نقش و جایگاه جهانی‌شدن در توسعه اجتماعی شهرصنعتی اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانش آموخته دکتری تخصصی، جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار، گروه علوم اجتماعی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

زندگی ما در عصر حاضر به‌گونه‌ای است که همزمان دو دنیای «محلی و جهانی» را تجربه و وقوع آن را با فرایند اجتماعی و رو به گسترش جهانی‌شدن درک می‌کنیم. با توجه به مفهوم جهانی‌شدن و بهره‌گیری از تئوری‌های رونالد رابرتسون به جهت تأکید وی بر پویایی‌های اصلی، سیستمی و ساختاری جهانی‌شدن و مانوئل کاستلز به جهت تکیه بر جامعه‌شناسی تاریخی توسعه جهانی، به بررسی رابطه آن با توسعه اجتماعی شهر اراک پرداخته شده است. این پژوهش با استفاده از روش کمّی پیمایشی و بهره‌گیری از تکنیک پرسشنامه حاوی 24 گویه، به شیوه نمونه­گیری با حجم نمونه 384 نفر انجام گرفت. یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد بین جهانی‌شدن و توسعه اجتماعی شهر اراک رابطه معناداری وجود دارد. بین جهانی‌شدن و اخلاق توسعه، عدالت اجتماعی و همبستگی اجتماعی رابطه معنادار و از سویی دیگر رابطه بین جهانی‌شدن و امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی مثبت ارزیابی نگردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role and position of globalization on the social development of Arak Industrial City

نویسندگان [English]

  • farhad emamjome 1
  • Hamidreza Soleimani 2
  • masomeh motlaq 3
1 Associate Professor, Department of Social Sciences, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 PhD student in Sociology, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

Our life in the present age is such that we simultaneously experience the two worlds "local and global" and understand its occurrence with the social process and the growing globalization. According to the concept of globalization and using the theories of Ronald Robertson and Manuel Castells, its relationship with the social development of Arak has been studied. This research was conducted by using a quantitative survey method and using a questionnaire technique containing 24 items, by sampling method with a sample size of 384 people. Findings from data analysis showed that there is a significant relationship between globalization and social development in Arak. Also between globalization and development ethics, social justice and social solidarity and a significant relationship between globalization and social security and quality Life was not evaluated positively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Being universal
  • Development
  • Social Development
آزغ، اسماعیل و آرمیده، موسی و علامه­ای،عبدالله. (1395). بررسی و مقایسه انصاف و عدالت در حقوق، فصلنامه تازه­های حقوقی؛ مجله حقوقی، شماره 1، 1-12.
امام جمعه، فرهاد(1395). جامعه‌شناسی فرهنگی، تهران: نشر بهمن برنا، چاپ پنجم.
بیکر، ترز. ال. (1385).روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی، (هوشنگ نایبی، مترجم) تهران: انتشارات پیام نور.
پلیس فتا مرکزی. (1399). عامل برداشت غیرمجاز از 400 حساب بانکی در اراک، 22 اردیبشت 1399
خبرآنلاین (1397). آمار سرقت در اراک، 15 دیماه 1397.
خبرگزاری مهر. (1399). آلودگی هوای شهر اراک، 20 مهرماه 1399.
رابرتسون، رونالد. (1380). جهانی‌شدن، تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی، مترجم: کمال پولادی، تهران: نشر ثالث.
شهرام‌نیا، امیر مسعود. (1385). جهانی‌شدن و دموکراسی در جهان معاصر، تهران: نشر نگاه معاصر.
عاملی، سعیدرضا. (1395). مطالعات جهانی‌شدن: دوفضایی شدن‌ها و دو جهانی‌شدن­ها، تهران: انتشارات سمت.
فاضلی، محمد؛ فتاحی، سجاد و زنجان رفیعی، سیده نسترن. (1392). توسعه­ی اجتماعی، شاخص­ها و جایگاه ایران در جهان، فصلنامه‌ی مطالعات توسعه‌ی اجتماعی - فرهنگی، دوره­ی دوم، شماره 1، 149-171.
فشکی، مسعود؛ بلقیس‌زاده، حمیدرضا و کریم، مریم. (1397). مطالعه آلودگی صوتی شهر اراک، هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
کاستلز، مانوئل. (1380). عصر اطلاعات، ظهور جامعه شبکه‌ای، مترجم: احمد علیقلیان و افشین خاکباز، جلد 1، تهران: طرح نو.
کریمی، جلیل و احمدی، وکیل و حامد، بیتا. (1396). تهیدستان شهری )نگاهی تاریخی و جمعیت‌شناختی به حاشیه‌نشینی در کرمانشاه(، دوفصلنامه پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، شماره 11، 1-26.
میرباقری، سید مرتضی. (1396). پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران گزارش شهر اراک، تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
میرمحمدی، داود. (1381). جهانی‌شدن؛ ابعاد و رویکردها، فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم، شماره 11، 59-84.
مصطفوی، نجمه‌سادات و حقیقت نائینی، غلامرضا. (1397). جهانی‌شدن، نابرابری در درآمد و فقر، نمونه موردی: کلان‌شهر اراک، مجله مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری، شماره 3، 1-15.
یارمحمد توسکی، مریم. (1393).تحلیل جامعه‌شناختی از توسعه شهری اراک، نشریه علمی-تخصصی فرهنگ پژوهی مرکزی، شماره 2، 120-160.
مبارکی، مهدی و شهبازی، زهره. (1395). تبیین جامعه‌شناختی توسعه اجتماعی (مطالعه موردی استان مرکزی)، همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران.
مبارکی، مهدی و شهبازی، زهره. (1396). وضعیت شاخص‌های توسعه اجتماعی در استان مرکزی - با تأکید بر تکنیک تلفیک داده IOM، پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی، شماره سوم، 43-69.
ملیکان، اکرم و عبداللهی، اسماعیل و یارمحمد توسکی، مریم. (1395). بررسی تأثیر سکونت‌گاه‌های غیررسمی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: یحیی آباد آران و بیدگل)، دوفصلنامه پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، شماره 9، 75-89.
Gonzalez, M. (2014). Editorial Introduction:­Global justice and the 2030 international development agenda. International Social Science Journal, 199-203.
Koster, M. (2019). Betrayal in the City: The State as a Treacherous Partner City & Society.
Ossewaarde, M. (2019). Digital transformation and the renewal of social theory: Unpacking the new. Elsevier-Technological Forecasting and Social Change, 149(24-30.(
Servaes, J. &Malikhao, P. (2014). The role and place of Communication for Sustainable Social Chang. International Social Science Journal-Role and place of CSSC, 65(217-218), 171-183.