گردشگری، سفر خاطره‌انگیز و ابعاد نظام شخصیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی توریسم دانشگاه تهران

چکیده

امروزه گردشگری به‌عنوان صنعتی فرهنگی و اقتصادی در جوامع مختلف محسوب می­شود. در این فعالیت گسترده، تجربه سفر همواره مقوله‌ای مورد توجه بوده به­طوری­که نمی­توان باور داشت کسی به سفر پرداخته و از آن خاطره­ای نداشته باشد. معمولاً خاطرات بر گردشگران تأثیرات شگرفی می­گذارد. از جمله این تأثیرات، نظام شخصیت افراد است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه سفر خاطره­انگیز و ابعاد نظام شخصیت می­پردازد. توصیف جامعه­شناختی تجربه سفر و ابعاد نظام شخصیت و رابطه این دو در جامعه آماری با استفاده از منابع نظری، موضوع و هدف این تحقیق بوده است. در این مسیر از نظریه اریک کوهن و پارسونز برای پیکربندی چارچوب نظری استفاده‌ شده است. تحقیق حاضر با رویکرد کمی، تکنیک پیمایش و با استفاده از پرسش­نامه و مصاحبه با 365 نفر از شهروندان شهر تهران از طریق نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انجام‌شده است. اعتبار پرسش­نامه تحقیق از طریق اعتبار صوری و اعتبار سازه و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. همبستگی رگرسیونی میان گونه‏های تجربه سفر و ابعاد نظام شخصیت، هر سه گونه تجربه معنادار به‌عنوان متغیر مستقل با نظام شخصیت مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد متغیرهای مستقل در مجموع توانست 16% از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. مدل رگرسیونی نیز حاکی از آن است که تجربه وجودی و تفریحی رابطه مستقیم و مثبت با ابعاد نظام شخصیت دارد. تجربه تجربی نیز تأثیر کاهنده و معکوس روی ابعاد نظام شخصیت می‏گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

tourism,memorable journey,personality system

نویسندگان [English]

  • malihe shiyani 1
  • elham arabpour 2
چکیده [English]

Today, tourism is considered as a cultural industry and the economy in different societies. In this campaign, the travel experience has always been considered something so they cannot believe that someone does not trip and the memories. Consultants will have a significant impact on tourists memories. Including this impact, the personality system. This study examines the relationship between the dimensions of the character's memorable journey. In this way, the theory of Cohen and Eric Parsons is used to configure theoretical framework. This study is a quantitative research, surveying techniques and using questionnaires and interviews with 365 residents of Tehran, through multi-stage cluster sampling is conducted. Validity and reliability study through face validity and construct validity was confirmed through Cronbach's alpha coefficient. Travel and dimensions of personality experienced regression correlation between species, three species meaningful experience with the characters was confirmed as the independent variable. The results show that independent variables explained 16% of variance in the dependent variable that position. Regression model showed that his experience touring direct and positive relationship with the dimensions of character. Empirical experience the reverse effect and reverse the dimensions of his personality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • travel experience
  • the personality
  • tourism
  • after character recognition
  • memorable journey
آپوستولوپولوس، یورگوس (1384)، جامعه­شناسی گردشگری، ترجمه‌ بیژن شفیعی، رشت: نشر وارسته.
بونی فیس، پریسیلا (1380)، مدیریت گردشگری فرهنگی، ترجمه محمود عبدا...زاده، تهران: دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
بیک محمدی، حسن (1379)، «نگرشی نو بر آثار اقتصادی توسعه جهانگردی با نگاه به ایران»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 157 و 158، 253-248.
پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی (1390)، گردشگری، ماهیت و مفاهیم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
پیرس، فیلیپ (1389)، رفتار گردشگر، بن‌مایه‌ها و طرح‏های مفهومی، ترجمه حمید ضرغام بروجنی، تهران: نشر مهکامه.
تیموتی، دالن (1388)، جامعه‌شناسی مصرف، گردشگری و خرید، ترجمه علی‌اصغر سعیدی و مهدی حسین‌آبادی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
جاودانه، علی (1378)، «میزان رضایت گردشگران اروپایی از تجربه‏ی سفر به ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
چلبی، مسعود (1381)، جامعه‌شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.
چلبی، مسعود (1381)، بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران، تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات.
چلبی، مسعود و دیگران (1381)، ارزش‏ها و نگرش‏های ایرانیان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
حاتمی زرنه، معصومه (1389)، «بررسی تأثیر فرهنگ بر شکل‌گیری شخصیت (تحقیقی پیمایشی پیرامون تأثیر فرهنگ عشایری بر شکل‌گیری نظام شخصیت در شهر ایلام»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.
خانیا، پروانه (1385)، «فرصت­ها و چالش­های توریسم ایران در توسعه هزاره»، فضای جغرافیایی، شماره 16، 172-153.
رفیع پور، فرامرز (1383)، کند و کاوها و پنداشته‏ها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ چهاردهم.
سینایی، وحید‌ (1374)، «توسعه پایدار و گردشگری»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 95 و 96، 134-138.
کازرونی، علیرضا (1378)، «جهانی‌شدن اقتصاد و راهبرد گسترش صادرات»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 147 و 148، 203-190.
هاشمی، سمیه (1391)، «بررسی جامعه‌شناختی رابطه تجربه گردشگری و هویت اجتماعی، مطالعه موردی شیراز»، پایان­نامه کارشناسی­ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
Cohen, E. (1979), A phenomenology of tourist experiences, london: sage.
Corrigan, P. (1997), Sociology of consumption, London: sage.
Jafari, J. (2000), Encyclopedia of tourism, Los Angeles: Routledge.
Kaning, M. (2008), Influence of Overseas travel experiences on the worldviews of U.S. backpackers, A Dissertation Presented to the Graduate school of Clemson university.
Lengkeek, J. (2001), Leisure Experience and Imagination, International Sociology, Vol. 16 (2): 173-184. London: Sage.
McCabe, S. (2005), "Who is a tourist? A Critical review" tourist studies, Vol 5, No. 1, 85-106.
Tung, V. W. S. (2009), Exploring the essence of a memorable travel experience, a thesis submitted to the faculty of graduate studies, university of Calgary, Alberta.
Weaver, P. A.; Karin W. and Ken, W. M. C. (2007), Destination Evaluation: The role of Previous travel Experience and Trip Characteristics, Journal of Travel Research, Vol. 45, No. 3, 333-344.