنز، ادواردز، روزالیند. (1393). مفاهیم کلیدی در مطالعات خانواده، ترجمه لبیبی، محمد، مهدی، تهران: نشر علم.
Drigotas, S. M. & Safstrom, C. A. & Gentilia, T. (1999). An investment model prediction of dating infidelity. Journal of personality and Social Psychology. 77(3), 509-524.
Fuchs, E., Bough, H. (1988). Becoming and EX: the Process of role exit. Chicago: the university of Chicago press.
Fung, C., William, C. W. & Maria S. M. (2009). Familial and extramarital relations among truck drivers crossing the Hong Kong-china border. Journal of sex marital ther, 35(3), 239-344.
Glass, S. P., Wright, T. L. (1995). Justification for extramarital relationships: The association between attitudes, behaviors, and gender. The Journal of sex research, 29, 361-387.
Lauman, E. O., Gagnon, John. H., Micheal, R. T., Stuart, M. (1994). The social organization of sexuality: sexual practices in the united states. Chicago university of Chicago press.
Neumann, M. G. (2000). The truth about cheating: why men stray and what. You can do prevent it, new Jersey; John Wiley & sons.
Preveit, D. & Amato, P. R. (2004). Snfidelity, a cause or consequence ofpoor material quality?, Journal of Social and Personal Relationships, 21, 217-230.
Reibstein, J. & Richards, M. (1993). Sexual arranngements: marriage and the temptation of infidelity. New York: Macmillan.s publishing company.
Rusbult, Caryl. E. (1983). Alongitudinal test of the investment model: The development (and deterioration) of satisfaction and Commitment in heteroswxual involments. Journal of personality and social psychology, 45, 101-117.