پیش‌بینی هوش هیجانی و سبک‌های دل‌بستگی براساس تجربۀ چندفرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 کارشناسی‌ارشد مشاوره خانواده، گروه روان‌شناسی ، دانشکدۀ علو م انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، همدان، ایران

چکیده

این را باید پذیرفت که ارتباط متقابل بین مناطق و فرهنگ‌های مختلف جهان افزایش‌یافته و تجربۀ چندفرهنگی رشد کرده است. تجارب چندفرهنگی به فرد اجازه می‌دهد تا افراد با دیدگاه‌هایی که با فرهنگ بومی هم‌خوان نیست و شاید در تضاد است، روبه‌رو شود. بسیاری از متغیرهای اجتماعی و روان‌شناختی وجود دارند که به مباحث ارتباطات انسانی یا تعاملات اجتماعی می‌پردازند و می‌توانند متأثر از تجربۀ چندفرهنگی باشند؛ ازجملۀ آن‌ها می‌توان به هوش هیجانی و سبک‌های دل‌بستگی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی هوش هیجانی و سبک‌های دل‌بستگی براساس تجربۀ چندفرهنگی در شهروندان شهرستان نهاوند- منطقۀ خزل بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع هم‌بستگی است. جامعۀ آماری پژوهش شهروندان منطقۀ خزل در سال 99-98 (به تعداد 33000 نفر) را دربر دارد. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و روش تعیین حجم نمونۀ جدول مورگان است که تعداد نمونۀ 384 نفر بوده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامۀ تجربه‌های چندفرهنگی «ناروز» و «هیل» (2009)؛ مقیاس سبک‌های دل‌بستگی «هازن» و «شیور» (1987) و پرسشنامۀ هوش هیجانی «بار-ان» (1997) بوده است. از شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد) و روش‌های آماری هم‌بستگی پیرسون و رگرسیون خطی گام‌به‌گام برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان‌داد که تجربۀ چندفرهنگی قادر به پیش‌بینی هوش هیجانی است؛ تجربۀ چندفرهنگی به تنهایی 104/0 از واریانس هوش هیجانی را تبیین می‌کند و با تمایل فرهنگی 127/0 از واریانس هوش هیجانی را تبیین می‌کند. تمایل چندفرهنگی، قادر به پیش‌بینی سبک اجتنابی است و 4/0% واریانس سبک اجتنابی را تبیین می‌کند. تجربۀ چندفرهنگی، قادر به پیش‌بینی سبک ایمن است و 010/0% واریانس سبک ایمن را تبیین می‌کند. تجربۀ چندفرهنگی، قادر به پیش‌بینی سبک دوسوگرا است و 012/0% واریانس سبک دوسوگرا را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of Emotional Intelligence and Attachment Styles based on Multicultural Experiences

نویسندگان [English]

  • Davod Mirzaeifar 1
  • Mojdeh Ghiyasi 2
1 Assistant Professor, Department of Education, Faculty of Literature and Human sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 M.A. in Family Counseling, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University of Hamadan, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

It should be accepted that the mutual communication has grown between different regions and cultures of the world has increased and multiculturalism experience. Multicultural experiences allow one to encounter viewpoints that are inconsistent with, and perhaps conflict with, one’s native culture. There are many social and psychological variables that deal with human communication or social interactions and can be affected by multicultural experience; Among them, we can mention emotional intelligence and attachment styles. The aim of the present study was to prediction of Emotional Intelligence and Attachment Styles based on multicultural experiences in the citizens of Nahavand city - Khazal region. The research method was descriptive-correlational. The statistical population in this study was the citizens of Khazal region in 1998-99(33000 people). The sampling method was stratified and the sample size was Morgan table with a sample size of 384 people. The data collection tool was in this study questionnaires of multi-cultural experiences of Narvaez and Hil (2009); Hazen and Shivar’s Attachment Styles Scale (1987) and Bar-On’s Emotional Intelligence Questionnaire (1997). To analyze the were used data Descriptive statistical indices (mean, standard deviation, frequency, percentage) and statistical methods of Pearson correlation, and step-by-step linear regression. The results showed that multicultural experience is able to predict emotional intelligence; Multicultural experience alone explains 0.104 of the variances of emotional intelligence and with Multicultural desire Explain 0.127 of the variance of emotional intelligence. Multicultural desire is able to predict avoidance style and explains 0.4% of the variance of avoidance style. Multicultural experience is able to predict safe style and explains 0.010% of the variance of safe style. Multicultural experience is able to predict ambiguous style and explains 0.012% of the variance of ambivalent style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multicultural Experiences
  • Emotional Intelligence
  • Attachment Styles
  • Society
  • Nahavand city – Khazal
- پیری، موسی؛ سعداللهی، آرش؛ و صاحب‌یار، حافظ، (1396). «تحلیل رویکرد یادگیری برای باهم زیستن در سیمای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دورۀ دوم ابتدایی». پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، 6 (1): 121-147.
- عیدی، نسرین؛ و نوریان، محمد، (1397). «تأثیر موقعیت‌های چندفرهنگی در فرآیند یاددهی-یادگیری؛ واکاوی تجربیات عوامل انسانی دانشکدۀ نفت اهواز». آموزش مهندسی ایران، 20(80): 97-114.
- مبارکی، محمد؛ عظیمی، غلامرضا؛ و فاطمی‌نیا، سیاوش، (1392). «تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر تعهد اجتماعی». پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، 1 (2): 117-151.
- یوسف‌زاده، محمدرضا؛ میرزایی، داود؛ و حسنی، هانیه، (1397). «پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان براساس تجربۀ چندفرهنگی». راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(6): 115-126.
- Abdollahi, H.; Mahoor, M.; Zandie, R.; Sewierski, J. & Qualls, S., (2022). Artificial emotional intelligence in socially assistive robots for older adults: a pilot study. IEEE Transactions on Affective Computing.
- Antonucci, L. A.; Taurisano, P.; Coppola, G. & Cassibba, R., (2018). “Attachment style: The neurobiological substrate, interaction with genetics and role in neurodevelopmental disorders risk pathways”. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 95: 515-527.
- Arslan, S. & Yigit, M. F., (2016). “Investigation of the Impact of Emotional Intelligence Efficacy on Teachers' Multicultural Attitudes”. Journal of Education and Practice, 7(11): 147-157.
- Aytug, Z. G.; Kern, M. C. & Dilchert, S., (2018). :Multicultural experience: Development and validation of a multidimensional scale”. International Journal of Intercultural Relations, 65: 1-16.
- Aytug, Z. G.; Rua, T.; Brazeal, D. V.; Almaraz, J. A. & González, C. B., (2018). “A socio-cultural approach to multicultural experience: Why interactions matter for creative thinking but exposures don’t”. International Journal of Intercultural Relations, 64: 29-42.
- Aytug, Z. G.; Rua, T.; Brazeal, D. V.; Almaraz, J. A. & González, C. B., (2018). “A socio-cultural approach to multicultural experience: Why interactions matter for creative thinking but exposures don’t”. International Journal of Intercultural Relations, 64: 29-42.
- Bae, S. M., (2020). “The relationship between social capital, acculturative stress and depressive symptoms in multicultural adolescents: Verification using multivariate latent growth modeling”. International Journal of Intercultural Relations, 74: 127-135.
- Bakker, W.; Van Oudenhoven, J. P. & Van Der Zee, K. I., (2004). “Attachment styles, personality, and Dutch emigrants' intercultural adjustment”. European Journal of Personality, 18(5): 387-404.
- Banks, J. A., (2014). “Diversity, group identity, and citizenship education in a global age”. Journal of Education, 194(3): 1-12.‏
- Bar-On, R., (2006). “The bar-on model of emotional-social intelligence (ESI)”. Psicothema, 18(Suppl): 13–25.
- Bartholomew,  K. L., (1991). “Horowitz, Attachment styles among young adults: a test of a four-category model”. J. Pers. Soc. Psychol., 61: 226–244
- Bowlby, J., (1969). Attachment and Loss. (vol. 1) Basic Books. New York.‏
- Chao, M. M.; Kung, F. Y. & Yao, D. J., (2015). “Understanding the divergent effects of multicultural exposure”. International Journal of Intercultural Relations, 47: 78-88. 
- Chow, C. M.; Hart, E.; Ellis, L. & Tan, C. C., (2017). “Interdependence of attachment styles and relationship quality in parent-adolescent dyads”. Journal of Adolescence, 61: 77-86.
- Colman, A. M., (2009). Dictionary of Psychology 3rdedition.‏ Oxford University Press
- Crowell, J. A.; Fraley, R. C. & Roisman, G. I., (2016). “Measurement of individual differences in adult attachment”. In: J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.). Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (pp: 598–635). (3rd ed.). New York: Guilford Press.
- Dereli, E. & Karakuş, Ö., (2011). “An Examination of Attachment Styles and Social Skills of University Students”. Electronic journal of research in educational psychology, 9(2): 730-744.
- Doku, P. N. & Oppong Asante, K., (2011). “Identity: Globalization: culture and psychological functioning”. International Journal of Human Sciences, 8: 1–8
- Dziedziewicz, D.; Gajda, A. & Karwowski, M., (2014). “Developing children's intercultural competence and creativity”. Thinking Skills and Creativity, 13: 32–42. 
- Ezzi, F.; Salhi, B. & Jarboui, A., (2023). “Exploring the relationship between managerial emotional intelligence and environmental performance in energy sector: a mediated moderation analysis”. International Journal of Energy Sector Management, 17(1): 1-24.
- Forthmann, B.; Regehr, S.; Seidel, J.; Holling, H.; Çelik, P.; Storme, M. & Lubart, T., (2018). “Revisiting the interactive effect of multicultural experience and openness to experience on divergent thinking”. International Journal of Intercultural Relations, 63: 135-143.
- Fotopoulou, E.; Zafeiropoulos, A. & Papavassiliou, S., (2021). “EmoSocio: An open access sociometry-enriched Emotional Intelligence model”. Current Research in Behavioral Sciences, 2: 1-20.
- Gillioz, C.; Nicolet-dit-Félix, M. & Fiori, M., (2023). “Emotional Intelligence and Emotional Hypersensitivity in Gifted Individuals”. Journal of Intelligence, 11(2): 20.
- Gocłowska, M. A. & Crisp, R. J., (2014). “How dual-identity processes foster creativity”. Review of General Psychology, 18: 216–236.
- Gong, W. & Zhang, J., (2012). “A Meta-Analysis of the Relationship between Individual Perception Stress and Emotional Intelligence”. J. Southwest China Norm. Univ., 37: 146–151.
- Guti´errez-Cobo, M. J.; Cabello, R. & Fern´ andez-Berrocal, P., (2017). “The three models of emotional intelligence and performance in a hot and cool go/no-go task in undergraduate students”. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 11: 33. 
- Hadar, L. L.; Ergas, O.; Alpert, B. & Ariav, T., (2020). “Rethinking teacher education in a VUCA world: Student teachers’ social-emotional competencies during the Covid-19 crisis”. Eur. J. Teach. Educ., 43” 573–586. [CrossRef]
- Hamer, K.; McFarland, S. & Penczek, M., (2019). “What lies beneath? Predictors of Identification with All Humanity”. Personality and Individual Differences, 141: 258–267. 
- Hamidianpour, F.; Esmaeilpour, M.; Saadat Alizadeh, M. & Dorgoee, A., (2015). “The influence of emotional intelligence and organizational climate on creativity and entrepreneurial of small to medium-sized enterprises”. European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings, 4(1): 20.
- Hazan, C. & Shaver, P., (1987). “Romantic love conceptualized as an attachment process”. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3): 511–524.
- Iliyasu, R. & Etikan, I., (2021). “Comparison of quota sampling and stratified random sampling”. Biom. Biostat. Int. J. Rev, 10: 24-27.
- Jie, H.; Martínez, O. S. & Crespo, R. G., (2020). The influence of employee emotional intelligence on enterprise innovation performance using an adaptive mathematical modeling of emotions. Aggression and Violent Behavior, 101538.
- Johnson, O., (2011). “Dose multicultural education improve student racial attitudes?”, Journal of Studies. 42(8): 1252-1274
- Maddux, W. W.; Lu, J. G.; Affinito, S. J. & Galinsky, A. D., (2021). “Multicultural experiences: A systematic review and new theoretical framework”. Academy of Management Annals, 15(2): 345-376.
- Mayer, J. D. & Salovey, P., (1997). “What is emotional intelligence?”. In: P. Salovey, & D. J. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: Educational implications, New York, NY: Basic Books.
- Mayer, J. D. & Salovey, P., (1993). “The intelligence of emotional intelligence”. Intelligence, 17: 433–442. 
- Mikulincer, M. & Shaver, P. R., (2016). Attachment in adulthood. New York: Guilford Press. 
- Morris, M. W.; Chiu, C. Y. & Liu, Z., (2015). “Polycultural psychology”. Annual Review of Psychology, 66: 631-659.
- Narvaez, D. & Endicott, L., (2009). Nurturing character in the classroom. EthEx Series, Book 1: Ethical sensitivity. Notre Dame, IN: ACE Press. 
- Narvaez, D. & Hill, P. L., (2010). “The relation of multicultural experiences to moral judgment and mindsets”. Journal of Diversity in Higher education, 3(1): 43.-55.
- Ng, S. & Basu, S., (2019). “Global identity and preference for environmentally friendly products: The role of personal responsibility”. Journal of Cross-Cultural Psychology, 50: 919–936. 
- Nickisch, A.; Palazova, M. & Ziegler, M., (2020). “Dark personalities–dark relationships? An investigation of the relation between the Dark Tetrad and attachment styles”. Personality and Individual Differences, 167: 110-227.
- Palitsky, D.; Mota, N.; Afifi, T. O.; Downs, A. C. & Sareen, J., (2013). “Jul. The association between adult attachment style, mental disorders, and suicidality: findings from a population-based study”. J. Nerv. Ment. Dis., 201 (7): 579–586. 
- Ponterotto, J. G.; Ruckdeschel, D. E.; Joseph, A. C.; Tennenbaum, E. A. & Bruno, A., (2011). “Multicultural personality dispositions and trait emotional intelligence: An exploratory study”. The Journal of social psychology, 151(5): 556-576.
- Richards, D. A. & Hackett, R. D., (2012). “Attachment and emotion regulation: Compensatory interactions and leader–member exchange”. The Leadership Quarterly, 23: 686–701. 
- Salovey, P. & Grewal, D., (2005). “The science of emotional intelligence”. Current directions in psychological science, 14(6): 281-285.
- Sparkman, D. J. & Eidelman, S., (2018). “We are the “human family”: Multicultural experiences predict less prejudice and greater concern for human rights through identification with humanity”. Social Psychology, 49: 135–153. 
- Sparkman, D. J. & Hamer, K., (2020). “Seeing the human in everyone: Multicultural experiences predict more positive intergroup attitudes and humanitarian helping through identification with all humanity”. International Journal of Intercultural Relations, 79: 121-134.
- Vveinhardt, J.; Bendaraviciene, R. & Vinickyte, I., (2019). “Mediating factor of emotional intelligence in intercultural competence and work productivity of volunteers”. Sustainability, 11(9): 1-25.
- Ward, C.; Landis, D. & Bhagat, R. S., (1996). Handbook of intercultural training. Sage Publications.
- Yeke, S., (2023). Digital intelligence as a partner of emotional intelligence in business administration. Asia Pacific Management Review.