تحلیل عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر تعهد اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

تعهد اجتماعی، یکی از اساسی­ترین عوامل ایجاد نظم و ثبات اجتماعی در جوامع می‌باشد و شامل؛ وضعیتی احساسی، شناختی و رفتاری است که در فرد وفاداری و التزامی نسبت به جمع، قواعد، نقش‌ها، هنجارها و ارزشها ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که فرد با انتظارات دیگران سازگاری و تطابق یابد، اگرچه در این راه متحمل هزینه نیز می‌شود. با توجه به این نقش اساسی، هدف مطالعه حاضر بررسی و شناسایی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر تعهد اجتماعی و به دنبال آن ارایه­ی راهکارهای لازم برای ایجاد آن در جامعه به­خصوص در بین جوانان و نوجوانان می‌باشد. برای این منظور، با استفاده از داده های پیمایشی در بین 400 نفر از دانش آموزان دوره­ی متوسطه استان همدان به بررسی عوامل تأثیرگذار پرداخته می‌شود. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که بین متغیرهایی از قبیل؛ ارضای نیازهای فردی، سرمایه اجتماعی، ارزش­های غیر مادی، رضایت اجتماعی، گروه مرجع فرهنگی و جامعه پذیری و متغیر تعهد اجتماعی یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis Of Effective Socio-Cultural Factors On Social Commitment

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mobaraki 1
  • Gholam Reza Azimi 2
  • Siavash Fatemi Nia 3
چکیده [English]

Social Commitment is one of the most important factors in creating social order and stability in societies. Also it includes emotional, cognitive and behavioral state which causes the individual to express loyalty to other people, roles, norms and values and provokes the individual to adapt to the expectations of others, however in this way he/she should incur expenses. Regarding this important role of social commitment, the aim of the present study is to investigate effective socio-cultural factors on social commitment and to offer necessary solutions for establishing it in the society especially among the young and adolescents. To achieve this goal, it investigates effective factors by using survey data which had been collected among 400 students of high schools in Hamedan province. The findings show that there is a positive and significant relationship among variables such as satisfaction of personal needs, social capital, non-material values, social satisfaction, cultural reference group, socialization and social commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social commitment
  • social capital
  • social satisfaction
  • reference group
  • socialization