بررسی رابطه‌ی اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در بین شهروندان نورآباد دلفان (استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده

مشارکت اجتماعی عنصری کلیدی در توسعه است و اعتماد اجتماعی یکی از مهم‌ترین عواملی است که بستر مشارکت اجتماعی را فراهم می‌کند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در بین شهروندان شهر نورآباد است. جامعه­ی آماری تحقیق عبارت است از کلیه­ی افراد 16 سال به بالای شهر نورآباد که بر اساس سرشماری 1385، 20800 نفر است. حجم نمونه 356 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده است. در این پژوهش از روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی استفاده شده است، به صورتی که ابتدا شهر نورآباد بر اساس ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی به پنج خوشه تقسیم و سپس نمونه‌ها به روش تصادفی از هر خوشه انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی و برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شده است. چهارچوب نظری تحقیق نظریه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی پاتنام، اینگلهارت، کلمن و زتومپکا است. برای تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­های تحقیق از آزمون t دو نمونه‌ای مستقل، آزمون واریانس یک‌طرفه، ضریب همبستگی (پیرسون) و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین متغیرهای اعتماد ‌فردی، اعتماد نهادی، جنس و مشارکت اجتماعی رابطه‌ی مثبت معنادار وجود دارد. بیشترین میزان مشارکت مربوط به مردان و شاغلین است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که اعتمادی نهادی و جنس بیشترین میزان تأثیر را بر مشارکت اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of relationship between social trust and social participation amongNoorabad-Lorestan citizens

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Sabzehei 1
  • Parviz Rahimi 2
چکیده [English]

Social participation is the  key factor ofdevelopment and social trust isone of the most important factoresthat provids the context of socialparticipation.
The goal of this research is to survey relationship between social trust and social participation of Noorabad town citizens.  The statistical society is all 16 years and elder persons of Noor Aabad which, according to 1385 statistic are 20800 people. The sample society is 356 people that is achieved by Cookiran formulae. In this research is used random cluster sampling, as at first, Noor Abad is divided into 5 clusters according to social and economical features, and then the samples were selected from any clusters randomly. The method of research is surveying and data –collecting instrument is structured questionnaire. Theoretical framework of research is based on Putnam, Aynglhart,  Coloman, and Zetompca’s social capital theory. The Two-sample independent t-test, Anova test, correlation coefficients (Pearson), stepwise regression and path analysis are used to analysis of data and test of hypotheses. Results of research show that variables of individual trust, institutional trust and gender have a meaningful positive relationship with social participation. The most rate of social participations belong to mans and employees. Regression analysis results show that gender andinstitutional trust have the most effect on social participiation.
                   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social participation
  • social trust
  • institutional trust
  • social capital
  • individual trust
  • citizens