بررسی ارتباط الگوهای تصمیم‌گیری و توزیع منابع در گروه با تعارض‌های درون گروهی در گروه‌های آموزشی دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

تعارض درون­گروهی بخشی از زندگی و کار گروهی است و تقریباً در تمام گروه‌ها به شکلی وجود دارد و اگر به درستی شناخته نشود و نسبت به آن واکنش صحیح نشان داده نشود کژکارکرد محسوب خواهد شد. بر اساس چهارچوب‌های نظری موجود متغیرهای بسیار زیادی بر این تعارض و شدت آن دخیلند. این بررسی بر آن است تا ارتباط بین الگوهای تصمیم‌گیری و نیز توزیع منابع درون گروه را با شدت تعارض‌های درون گروهی کنکاش نماید. جامعه­ی آماری این مطالعه کلیه­ی اعضای هیأت علمی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های بوعلی­سینای همدان و کردستان است که به روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که هرچه الگوی تصمیم­گیری در گروه غیرمشارکتی و از بالا به پایین باشد، تعارض بیشتر می‌شود. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد به هر میزان توزیع منابع در گروه (پایان نامه‌ها، دروس و واحدها و نظایر آن) نامناسب و تبعیض در عملکردها وجود داشته باشد شدت تعارض‌ها نیز بالاتر می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of relationship among decision making and resource distribution patterns in group with intra-group conflict at university departments

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Balali 1
  • Farhad Rashidi 2
چکیده [English]

Intra-group conflict is a part of group work and life and is present in some form at all groups. Being unknown and not replied correctly, it will be a dysfunction. Based on available theoretical viewpoints, many variables impact on it and its effect size. This study, among all of them, is to explore the relation of decision making patterns and resource distribution with intra-group conflict. Population of study is all university departments of Bu-Ali Sina and Kordestan universities (Iran) which have been studied by survey method. Results show that the more decision making is non-participative and top-down, the more is intra-group conflict. Also, prejudice and unequal distribution of resources among group members (such as dissertations, lessons …) increases the conflict.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intra-group conflict
  • prejudice
  • decision making
  • resource distribution
  • University