نگرش اجتماعی نسبت به تجرد دختران 30 سال و بالاتر (مورد مطالعه: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

چکیده

«
«میل به پذیرفته شدن» کنشگر بازیگر را وا‌می‌دارد تا نقش محوله را به هنرمندانه‌ترین و ظریف‌ترین نحو به بازی درآورد و منتهای پذیرش مخاطبانش را از آن خود کند و تشویق و تحسین آنان را بی‌وقفه صاحب شود، اما آنگاه که در این فرایند مانعی پیش آید وی از قله‌ی پذیرش کامل به دامنه‌ها رانده می‌شود و گاه مشمول فرایندی می‌شود به نام «داغ ننگ»! صفتی بدنام‌کننده با خصیصه‌ی نسبی که بسته به بستر جامعه با صفات خاصی تافته می‌شود. «تجرد دختران در سنین بالا» از جمله‌ی این ویژگی‌ها در جامعه‌ی ماست. پدیده‌ای که عدم تعادل در عرضه و تقاضا در ازدواج در شرایط امروز این پدیده را پررنگ‌تر ساخته است.
    این پژوهش با هدف سنجش پدیده‌ی داغ ننگ تجرد در میدان کنش متقابل با افراد عادی به شیوه‌ی پیمایش به دنبال کنکاش در نگرش افراد در باب تجرد دختران ۳۰ سال و بالا‌تر می‌باشد. در این راستا با بهره‌گیری از نظرات گافمن و بوردیو و همچنین نظریه یادگیری اجتماعی و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب به تفکیک سن و جنس و منطقه سکونت ۳۸۴ نفر از افراد ۷۰-۲۰ ساله‌ی شهر یزد با ابزار پرسشنامه به آزمون درآمدند. یافته‌های این پژوهش حاکی از حضور پدیده‌ی داغ ننگ اجتماعی تجرد در قریب به ۵۰ درصد از افراد مورد مطالعه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Attitudes towards the Singlehood of Girls over 30 years Old (The case of Yazd City)

نویسندگان [English]

  • farzaneh ghanee ezabadi 1
  • vahid ghasemi 2
  • masoud kiyanpour 3
چکیده [English]

The desire to be accepted" makes an activist-player to play the burdened role in the most artistic and elegant way and assign the ultimate acceptance of its audience and own continuously their encouragement and praises, but when a barrier occurs in this process, the activist will be fallen from the peak of absolute acceptance to hillsides and sometimes he/she will be subject to a process called "stigma"!; a calumnious attribute with the relative characteristics intertwined with a particular attribute dependent on the context of the society. "Girls’ singlehood in older ages" phenomenon is among these characteristics in Iranian society. A phenomenon which the imbalance in the supply and demand in marriage in today's conditions makes this phenomenon more emphasized.
The present study, with the objective of evaluating the phenomenon "stigma of singlehood" in face-to-face relations and the field of interaction with ordinary people, in a survey method, is to investigate in the individuals' attitudes regarding the singlehood of girls with 30 years old and older. Accordingly, by utilizing the theories proposed by Goffman and Bourdieu and also the theory of social learning and using the regular stratification sampling method in terms of stratification of the participants based on age, gender and residence, 384 20-70 year old participants in Yazd City were investigated using a questionnaire. Findings of the present study indicate that the presence of the social stigma of singlehood in about 50% of the participants. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • stigma
  • singlehood
  • social learning
  • gender stereotypes
اعزازی، شهلا (۱۳۷۶)، جامعه‌شناسی خانواده با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
بوردیو، پی­یر (۱۳۸۹)، نظریه کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی، تهران: انتشارات نقش و نگار، چاپ سوم.
جزنی، نسرین (۱۳81)، نگرشی بر تحلیل جنسیتی در ایران، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
جعفری مژدهی، افشین (۱۳۸۲)، «عدم تعادل در وضعیت ازدواج در ایران»، فصلنامه پژوهش، شماره ۵: ۱۰۴-۸۳.
حبیب پورگتابی، کرم و غفاری، غلامرضا (1390)، «علل افزایش سن ازدواج دختران»، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، شماره 1: 34-7.
رابرتسون، یان (۱۳۷۲)، درآمدی بر جامعه (با تأکید بر نظریه‌های کارکردگرایی، ریتزر و کنش متقابل نمادین)، ترجمه حسین بهروان، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
ستاری، جلال (۱۳۸۶)، سیمای زن در فرهنگ ایران، تهران: نشر مرکز.
ضرابی، وحید و مصطفوی، سیدفرخ (1390)، «بررسی عوامل مؤثر بر سن ازدواج زنان در ایران، یک رویکرد اقتصادی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 4: 64-33.
عسکری ندوشن، عباس و همکاران (۱۳۸۸)، «مادران، دختران و ازدواج (تفاوت‌های نسلی در ایده‌ها و نگرش‌های ازدواج در شهر یزد)»، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شماره ۴۴: ۳۶-۷.
فاضلی، محمد (۱۳۸۲) مصرف و سبک زندگی، قم: انتشارات صبح صادق، چاپ اول
فاضلی، محمد (۱۳۸۴)، «جامعه‌شناسی مصرف موسیقی»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره ۴.
فراهانی خلج آبادی، فریده و همکاران (1392)، «بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران»، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 3: 28-7.
قانع عزآبادی، فرزانه و همکاران (1392)، «تجارب زیسته‌ی دختران مجرد 30 سال به بالا در زمینه‌ی داغ ننگ ناشی از تجرد (مورد مطالعه: شهرهای یزد و اصفهان)»، فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 4، شماره 2: 331-305.
کالینیکوس، آلکس (1383)، درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران: نشر آگه.
کجباف، محمدباقر و همکاران (۱۳۸۷)، «تحلیل کیفی تجردهای ناخواسته در دختران و پسران»، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره ۱۴: ۱۳۲-۱۲۳.
کوش، دانیل (۱۳۸۳)، مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی، ترجمه فریدون وحیدا، تهران: انتشارات سروش.
گافمن، اروینگ (۱۳۸۶)، داغ ننگ: چاره‌اندیشی برای هویت ضایع‌شده، ترجمه مسعود کیانپور، تهران: نشر مرکز.
گرنفل، مایکل (1389)، مفاهیم کلیدی پیربوردیو، ترجمه محمدمهدی لبیبی، تهران: نشر افکار.
مجدالدین، اکبر (1386)، «بررسی دلایل و آثار افزایش سن ازدواج دختران روستایی در آشتیان»، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 53: 386-375.
مرادی، گلمراد، صفاریان، محسن (1391)، «عوامل اجتماعی اقتصادی مرتبط با افزایش سن جوانان (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)»، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، شماره 7: 178-161.
ممتاز، فریده (۱۳۸۳)، «معرفی مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو»، پژوهشگاه علوم انسانی، شماره ۴۲-۴۳: ۱۶۰-۱۴۹.
میشل، آندره (۱۳۸۱)، پیکار با تبعیض جنسی، ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران: نشر چشمه.
ناستی زایی، ناصر (1385)، «موانع ازدواج دختران»، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال سوم، شماره 4: 108-91.
واکوانت، لوئیک (1386)، پیر بوردیو. ترجمه مهرداد میر دامادی. تهران: نشر آگه.
Livingston, D. and Boyd, E. (2010), "Correlates and Consequences of Internalized Stigma for People Living with Mental Illness: A Systematic Review and Meta-analysis." Journal of Social Science & Medicine, 71: 2150-2161.
Lewis, S. et al. (2011), "How do Obese Individuals Perceive and Respond to the Different Types of Obesity Stigma that They Encounter in Their Daily Lives? A Qualitative Study." Journal of Social Science & Medicine, 73:1349-1356.
Wang, B. (2010), "The influence of social stigma and discriminatory experience on psychological distress and quality of life among rural-to-urbon migrants in china" Journal of social science&medicine, 70: 84-92.
Wright, K. et al. (2007), "Stigma Scale Revised: Reliability and Validity a Brief Measure of Stigma for HIV+ Youth." Journal of Adolescent Health,40: 96-98.