الگوی تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل به روش قصه‌گویی بر رفتار پرخاشگر کودکان کار (بر اساس نظریه‌ی اریک برن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان نسیبه تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

برخی از پژوهشگران معتقدند که پرخاشگری امری فطری و ذاتی است و برخی دیگر بر این باورند که پرخاشگری عاملی اکتسابی است که فرد در دوران رشد خود آن را می‌آموزد از آنجا که کودکان کار و خیابان بیشتر در معرض آسیب‌های خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی هستند، این پژوهش با بهره‌گیری از روش پیمایش و آزمایش طرح تجربی گواه و شاهد (که یکی از راه‌های درمان روان‌شناسان مثبت‌گرا جهت تعدیل خشم و عصیان کودکان می‌باشد) به بررسی وضعیت کودکان کار در یک کارگاه آموزشی پرداخته است. این آزمایش طی یک دوره 12 جلسه‌ای به مدت 430 دقیقه در یک کارگاه آموزشی قصه‌گویی به روش تحلیل رفتار متقابل که برگرفته از نظریه اریک برن می‌باشد میان دو گروه 20 نفره شاهد و 20 نفره کنترل مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که قصه درمانی به روش تحلیل رفتار متقابل در گروه آزمایش (پس‌آزمون) موجب کاهش پرخاشگری در آنان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Applying the Model of Story Telling by the Supportive Parent’s Training on the Labor Children’s Aggressive Behavior: the Model of Transactional Analysis

نویسندگان [English]

  • mahrokh hassanzadgan 1
  • navid saeidi rezvani 2
1 teacher
2 porfosor
چکیده [English]

As far as aggression is concerned, some expert believe that aggression is an innate and inherent factor and is considered to be instinctive reaction to the threats and, on the other hand, some others believe that aggression is acquired by the individuals and, consequently, their aggressive behavior is emerged while they are growing; however, social learning theorists explain that aggressive behavior is a response to what one has observed and imitated before. on this account, this study reveals some information on a workshop designed in order to balance the labor children s anger and aggression; to illustrate, the subjects were divided into two groups of 20 representing the experiment group and the control group tested by the transactional analysis [TA] questionnaire and both pre test and post test, and the course was held in 12 sessions lasted for 430 minutes. in the final analysis, the results achieved on the basis of analysis of variance [ANOVA] and the SPSS software indicated that narrative therapy significantly decreased the subjects aggression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anger
  • Aggression
  • street and labor children
  • story
  • storytelling. TA[Transactional Analysis]
روشن، آرتور (1385)، قصه‌گویی، مترجم: بهزاد عمادی و مژگان یزدانی، تهران: انتشارات جوانه رشد.
الوین و مارگریت، فرید (1384)، من خوبم تو هم خوبی، ترجمه؛ پروین عظیمی، تهران: نشر دنیای نو.
اریکسون، میلتون (1386)، قصه ‌درمانی، قرچه داغی، مهدی، تهران: نشر دایره، چ سوم.
بتلهایم، برونو (1384)، کودکان به قصه نیاز دارند، ترجمه؛ بهروز کیا، کمان، تهران: نشر افکار.
پتریک جی، ماهونی، (1389)، زیگموند فروید- ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نشر ماهی.
زاهدی­فر، شهین و دیگران (1379) ساختواعتباریابیمقیاسیبرایسنجشپرخاشگری مجله علومتربیتی وروانشناسی، دانشگاه شهید چمران دوره سوم سال هفتم، شماره های1  و 2.
سازمان بهداشت جهانی (1389)، آموزش کودکان خیابانی، مترجمین: ماهرخ حسن­زادگان و نوید سعید رضوانی، تهران.
فرجاد، محمدحسین (1383)، روانشناسی و جامعه‌شناسی جنایی، نشر همراه.
فرجاد، محمدحسین (1388)، آسیب‌شناسی اجتماعی کودکان خیابانی، دختران فراری، نشر علی.
فرجاد، محمدحسین (1384)، آسیب‌شناسی کجروهای اجتماعی، تهران: قوه قضاییه.
فیروزبخت، مهرداد (1384)، اریک برن (بنیانگذار تحلیل رفتار متقابل)، تهران، نشر دانژه.
قاسمی، مهرزاد (1388)، کودکان خیابانی در ایران و جهان، بی‌جا.
ون جونزویان، استوارت (1384)، تحلیل رفتار متقابل، ترجمه دکتر بهمن دادگستر، نشر دایره، تهران: چ سوم.
وزارت آموزش و پرورش آموزش (1384)، معلمان با رویکرد یادگیری آزاد و از راه دور، مترجم علی عربانی دانا، تهران.
نیک­منش، زهرا و کاظمی، یحیی (1387)، تأثیرالگویآموزشخوشبینیبهروشقصهگویی،فصلنامه علمی و پژوهشی در سلامت روانشناسی، دوره دوم شماره سوم.
Freed, E. and Freed, M. (1977), New ta for kids. New York: Turtleback Publications.
Rowshan, A. (2005), Telling tales: how to use stories to help children. Canada: Oneworld Publication.
World Health Organization. (2009), Working with street children. New York: Dept. of Mental Health and Substance Dependence.