فراتحلیل مطالعات انجام‌شده درمورد رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و شادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 دکتری جامعه‌شناسی، گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

اهمیت سرمایۀ اجتماعی در ایجاد شادی سبب انجام پژوهش‌ها و مطالعات گوناگونی در سراسر دنیا، ازجمله ایران شده است که نتایجی اغلب متضاد از آن‌ها دریافت می‌شود. با درنظر گرفتن چنین شرایطی، پژوهشی دوباره در این‌زمینه از یک‌سو بر تورم پژوهش‌ها و داده‌ها می‌افزاید، و از سوی دیگر تلقی پژوهش‌های اجتماعی به‌عنوان پژوهش‌هایی مبهم، غیرمولد و حتی غیرعملی را تقویت می‌کند. ضروری است مجموع پژوهش‌های انجام‌شده، در قالب فراتحلیل دوباره بررسی و تحلیل شوند. نگارندگان در این مسیر ابتدا با لحاظ‌کردن معیارهایی به 49 مطالعه دست‌یافتند که مطابق با معیارهای ورودی بود و پس از بررسی دقیق‌تر و لحاظ‌کردن معیارهای خروج درنهایت 31 مطالعه را برای انجام این پژوهش با روش فراتحلیل انتخاب شد. نتیجۀ بررسی این مطالعه‌ در زمینۀ رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و شادی بیانگر معناداری رابطۀ میان این دو متغیر بود و میزان این رابطه براساس نظام تفسیری کوهن در حد متوسط رو به بالا است؛ هم‌چنین نتایج نشان‌دادند سرمایۀ اجتماعی با تعدیل‌گری متغیرهای چهارگانه «ابعاد سرمایۀ اجتماعی»، «واحد تحلیل»، «فیلد مطالعاتی محققان» و «حوزۀ جغرافیایی تحقیق» تأثیر متفاوتی بر شادی دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Studies on the Relationship Between Social Capital and Happiness

نویسندگان [English]

  • Mohsen Niazi 1
  • Mohamad Khorasani 2
  • Ayoub Sakhaei 3
  • Mohadeseh Mayani 2
1 Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran
2 Ph.D. student Sociology, Department of Sociology, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran.
3 Ph.D. Sociology, Department of Sociology, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

The importance of social capital in creating happiness has led to various researches and studies around the world, including Iran, from which often contradictory results are obtained. Given such circumstances, re-research in this field, on the one hand, increases the inflation of research and data, and on the other hand, strengthens the perception of social research as vague, unproductive and even impractical research. It is necessary to re-examine and analyze all the researches in the form of meta-analysis. In this way, we first reached 49 studies by considering the criteria that were in accordance with the input criteria, and after a more detailed study and considering the exit criteria, 31 studies were selected for this research by meta-analysis method. The results of this study in the field of the relationship between social capital and happiness showed a significant relationship between these two variables and the extent of this relationship according to Cohen’s interpretive system is moderately high. The results also showed that social capital has a different effect on happiness by adjusting the four variables of “dimensions of social capital”, “unit of analysis”, “field of study of researchers” and “geographical area of research”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Happiness
  • Meta-analysis
  • Well-being
  • Mental well-being
- ابراهیم‌نجف‌آبادی، اعظم؛ و سام‌آرام، عزت‌الله، (۱۳۹۲). «بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و احساس شادی؛ (موردمطالعۀ زنان 24-15 سالۀ شهر اصفهان)». جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، 5 (2): 9-31.‬
- اکبرزاده، فاطمه؛ دهقانی، حمید؛ خوشفر، غلامرضا؛ و جانعلی‌زاده‌چوب‌بستی، حیدر، (۲۰۱۳). «بررسی تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان». جامعه‌شناسی کاربردی، 24 (2): 67-88.‬
- سمیعی‌اصفهانی علی؛ و پوردانش سامر، (۱۳۹۷). «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی معلمان (مطالعۀ موردی معلمان نواحی 20 و 21 شهر تهران)». مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، 11 (1): 89-100.‬
- کیامرثی، آذر؛ و مومنی، سویل، (بی‌تا). «بررسی ارتباط سرمایه‌ی اجتماعی و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی». روان‌شناسی مدرسه، 2 (1): 119.‬
- گنجی، محمد؛ نیازی، محسن؛ و فرزعلیان، الهه، (۱۳۹۸). «بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در گرایش شهروندان به سبک زندگی نشاط‌محور». مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 30 (8): 379-410.‬
- موسوی، میرطاهر؛ و شبانی، ملیحه، (۱۳۹۴). «تأملی بر پیامدهای سطح خرد سرمایه‌ی اجتماعی در ایران». مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 14 (4): 249-276.‬
- وحیدا، فریدون؛ بهیان، شاپور؛ هاشمیان‌فر، سیدعلی؛ و حضرتی، سپیده، (۱۳۹۴). «بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر شادمانی با تکیه‌بر احساس امنیت اجتماعی (موردمطالعۀ شهر کرمان)». مطالعات جامعه‌شناختی شهری، 17 (6): 1-28.‬
- اصغر محمدی. (1398). «تأثیر عوامل اجتماعی بر شادمانی اجتماعی (موردمطالعه: ساکنان شهر اصفهان)». دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 20 (78): 135-123. ‬
- امیرکافی، مهدی؛ و زارع، بهنام. (بی‌تا). «بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر شادکامی (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)». راهبرد اجتماعی فرهنگی، 2 (5): 41. ‬
- امیرمظاهری، امیرمسعود؛ و فخاریان، منا، (۱۳۹۵). «نقش سرمایۀ اجتماعی در شادی جوانان (موردمطالعۀ دانشجویان دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم اجتماعی تهران مرکز)». مطالعات جامعه‌شناسی، 33 (9): 7-24. ‬
- چلبی، مسعود؛ و موسوی، سید محسن، (۱۳۸۷). «بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان». جامعه‌شناسی ایران، 33-34 (9): 34-57.‬
- دلاور، علی، (1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم اجتماعی و انسانی. تهران: انتشارات رشد.
- ذهبی، عاطفه، (۱۳۹۴). «بررسی تأثیر رابطه میان دین‌داری و سرمایۀ اجتماعی بر میزان نشاط اجتماعی درمیان گردشگران مذهبی ایرانی (موردمطالعۀ شهر مشهد)». اسلام و علوم اجتماعی، 14 (7): 77-91. ‬
- رادان، فاطمه. (1398). «پیش‌بینی نشاط اجتماعی براساس سرمایۀ اجتماعی دانشجویان زن». مدیریت سرمایۀ اجتماعی، 6 (2): 236-219. ‬
- رحمانی‌خلیلی، احسان، (۲۰۱۶). «بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر شادابی اجتماعی در حضور متغیرهای حمایت اجتماعی و دین‌داری». مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 16 (32): 93-117.‬
- زارع‌شاه‌آبادی، اکبر؛ مبارکی، محمد؛ و فردوسی‌زاده‌نائینی، الهه، (۲۰۱۵). «تحلیل رابطه بین نشاط اجتماعی و گرایش به اعتیاد (در بین جوانان 30-18 ساله شهر یزد)». پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، 4 (6): 145-174. ‬
- سپهوند، رضا؛ و جعفری، سلیمان، (۲۰۱۶). «تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر سرمایه و نشاط اجتماعی». مدیریت سرمایۀ اجتماعی، 3 (4): 521-541.‬
- سعادت‌طلب، آیت؛ و جعفری، مصطفی، (۲۰۲۰). «تحلیل نقش نشاط معنوی در رابطۀ میان سرمایه‌های اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری کارکنان در برابر همه‌گیری بیماری کووید 19 در دوران فاصله‌گذاری اجتماعی». پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 14 (1): 115-129. ‬
- سهراب‌زاده، مهران؛ حسینی‌زاده، سید سعید؛ امامعلی‌زاده، حسین؛ و سخایی، ایوب، (۱۳۹۵). «سرمایه و شادی؛ پژوهشی در باب ارتباط میان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با احساس شادی (موردمطالعه: شهروندان شهرستان آران و بیدگل)». برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، 28 (7): 117-150.‬
- صنعت‌خواه، علیرضا؛ و دادخواه‌فر، معصومه، (۱۳۹۵). «نقش سرمایۀ اجتماعی در ایجاد احساس شادمانی دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان». مطالعات ملی، 65 (17): 91-106. ‬
- عباس‌زاده، محمد؛ علیزاده‌اقدم، محمدباقر؛ کوهی، کمال؛ و علی‌پور، پروین، (۱۳۹۲). «انواع سرمایه‌ها، حلقه مفقوده در تبین شادکامی دانشجویان (دانشجویان دانشگاه تبریز)». رفاه اجتماعی، 51 (13): 215-244. ‬ 
- عباس‌زاده، محمد؛ قاسم‌زاده، داود؛ و صالح، نوشین، (۱۳۹۵). «بررسی ارتباط بین اشکال سرمایه و شادی در بین حاشیه‌نشینان و غیر حاشیه‌نشینان (موردمطالعه: شهر تبریز)». برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 29 (7): 157-184. ‬
- عزیزی، زهرا؛ و همایونی، فاطمه‌السادات، (1398). «عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر شادی افراد در شهر تهران: با تأکید بر بیکاری تحصیل‌کردگان». مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 12 (1): 141-158. ‬
- کلانتری، عبدالحسین؛ کشاورز، امرالله؛ و مؤمنی، حسن. (بی‌تا). «رابطه بین سرمایۀ اجتماعی و نشاط اجتماعی جوانان شهرستان دهلران». پژوهش‌نامه مددکاری اجتماعی، 3 (10): 41-72. ‬
- کمال‌زاده، نسرین؛ و سلیمی، مهتاب، (۱۳۹۷). «نقش سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی در کیفیت زندگی کاری و شادکامی معلمان مقطع ابتدایی». توسعه حرفه‌ای معلم، 10 (3): 75-93. ‬
- معینی، بابک؛ رضاپورشاه‌کلائی، فروزان؛ تاپاک، لیلی؛ گراوندی، اعظم؛ و پارسامجد، شهریار، (۱۳۹۹). «رابطه شادکامی و سلامت روان با سرمایۀ اجتماعی در کارکنان حوزه سلامت». آموزش و سلامت جامعه، 25 (7): 120-125.‬
- منصوری‌مرادیان، سمیه؛ شمس، مجید؛ و ملک‌حسینی، عباس، (۱۳۹۷). «تبیین شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی در راستای ارتقاء نشاط اجتماعی و سلامت روان شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر همدان)». نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی (جغرافیای انسانی)، 11 (1): 283-299. ‬
- مهدی‌زاده، شراره؛ گنجی، محمد؛ و زارع‌غیاث‌آبادی، فاطمه، (۱۳۹۳). «مطالعۀ رابطۀ بین شادی و سرمایۀ اجتماعی در بین جوانان». مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 26 (13): 85-108.
- مهذبی، مهدی؛ وثوقی‌نیری، عبدالله؛ عسگری، گران قراخیل؛ و سجاد، عبدالله‌پور، (۱۳۹۹). «توسعه قابلیت‌های یادگیری سازمانی در پرتو سرمایۀ اجتماعی و شادی در محل کار (موردمطالعه: بانک صادرات ایران)». مطالعات منابع انسانی، 9 (2): 72-47.
- میرطاهر، موسوی؛ حسن، رفیعی؛ و قاسم‌زاده، داوود، (۱۳۹۴). «بررسی ارتباط بین سرمایۀ اجتماعی درون‌گروهی و شادی در بین شهروندان شهر تهران در سال 1390». آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی)، 8 (30): 87-98. ‬
- نصرتی‌نژاد، فرهاد؛ سخایی، ایوب؛ و شریفی، حجت، (۱۳۹۴). «مطالعه رابطه بین سرمایۀ اجتماعی جوانان و میزان شادکامی آنان». مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی، 4 (2): 143-167.‬
- نیازی، محسن؛ حسینی‌زاده، سین؛ سخایی، (1395). فراتحلیل (نظریه تا کاربرد). تهران: سخنوران.
- همتی، رضا، (۲۰۱۸). «احساس شادمانی و عوامل دانشگاهی مؤثر بر آن (موردمطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان)». جامعه‌شناسی کاربردی، 29 (4): 21-38. ‬ 
- همتی، رضا، (۲۰۱۸). «احساس شادمانی و عوامل دانشگاهی مؤثر بر آن (موردمطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان)». جامعه‌شناسی کاربردی، 29 (4): 21-38. ‬
- Argyle, M., (2001). The psychology of happiness. (2nd ed). New York: Routledge.
- Becchetti, L.; Pelloni, A. & Rossetti, F., (2008). “Happiness and sociability”. Kyklos, 61 (3): 343–63.
- Behzad, D., (2002). “Social capital framework for mental health promotion”. Journal of Social Welfare, 6: 41-53
- Behzad, D., (2002). “Social capital as a bed for prompting mental health”. Seasonally Magazine of Social Welfare, 2 (6): 22-116. ‬
- Berkman, L. F., (1995). “The role of social relations in health promotion”. Psychosomatic Medicine, 57 (3): 245-254
- Berkman, L. F. & Syme, S. L., (1979). “Social networks, host resistance, and mortality: a nine-year follow-up study of Alameda county residents”.American Journal of Epidemiology, 109 (2): 186-204
- Borooah, V. K., (2006). “How much happiness is there in the world? A cross-country study”. Applied Economics Letters, 13 (8): 483-488.
- Bourdieu, P., (1986). “The forms of capital”. In: Richardson JG ed. Handbook of theory and research for the sociology of education, New York, Greenwood Press: 241–258.
- Brehm, J. & Rahn, W., (1997). “Individual-level evidence for the causes and consequences of social capital”. American Journal of Political Science, 41 (3): 999-1023.
- Bruni, L. & Stanca, L., (2008). “Watching alone. Happiness, Relational goods and television”. Journal of Economic Behavior and Organization, 65: 506-528
- Chang, W. C., (2009). “Social capital and subjective happiness in Taiwan”.International Journal of Social Economics, 36 (8): 844-86.
- Coleman, J. S., (1988). “Social capital in creation of human capital”. American Journal of Sociology, 94: 95-120.
- Coleman, J. S., (1988). “Social capital in the creation of human capital”.American Journal of Sociology, 94: 95-120.
- Diener, E. & Lucas, R. E., (1999). “Personality and subjective well-being”. In D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), Well-being: The foundations of hedonic psychology: 213–229, New York: Russell Sage.
- Diener, E.; Suh, E. M.; Lucas, R. E. & Smith, H. L., (2000). “Subjective well-being: Three decades of progress”. Psychological Bulletin, 125: 276–302.
- Frey, B. S. & Stutzer, A., (2002). “What can economists learn from happiness research”. Journal of Economic Literature, 40 (2): 402-435.
- Fukuyama, F., (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. The Free Press, New York.
- Furstenberg, F. F., (2005). “Banking on families: How families generate and distribute social capital”. Journal of Marriage and the Family, 67: 809–821
- Garosi, S. & Naqavi, A., (2008). “Social capital and quality of life in the city of Kerman”. Journal of Social Welfare, 8: 61-82
- Gerdtham, U. G. & Johannesson, M., (2001). “The Relationship between happiness, health, and social economic factors: results based on Swedish micro data”. Journal of Socio Economics, 30 (6): 553-557.
- Ghaffari, Gh. R. & Onag, N., (2006). “Social capital and quality of life”.Iranian Journal of Social Studies, 1: 59-99
- Ghamari, M., (2012). “The relationship between social capital and internal motivation with academic achievement among high school students of Karaj”. Tbriz Branch, Islamic Azad University, 6(22): 45-58.
- Gundelach, P. & Kreiner, S., (2004). Happiness and life satisfaction in advanced European countries”. Cross-cultural research, 37 (4): 359-386.
- Helliwell, J. F., (2006). “Well-being, social capital and public policy: what's new?”. The Economic Journal: 116: 34-45. ‬
- House, J. S.; Landis, K. R. & Umberson, D., (1988). “Social relationships and health”. Science, 241 (4865): 540-545.
- Kawachi, I.; Kennedy, B. P.; Lochner, K. & Prothrow-Stith, D., (1996). “Social capital, income inequality, and mortality”. American Journal of Public Health, 87 (9): 1491-1498.
- Kessler, R. C., (1997). “The effects of stressful life events on depression”. Annual Review of Psychology, 48 (1): 191-214.
- Leonhardt, D., (2010). Health and happiness. Energy Bulletin, 28. 
- Leung, A., (2002). “Delinquency, social institutions, and capital accumulation”. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 158: 420–440.
- Macinko, J. & Starfield, B., 2001, “The utility of social capital in research on health determinants”. The Milbank Quarterly, 79(3): 387–427.
- Majedi, S. M. & Lahsayi Zadeh, A., (1385). “The relationship between social capital and satisfaction with quality of life: case study villages in Fars Province”. Journal of Rural and Development Quarterly, 23 (4): 91-134
- Majeed, M. T. & Liaqat, R., (2019). “Health outcomes of social inclusion: empirical evidence”. Pakistan Journal of Applied Economics, 29 (2): 201-242.
- Majeed, M.; & Samreen, I., (2019). “Social capital as a source of happiness: evidence from a cross-country analysis”. International Journal of Social Economics, 48(1): 159-179.
- Miller, E. & Buys, L., (2008). “The impact of social capital on residential water-affecting behaviors in a droughtprone Australian community”. Society & Natural Resources, 21(3): 244–257.
- Oswald, A. J., (1997). “Happiness and economic performance”. Economic Journal, 107 (445): 1815-1831.
- Paxton, P., (1999). “Is social capital declining in the United States? A multiple indicator assessment”. American Journal of Sociology, 105: 88–127.
- Porta, R. L.; Lopez-De-Silane, F.; Shleifer, A. & Vishny, R. W., (1997). “Trust in large organizations”. The American Economic Review, 87: 333-338.
- Putnam, R., (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Putnam, R., (2003). “Bowling alone: the collapse and revival of American community”. Community Development, 47 (4): 562-573, New, Ny: Simon and Schuster.
- Rodrıguez-Pose, A. & Von Berlepsch, V., (2014). “Social capital and individual happiness in Europe”. Journal of Happiness Studies, 15 (2): 357-386
- Rukumnuaykit, P. & Pholphirul, P., (2016). “Happiness from social capital: an investigation from micro data in rural Thailand”. Community Development, 47 (4): 562-573.
- Tokuda, Y.; Fujii, S. & Inoguchi, T., (2010). “Individual and country-level effects of social trust on happiness: the Asia barometer survey”. Journal of Applied Social Psychology, 40, (10): 2574-2593
- Wakefield S. E. & Poland, B., (2005). “Family, friend or foe? Critical reflections on the relevance and role of social capital in health promotion and community development”. Social Science & Medicine, 60(12): 2819–2832.
- Wilson, W., (1967). “Correlates of avowed happiness”. Psychological Bulletin, 67: 294–306.
- Woolcock, M., (2001). “The place of social capital in understanding social and economic outcomes”. Can J Policy Res (Isuma), 2: 11–17