دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 1-173 
تحلیل عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر تعهد اجتماعی

صفحه 117-151

محمد مبارکی؛ غلامرضا عظیمی؛ سیاوش فاطمی نیا