دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، اسفند 1401 

مقاله پژوهشی

نوع باور مردان به اشتغال زنان؛ مطالعه‌ای کیفی در شهر یزد

صفحه 9-44

10.22084/csr.2022.24190.1963

مریم شاهسواری؛ ملیحه علی مندگاری؛ احمد کلاته ساداتی