مواجهه تکنولوژی با کودکی: تحلیل نشانه‌شناختی نقش‌آفرینی کودکان در تبلیغات تلویزیونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مردم‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تلویزیون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین درگاه‌های رسانه‌ای، روزانه پیام‌های زیادی به‌صورت آشکار و پنهان به مخاطب منتقل می‌کند. در این‌میان، کودکان یکی از مهم‌ترین مخاطبین برنامه‌های تلویزیونی، به‌خصوص ژانر تبلیغاتی هستند؛ آنان به‌دلیل فراغت کافی زمان بیشتری را در مقابل تلویزیون می‌گذارنند و روزانه اطلاعات زیادی از طریق تلویزیون و برنامه‌های تبلیغی آن به ذهن کودکان که هنوز ظرفیت تحلیلی و انتقادی منسجمی ندارند، وارد می‌شود و رفتارهای اقتصادی و مصرفی آنان و والدینشان را متأثر می‌سازد؛ از این‌رو، مطالعۀ حاضر درصدد بررسی نشانه‌شناختی حضور کودکان در تبلیغات تلویزیونی است. این پژوهش با رویکرد کیفی نشانه‌شناختی به بررسی یازده تبلیغ تلویزیونی که نقش اصلی آن را کودک به عهده داشته، پرداخته است. نتایج تحقیق نشان‌داد که کودکان در متن این تبلیغات، در موقعیتی منفعلانه و بی‌قدرت در برابر نیروی قدرتمند تکنولوژی، قرار می‌گیرند. ماحصل این تقابل میان دو سویۀ بی‌قدرت و قدرتمند، انضباط بدن‌های کودکان، تسلیم و یک‌دست‌شدگی آنان به‌واسطۀ کنترل و نظم القا شده ازسوی رسانه‌ها با تأکید به ظرفیت ماورایی محصولات تکنولوژیک است. در این تبلیغات آن‌چه مشهود است، صورت‌های تمرین و تربیت کودک برای ورود زود هنگام به دوران بزرگ‌سالی است؛ به‌گونه‌ای که او بیاموزد از ویژگی‌های کودکی فاصله گرفته و به‌واسطۀ قدرت ماورایی تکنولوژی به‌سوی دنیای بزرگ‌سالی گام بردارد و به این‌ترتیب از ناتوانی‌ها یا شیطنت‌های زندگی کودکانه که می‌تواند برای والدین مسأله‌آفرینی کند، فاصله بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Technology Encounter to Childhood: A Semiotic Analysis of Children’s Role in TV Advertising

نویسندگان [English]

  • Mahdi Kermani 1
  • Mohsen Noghani Dokht Bahmani 2
  • Zahra Baradarankashani 3
  • Fatemeh Eftekhari Khorasani 4
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 PhD Student of economic sociology and development, Department of Social Sciences, Faculty of Letters and Humanities. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 M.A. Student of ethnography, Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences. University of Tehran. Tehran, Iran.
چکیده [English]

As one of the most important media portals, television transmits many messages to the audience openly and secretly on a daily basis. These messages play a decisive role in shaping consumer tastes and public opinion. In the meantime, children are one of the most important audiences for television programs, especially the advertising genre. Enters and affects their economic and consumption behaviors and those of their parents. Therefore, the present study seeks to semiotically examine the presence of children in television advertising. With a qualitative semiotic approach, this study examines eleven TV commercials in which the child plays the main role. The results of the research showed that children in the context of these advertisements are in a passive and powerless position against the powerful force of technology. The result of this confrontation between the powerless and the powerful is the discipline of children’s bodies, their submission and uniformity through the control and order induced by the media with an emphasis on the transcendental capacity of technological products. What is evident in these advertisements is the forms of training and upbringing of the child for early adulthood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Semiotics
  • Children
  • Childish Passivity
  • Barthes
- احمدخانی، محمدرضا؛ فیروزجانی، علی؛ یدکی‌مقدم، محمدصادق، (1396). «بررسی نشانه‌شناسی تبلیغات بازرگانی بانک تجارت». جستارهای زبانی، 7(42): 2-25.
- احمدی، بابک، (1375). از نشانه‌‌‌‌های تصویری تا متن به سوی نشانه‌شناسی ارتباط دیداری. تهران: نشر مرکز.
- احمدی، ثریا؛ عقیلی، سید وحید؛ مهدیزاده، سید محمد؛ و مظفری، افسانه، (1393). «رسانه و برسازی هویت جنسیتی زنان مطالعۀ موردی بازنمایی هویت جنسیتی زنان در سریال‌های زمانه و تکیه بر باد». پژوهش‌های ارتباطی، 22 (1: پیاپی 81): 35- 56.
- اسدی، عباس؛ و عبدی، ندا، (1391). «نقش و عملکرد زن در تبلیغات بازرگانی تلویزیون ایران (تحلیل محتوای بیام‌های بازرگانی شبکه سه سیما در مهر و آبان و آذر ماه سال 1391)». پژوهش‌نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، (3) 2: 1-20.
- اسعدی، مسعود، (1394). «میزان انطباق تبلیغات مجلات خانوادگی با قوانین و مقررات تبلیغات کشور». پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکدۀ علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، تهران.
- الوندی، علیرضا؛ هرمزی‌زاده، محمدعلی، (1389). «ارزش و رسانه». رسانه‌های دیداری و شنیداری، 6 (14): 45-76.
- اسمیت، فلیپ، (1383). درآمدی بر نظریه فرهنگی. ترجمۀ حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- انتظاری، علی؛ و جدائیان، مرضیه، (1390). «بازنمایی فرهنگ کار در کتاب‌های داستانی کودکان». راهبرد فرهنگ، 14 و 11: 205-228
- انصاری، باقر؛ و ‌هاشمیان، منیژه، (395). «مطالعه تطبیقی حدود تبلیغات تجاری خطاب به کودکان در تلویزیون». مطالعه حقوق تطبیقی، 8 (1): 67-84.
- بارت، رولان، (1370). عناصر نشانه‌شناسی. ترجمۀ مجید محمدی، انتشارات بین‌المللی الهدی. 
- بارت، رولان، (1389). پیام عکس. ترجمۀ راز گلستانی‌فرد، تهران: نشر مرکز 
- باربارا، کلوروسو، (1392). قلدر، توسری خور و تماشاچی. ترجمۀ مرجان فرجی، نشر: جوانه رشد.
- ببی، ارل، (1392). روش‌‌‌‌های تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمۀ رضا فاضل، جلد اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه‌ها (سمت).
- بروجردی‌علوی، مهدخت؛ و رضوانی، سعیده، (1398). «نشانه‌شناسی آگهی‌های خدمات عمومی تلویزیون ایران آگهی‌های مرتبط با حمایت از کالای ایرانی». رسانه، 30 (3): 99-125.
- پرهیزکار، غلامرضا، (1389). «واقعیت رسانه و توده در حاد واقعیت بودریار». معرفت فرهنگی و اجتماعی، 1 (4): 179-200.
- حبیب‌الهی، مجتبی؛ حسینی، سید بشیر؛ شاکری‌نژاد، محسن، و حاتمی، محمد، (1401). «وضعیت قوانین تبلیغات تلویزیونی برای کودکان در ایران». پژوهش‌های ارتباطی، 29 (1): 59-89
- حسن‌پور، آرش؛ و آقابابایی، احسان، (1395). «از موقعیت کودکانه تا نقش مردانه بازنمایی کودکی و نقش‌های جنسیتی در تبلیغات تلویزیونی». انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 13 (46): 207-235.
- حسینی‌پاکدهی، علیرضا؛ و رضوانی، سعیده، (1391). «چگونگی بازنمایی آسیب‌های اجتماعی کودکان و نوجوانان در مستند‌های اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران». علوم اجتماعی، 60: 79-122 
- درودی، هما، (1392). «نقش پیام‌های تبلیغاتی رسانه براساس مدل ALDA برروی رفتار مصرف‌کننده». مطالعات رسانه‌ای، 8 (21): 111-118.
- راودراد، اعظم؛ و محمدی، فروغ، (1395). «شیوۀ بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیونی ایران و آمریکا». زن در فرهنگ و هنر، 8 (1): 83-99.
- رنجبریان، بهرام؛ فتحی، سعید؛ و شکرچی‌زاده، زهرا، (1391). «عوامل مؤثر بر جذابیت تبلیغات تلویزیونی از منظر کودکان مقطع ابتدایی شهر اصفهان». پژوهش‌های ارتباطی، 19 (4: پیاپی 72): 131-149
- زاهدی، محمدجواد؛ نورانی، نوراله (1396). «نقد دیدگاه بودریار دربارۀ نقش رسانه در شکل‌گیری مسأله اجتماعی و امر واقع». جامعه‌شناسی ایران، 18 (1): 3-31.
- ساروخانی، باقر، (1372). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- سجودی، فرزان؛ و عظیمی‌فرد، فاطمه، (1393). «نشانه‌شناسی خبر در تلویزیون». پژوهش‌های ارتباطی، 21 (2: پیاپی 78): 135-158.
- سفیری، خدیجه، (1387). روش‌‌‌‌های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی. تهران: پویش.
- سندبوث، مایک، (1387). «زمان‌بندی‌های رسانه در اینترنت: فلسفۀ زمان و رسانه از دیدگاه دریدا و رورتی». ترجمۀ مجید منتظر مهدی و محمد میرزاخانی، رسانه‌های دیداری و شنیداری، 4 (6): 106-121.
- سهراب‌زاده، مهران؛ یوسفی‌فر، طاهره؛ و عباسی، رضا، (1395). «تغییرات نقش زنان در تبلیغات تلویزیون ایران با تکیه‌بر نشانه‌شناسی آگاهی‌های بازرگانی آقای فرش 4 و نحوه شرکت در قرعه‌کشی هوم‌کر». زن در فرهنگ و هنر، 8 (1): 23-44.
- شعیری، حمیدرضا؛ و انتظاری‌ملکی، سعیده، (1392). «تحلیل وجه القایی زبان تصویری تبلیغات از دیدگاه کنشی و تنشی براساس رویکرد نشانه معناشناختی (بررسی موردی: گفتمان تبلیغاتی داخلی و خارجی)». زبان‌شناسی و گویش‌‌‌‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد، 5، (2: پیاپی 9): 95-117.
- ضمیران، محمد، (1386). میشل فوکو: دانش و قدرت. تهران: هرمس.
- فوکو، میشل، (1378). مراقبت و تنبیه تولد زندان. ترجمۀ افشین جهاندیده، تهران: نشر نی.
- عبداللهیان، حمید؛ و حسنی، حسین، (1389). «تبلیغات تجاری و مصرف‌گرایی: تحلیل نشانه‌شناختی آگهی‌های تجاری تلویزیونی در ایران». پژوهش‌های ارتباطی، 17 (2): 107-125.
- عبداللهیان، حمید؛ حسنی، حسین، (1395). «شبکه‌های اجتماعی و چالش‌های آن برای نظام خانواده در ایران: مطالعه عضویت زوجین در فیسبوک و مسائل‌ها و پیامدهای اجتماعی آن بر حریم خانواده». بررسی مسائل اجتماعی ایران، 7 (1): 203-228.
- غلامی، محسن، (1397). «بایسته‌های حقوق مخاطب در تبلیغات بازرگانی تلویزیون». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه صدا و سیما، دانشکدۀ دین و رسانه، تهران. 
- فاروقی‌هندوالان، جلیل‌الله؛ علیزاده، علی؛ ‌و هاشمزاده، نیلوفر، (1396). «مقایسه قالب گفتمانی تبلیغات در اینترنت و مجلات فارسی زبان». زبان شناخت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 8 (1): 39-56.
- فروغی، سمانه؛ و فروغی، یاسر، (1398). «بازنمایی جنسیت در انیمیشن‌های ایرانی (مطالعۀ موردی انیمیشن‌های مهارت‌های زندگی برای کودکان و بچه‌های ساختمان گل‌ها)». زن در فرهنگ و هنر، 11 (1): 25-46.
- قندهاریون، عذرا؛ و رستمی، محبوبه، (1396). «بازنمایی کلیشه و ضد کلیشه زن، کاوشی در دنیای تبلیغات تلویزیون ایران با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف». راهبرد فرهنگ، 38: 185-206.
- قندهاریون، عذرا؛ و رستمی، محبوبه، (1396). «کلیشه‌سازی آرمان شهر در تبلیغات تلویزیونی ایران: بررسی آگهی‌های بازرگانی لوازم خانگی». رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 7 (1): 67-87.
- کامران، افسانه، (1386). «نشانه‌شناسی تبلیغات شهری در ایران (با تأکید بر بیلبورد‌های سطح شهر تهران)». انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 3 (8): 79-113.
- کوثری، مسعود؛ عزیزی، فرید؛ و عزیزی، حمید، (1393). «بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیونی پودر لباسشویی پرسیل». تحقیقات فرهنگی ایران، 7 (4): 189-212.
- گیدنز، آنتونی، (1386). جامعه‌شناسی. ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
- گیویان، عبدالله؛ و احمدی، شهرام، (1389). «تحلیل روایت در آگهی‌های داستانی تلویزیون». تحقیقات فرهنگی، 3 (4): 1-21.
- لوکس، استیون، (1370). قدرت فر انسانی یا شر شیطانی. ترجمۀ فرهنگ رجایی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 
- مجاوری‌آگاه، مسعود؛ اللهیاری، مجتبی؛ و شعیری، حمیدرضا، (1395). «تحلیل نقش‌‌‌‌های نشانه‌ای هویت فرهنگی تصویرگر مؤلف در کتاب‌‌‌‌های تصویری پسامدرن (رمان ترافیکی)». مطالعات ادبیات کودک، 8 (1: پیاپی 15): 153-174.
- مختاری، مریم؛ و ابتکاری، محمدحسین، (1395). «نشانه‌شناسی تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای و داخلی (با تأکید بر دیدگاه اسطوره‌شناسی بارت)». انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 12 (43): 155-176.
- مختاری، مریم؛ و رجایی، محمدصادق، (1394). «بازنمایی زنان در تبلیغات تجاری نشریات به‌عنوان بستری برای شکل‌گیری هویت آنان». مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 17 (35): 217- 244.
- مهدی‌زاده، شراره؛ و آذربراگزاز، سمیه، (1394). «تحلیل محتوای تصویر زن در تبلیغات تلویزیون». مطالعات زن و خانواده، 4 (1): 139-169.
- مینایی، سمیه، (1390). «برسی مقررات آگهی‌های تجاری سیمای جمهوری اسلامی ایران، ویژه کودکان از دیدگاه کارشناسان تبلیغ و حقوق». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه صدا و سیما، دانشکدۀ دین و رسانه، تهران.
- نظری طرهان، لیلا؛ و صابری، کوروش، (1396). «بررسی نشانه‌شناختی تصاویر کتب کودکان براساس رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی: مطالعۀ موردی کتاب فارسی پایه اول دبستان». مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب، 5 (19): 119-140.
- یوسفی‌فر، شهرام؛ جنگجو، شهناز، (1395). «کارکرد فرهنگی آگهی‌های تجاری مرتبط با زنان در روزنامۀ اطلاعات (1305-1320)». مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 17 (36): 175-202.
- Abdullahian, H. & Hosni, H. (1389). “Commercial advertising and consumerism: semiotic analysis of television commercials in Iran”. Communication Research Quarterly, 17 (2): 107-125.
- Abdullahian, H. & Hosni, H., (2015). “Social networks and its challenges for the family system in Iran: a study of couples' membership in Facebook and its social issues and consequences on family privacy”. Iranian Social Issues Quarterly. 7 (1): 228-203.
- Ahmadi, B., (1375). From visual signs to text towards the semiotics of visual communication. Tehran: Nahr-e-Karzan.
- Ahmadi, S.; Agili, S. V.; Mehdizadeh, S. M. & Mozafari, A., (2013). “The media and the reconstruction of women's gender identity, a case study of the representation of women's gender identity in the series “Zamane” and “Relying on the Wind””. Communication Research Quarterly , 22 (1: serial 81): 35-56.
- Ahmadkhani, M. R.; Firouzjani, A.; Yadaki Moghadam, M. S., (2016). “Review of the Semiotics of Bank Tejarat's Commercial Advertisements”. Linguistic Surveys, 7, (42): 2-25.
- Alwandi, A. & Hormazizadeh, M. A., (1389). “Value and Media”. Visual and Audio Media, 6 (14): 45-76.
- Anderson, S. J.; Dewhirst, T. & Ling, P. M., (2006). “Every document and picture tells a story: using internal corporate document reviews, semiotics, and content analysis to assess tobacco advertising”. Tobacco control, 15(3), 254-261.
- Ansari, B. & Hashemian, M., (1395). “Comparative Study of the Limits of Commercial Advertisements Addressed to Children on Television”. Comparative Law Study, 8 (1): 67-84.
- Asadi, A. & Abdi, N., (2011). “The Role and Performance of Women in Commercial Advertisements on Iranian Television (Analysis of the Content of Three-Sima Network's Commercial Broadcasts in October, November, and December of 2013)”. Women's Letters Research, Institute of Humanities and Cultural Studies, 3 (2): 1-20
- Asadi, M., (2014). “The table on the compliance of family magazine advertisements with the country's advertising rules and regulations”. Master's thesis of Social Communication Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Communication Sciences and Media Studies, Tehran.
- Babbie, E., (1392). Research methods in social sciences. Translated by: Reza Fazel, first volume, Tehran: Organization for the study and editing of humanities books and universities (Samt).
- Barbara, C., (2012). Qalder, Toser -e- Khor and Tamashach - e. Translated by Marjan Faraj , Published by: Javane Rushd.
- Barrett, R., (2009). Photo Message. Translated by: Raz Golestani Fard, Tehran: Center Publishing.
- Barrett, R., (1370). Elements of semiotics. Translated by: Majid Mohammadi, Al-Hadi International Publications.
- Barthes, R., (1977). Rhetoric of the image. Image, music, text. Trans. Stephen Heath, New York: Hill and Wang: 32-51.
- Boroujerdi Alavi, M. & Rizvani, S., (2018). “Semenology of Iranian TV Public Service Advertisements related to supporting Iranian goods”. Media,  30 (3): 125-99.
- Bouzida, F., (2014). “The semiology analysis in media studies: Roland Barthes Approach”. In: Proceedings of SOCIOINT14-International Conference on Social Sciences and Humanities (Pp: 1001-1007).
- Droodi, H., (2012). “The role of media advertising messages based on the ALDA model on consumer behavior”. Media Studies, 8 (21): 111-118.
- Farooqi Handwalan, J.; Alizadeh, A. & Hashemzadeh, N., (2016). “Comparison of the Discourse Format of Advertising on the Internet and Persian Language Magazines”. Language Cognition, Institute of Human Sciences and Cultural Studies, 8 (1): 39-56.
- Foroughi, S. & Foroghi, Y., (2018). “Gender Representation in Iranian Animations (A Case Study of Life Skills Animations for Children and Children of the Flower Building)”. Women in Culture and Art, 11 (1): 25-46.
- Foucault, M., (1378). Care and Punishment of the Birth of Prison. translated by: Afishin Jahandi Deh, Tehran: Nay Publication .
- Freire, N. A., (2014). “When luxury advertising adds the identitary values of luxury: A semiotic analysis”. Journal of Business Research, 67(12): 2666-2675.
- Ghandaharion, O. & Rostami, M., (2016). “Representation of the stereotype and anti-stereotype of women, an exploration in the world of Iranian television advertisements with the approach of critical discourse analysis of Fairclough”. Farhang Strategy, 38: 185-206
- Gholami, M., (2017). “Audience rights requirements in TV commercials”.Master's Thesis of Social Communication Sciences, Sasada and Cima University, Faculty of Religion and Media, Tehran
- Giddens, A., (2016). Sociology. translated by: Manouchehr Sabouri, Tehran, Ni publication.
- Givian, A. & Ahmadi, Sh., (1389). “Narrative analysis in TV commercials”. Cultural Research Quarterly, 3 (4): 1-21.
- Habib Elahi, M.; Hosseini, S. B.; Shakrinejad, M. & Hatami, M., (1401). “The status of television advertising laws for children in Iran”. Communication Research Quarterly, 29 (1): 59-89.
- HasanPoor, A. & Agha Babaei, E., (2015). “From childish position to male role, representation of childhood and gender roles in television commercials”.Quarterly Journal of Iranian Association for Cultural and Communication Studies, 13 (46): 207-235.
- Hermawan, B. & Ardhernas, E. Z. N., (2015). “A visual and verbal analysis of children representation in television advertisement”. English Review: Journal of English Education, 3(1): 59-69
- Hosseini Pakdehi, A. & Rizvani, S., (2011). “How to represent the social harms of children and teenagers in social documentaries from Islamic Revolution of Iran”. Social Sciences Quarterly: 122-79.
- Inteziri, A.; Jedaian, M., (1390). “Representation of work culture in children's story books”. Culture Strategy, 14 & 11: 205-228.
- Kamran, A., (1386). “Semiotics of urban advertising in Iran (with emphasis on billboards in Tehran city)”. Quarterly Journal of the Iranian Association for Cultural and Communication Studies, 3 (8): 113-79.
- Kandaharion, O. & Rostami, M., (2016). “Stereotyping of Utopia in Iran's TV commercials: Review of household appliances commercials”. Media and culture research institute of humanities and cultural studies, 7 (1): 67-87.
- Kaur, R., (2015). “Representations of Children and Childhood in Indian Television Advertisements”. Childhoods Today, 9(1): 1-5.
- Kowsari, M.; Azizi, F. & Azizi, H., (2014). “Representation of women in television commercials of Persil washing powder”. Iranian Cultural Research Quarterly, 7 (4): 189-212.
- Lawlor, M. A., & Prothero, A., (2003). “Children’s understanding of television advertising intent”. Journal of Marketing Management, 19(3-4): 411-431.
- Lee, M. M.; Carpenter, B. & Meyers, L. S., (2007). “Representations of older adults in television advertisements”. Journal of Aging Studies, 21(1): 23-30.
- Lux, V., (1370 ). The power of human beings Yasher Shaitanyi. Trans.: Farhang Rajayi, Tehran: Institute of Cultural Studies and Research. 
- Luyt, R., (2011). “Representation of gender in South African television advertising: A content analysis”. Sex Roles, 65(5-6): 356-370
- Mazur, J. E., (2017). Learning and Behavior. Pearson/Prentice Hall.
- Mehdizadeh, Sh. & Azar Braghazaz, S., (2014). “Analysis of the content of the image of women in television advertisements”. Women and Family Studies, 4 (1): 169-139.
- Minaei, S., (2019). “Examining the commercial regulations of the Islamic Republic of Iran Television for children from the point of view of advertising and legal experts”. Master's Thesis of Social Communication Sciences, University of Broadcasting, Faculty of Religion and Media, Tehran.
- Mojari Aghah, M.; Allahiari, M. & Shayiri, H., (2015). “Analysis of the symbolic roles of the cultural identity of the author's illustrator in post-modern picture books (Traffic novel)”. Journal of Children's Literature Studies, 8 (1: series 15): 153-174.
- Mokhtari, M. & Ebtebari, M. H., (2015). “Advertising semiotics in satellite and domestic networks (with an emphasis on Barthes's mythological point of view)”. Quarterly Journal of the Iranian Association for Cultural and Communication Studies, 12 (43): 155-176.
- Mokhtari, M. & Rajaee, M. S., (2014). “Representation of women in commercial advertisements of publications as a platform for the formation of their identity”. Culture and Communication Studies, 17 (35): 217-244.
- Najafian, M. & Ketabi, S., (2011). “The words behind images: A critical social semiotic approach toward analyzing advertising”. International Journal of Linguistics, 3(1): 1-21
- Nazari Tarhan, L. & Saberi, K., (2016). “Semiotic examination of pictures of children's books based on the approach of social semiotics: a case study of a first grade Persian book”. Western Languages and Dialects Quarterly, 5 (19): 119-140.
- Owyong, Y. S. M., (2009). “Clothing semiotics and the social construction of power relations”. Social Semiotics, 19(2): 191-211.
- Parhizgar, Gh., (2009). “The reality of the media and the masses in the acute reality of Baudrillard”. Cultural and Social Knowledge, 1 (4): 179-200.
- Ranjbarian, B.; Fathi, S. & Shekarchizadeh, Z., (1391). “Effective factors on the attractiveness of television advertisements from the perspective of elementary school children in Isfahan city”. Communication Research Quarterly, 19 (4: 72): 131-149.
- Rao, S. & Perry, C., (2003). “Convergent interviewing to build a theory in under-researched areas: principles and an example investigation of internet usage in inter-firm relationships”. Qualitative Market Research: An International Journal, 6(4): 236-247.
- Ravadrad, A. & Mohammadi, F., (2015). “The way women are represented in Iranian and American television advertisements”. Women in Culture and Art, 8 (1): 83-99.
- Riege, A. M., (2003). “Validity and reliability tests in case study research: a literature review with “hands-on” applications for each research phase”. Qualitative market research: An international journal, 6(2): 75-86.
- Safiri, Kh., (1387). Qualitative research methods in social sciences. Tehran: Powish.
- Sandbooth, M., (2007). “Media timings on the Internet: philosophy of time and media from the perspective of Derrida and Rorty. Translated by” Majid Montazer Mahdi and Mohammad Mirzakhani, Scientific Journal of visual and audio media, 4 (6): 106-121.
- Sarukhani, B., (1372). Research methods in social sciences. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies.
- Shayiri, H. R. & Intezi Maliki, S., (2012). “Analysis of the inductive aspect of the visual language of advertising from the perspective of action and tension based on the semantic sign approach (case study: domestic and foreign advertising discourse)”. Journal of Khorasan Linguistics and Dialects of Ferdowsi University of Mashhad, 9 (5: 2): 95-117.
- Smith, Ph. P., (2013). “An introduction to cultural theory”. Translated by: Hasan Paviyan, Tehran: Cultural Research Office.
- Sohrabzadeh, M.; Yousefi Far, T. & Abbasi, R., (2015). “Changes in the role of women in Iranian television advertisements based on the semiotics of commercial awareness of Mr. Farsh 4 and how to participate in the Homecare lottery”. Women in Culture and Art, 8 (1): 23-44.
- Sojudi, F. & Azimi Fard, F., (2014). “Television news semiotics”. Journal of Communication Studies, 21 (2: 78): 135-158.
- Yousefi Far, Sh. & Warrior, Sh., (2015). “Cultural function of commercial ads related to women in the newspaper "Information" (1305-1320)"”. Culture and Communication Studies, 17 (36): 175-202.
- Zahedi, M. J. & Noorani, N., (2016). “Criticism of Baudrillard's view on the role of the media in the formation of social issues and reality”. Iranian Journal of Sociology, 18 (1): 3-31.
- Zham Ya Ran, M., (2006). Michel Foucault: Knowledge and Power. Tehran: Hermes.