تهیه‌ی ابزار مسئولیت اجتماعی کارکنان و برآورد پایایی و روایی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

2 دکتری جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلام آباد غرب

چکیده

هدف از این مطالعه، تبیین و بررسی روایی و پایایی ابزار مسئولیت­پذیری اجتماعی در میان کارکنان شرکت نفت کرمانشاه است. به منظور هنجاریابی و تعیین اعتبار و روایی این ابزار، یک نمونه 400 نفری از کارکنان شرکت نفت کرمانشاه به صورت تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند تا فرم مسئولیت­پذیری اجتماعی را تکمیل نمایند. نتایج تحلیل به دست آمده با استفاده از نرم­افزار SPSSتحلیل شدند. بر اساس نتایج به دست آمده روش تحلیل عامل نشان­دهنده­ی ساختار چهار مؤلفه­ای مقیاس مسئولیت­پذیری اجتماعی در نمونه­ی مورد مطالعه است. به این ترتیب عامل اول با ارزش ویژه 98/12 بیشترین درصد واریانس(52/25)، عامل دوم با ارزش ویژه 24/7 درصد واریانس(14/24)، عامل سوم با ارزش ویژه 407/5 درصد واریانس(63/10) و عامل چهارم با ارزش ویژه 186/3 درصد واریانس(263/6) کل را تبیین می‌کنند. نتایج حاصل از آزمون میانگین رتبه ای فرید من نشان می‌دهد که میانگین رتبه‌ها در ابعاد مختلف مفهوم اصلی پژوهش(مسئولیت­پذیری) شامل قانونی، اقتصادی، اخلاقی و نوع دوستانه با هم تفاوت دارند و تفاوت مذکور بر اساس مقدار کی دو در این آزمون برابر 468/113 بوده و معناداری را تأیید می‌کند. می‌توان نتیجه گرفت که پرسشنامه­ی مسئولیت­پذیری دارای چهار عامل قانونی، اقتصادی، اخلاقی و نوع دوستانه است که در سازمان‌ها مورد استفاده و برای برنامه­ریزی‌های اجتماعی فرهنگی سودمند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provision of social responsibility tool and Estimate Reliability and Validity

نویسندگان [English]

  • Bahman Saeidipour 1
  • Golmorad Moradi 2
چکیده [English]

The goal of study is to assign, to examine the Validity and reliability of social responsibility of employees of Kermanshah Oil Company tools. In order to assign normality of tools, there were one example included 400 people of employees of Kermanshah Oil Company who were selected via systematic and random sampling. in order to complete the social responsibility forms. The results of SPSS Software showed the structure of four factors of social responsibility in the case study. The first case was 12.98 included the most value of variance (25.52) , the second was 7.24 by variance of (24.14) , the third was 5.407 by variance of (10.63) , the fourth was 3.186 percentage by variance of (6.263). The results of Friedman’s middle test showed that the middle of levels were different in logical, economical, moral and altruism responsibility. The difference was according to Chi-Square of test which was 113.468, it was also meaningful. It concludes that the questionnaire of responsibility included four factors logical, economical, moral and friendly which were useful in the social, cultural programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability
  • Validity
  • Employee Social Responsibility
  • Kermanshah Oil Company and consis