دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، آذر 1394، صفحه 1-170 

مقاله پژوهشی

گردشگری، سفر خاطره‌انگیز و ابعاد نظام شخصیت

صفحه 1-27

ملیحه شیانی؛ الهام عرب پور


مطالعه سیاست‌زدگی مدیران نظام آموزش عالی با رویکرد کیفی

صفحه 129-158

فاروق امین مظفر؛ شهریار امیری میاندواب؛ محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم