مطالعه سیاست‌زدگی مدیران نظام آموزش عالی با رویکرد کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

نظام آموزش عالی، با هر تعریفی که از آن داشته باشیم؛ بنا به ماهیت مأموریت خود، یک ساختار اداری هم هست. نحوه مواجهه آن با دستگاه سیاسی و حاکمیت می‌تواند سرمنشأ یکسری تحولات در سازمان باشد. تعامل نظام آموزش عالی با نظام سیاسی و سطح سیاست‌زدگی دستگاه، با ایجاد برخی واکنش­های زنجیره­ای، بر اهداف، چشم­انداز، مأموریت و کارکرد آن تأثیر می­گذارد. سیاست‌زدگی یک پدیده پیچیده است که در غالب موارد به­صورت دو قطبی بین حوزه سیاست و حوزه بوروکراسی متجلی می­شود اما وجود برخی از شرایط پیچیدگی آن را افزایش می­دهد و ابهام چندقطبی­ شدن را نشان می­دهد. توزیع قدرت سیاسی مانع تحقق شایسته­سالاری در نظام آموزش عالی و اهداف مأموریت آن، برنامه‌های وزیر و قوانین مصوب برای توسعه آموزش عالی، می‌گردد.  بر اساس یافته های تحقیق تیپ مدیران نظام آموزش عالی با رویکرد سیاست­زدگی بنا به اظهارات مصاحبه­شدگان غالباً از نوع مدیران سوداگر و منفعت‌طلب و منفعل در برابر مناسبات قدرت است. تعداد کمتری از مدیران در قالب تیپ مدیران تطابق گر توصیف‌شده است که تا حدودی نقش انتقال دانش را در سازمان رقم می‌زنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The politicization of higher education system managers with qualitative approach

نویسندگان [English]

  • farough aminmozafar 1
  • shahryar amiri 2
  • mohammad abbaszadeh 3
  • mohammad bagher alizadeh aghdam 3
2 Ministry of Science, Research and Technology
چکیده [English]

Higher education system, by any definition; is also an administrative structure and how to deal with the political system and governance can be the source to great changes. Higher education systems interacting method with the political system and also the level of politicization, can effect the goals, mission, vision, and it’s functionality by creating a series of chain reactions.Politicization is a complex phenomenon, which most often manifests as polarization between politics and the bureaucracy. But some conditions increase the complexity of it and shows the ambiguity of multi-polarization.Distribution of political power prevents the establishment meritocracy in higher education and it’s mission and goals of higher education systems.
Politicization of the bureaucracy not only by the central government, but also marked by the invisible power institutions that do not have a clear rule. A consequence of this trend is that more organizations frustration caused by the failure of "continuous demand for democratization"

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politicization
  • Iran's higher education system
  • Organization
پیترز، بی. گی و پی­یر، جان (2004)، رویکردی تطبیقی به سیاست­زدگی دستگاه اداری: تلاش برای کنترل، مترجم: صفار، محمد، ناشر: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات. سال 1384.
پی­یر، جان (2004)، "سیاست‌زدگی دستگاه اداری سوئد: امری اجتناب‌ناپذیر یا صرفاً زیان‌بار؟" در: پیترز، بی. گی؛ پی­یر، جان. (2004)، رویکردی تطبیقی به سیاست­زدگی دستگاه اداری: تلاش برای کنترل. مترجم: صفار، محمد، ناشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات، سال 1384.
تاپیا، کلود؛ آلافلیپ، دانیل؛ کامی­یری، کارمل؛ دومایی، آندره؛ سانکوفسکا، اوادروزدا؛ فونتن، روژه و کارناس،گی (1382)، درآمدی بر روانشناسی اجتماعی. ترجمه مرتضی کتبی، تهران. نشر نی.
فلیک، اووه (1391)، درآمدی بر تحقیق کیفی، مترجم، ‌هادی جلیلی، تهران، نشر نی.
Ackerman, Susan. Rose (1978), Corruption: A study in political economy, New York:Academic, 1978.
Derlien, H. U. (1996), "The Politicization of Bureaucracies in Historical and Comparative Context," in B.G Peters & B.A Rockman,eds,Agenda for Excellence Administering the State (Chatham.NJ: Chatham House)
Gregory, R. (1995), "POST-Reform Attitudes of New Zealands Senior Public Servants:A Follow-Up Study,"Political Science 47, 90-161
Savoie, D. J. (1999), Governing From The Sentre (Toronto: University of Toronto Press).
Torstendahl, R. (1991), Bureaucratization in Northwest Europe, 1880-1985: Dominance and Government, London: Routledge.