بررسی رابطه‌ی بین مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی و نشانه‌های اختلال شخصیت نمایشی در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

2 دانش‌آموخته جامعه‌شناسی از دانشگاه بوعلی‌سینا و کارشناس ارشد دانشگاه شهر کرد

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط بین مؤلفه­های سرمایه اجتماعی و نشانه­های اختلال شخصیت نمایشی در دانش­آموزان صورت گرفته است. پژوهش حاضر یک پژوهش توصـیفی از شاخه پیمایشی است که جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه­ی دانش­آموزان مقطع پیش دانشگاهی در 5 ناحیه آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد در سال 88 و ابزار تحقیق، آزمون بالینی چندمحوری میلیون 3 است که در ایران از پایایی و اعتبار بالایی برخوردار است. یافته­های این تحقیق نشان می‌دهد که شیوع نشانه­های اختلال شخصیت نمایشی محرز شده در بین دانش­آموزان 9/6 درصد و افراد در معرض خطر ابتدا به این اختلال 15 درصد می‌باشد؛ در حالی که شیوع این اختلال در جمعیت عمومی در حدود 2 تا 3 درصد است. با توجه به شیوع بالای افراد در معرض خطر ابتلا به اختلال شخصیت نمایشی در صورت فراهم شدن عوامل و شرایط زمینه­ساز، احتمال ابتلاء جدی به اختلال شخصیت نمایشی وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش و ارتباط معنی­دار بین مؤلفه­های سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی، تعهد اجتماعی و تضاد خانواده و نشانه­های اختلال شخصیت نمایشی(05/0<P)، چنین به نظر می‌رسد که هر چه اعتماد اجتماعی و تعهد اجتماعی در جامعه افزایش یابد و نیز تضاد خانواده کاهش یابد، افراد آن جامعه از سلامت روانی و شخصیتی مطلوب‌تری برخوردار خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociological Study of the Relationship Between Social capital and histrionic personality disorders in students

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Ghodsi 1
  • Elham Mardanpur Shahr Kordi 2
چکیده [English]

This study aimed to determine the relationship between Social Capital and symptom of Histrionic Personality Disorder in preuniversity students. Statistical society this research, total pre university students in 5 education areas within Shahrekord city, and research tools Millon Clinical Multiaxial Inventory III enjoy high validity and reliability in Iran. Result of research show obtained Histrionic Personality Disorder within students 6.9 percent and high risk individual 15 percent ;while this disorder prevalence, about 2-3 percent in public population. That is if provide factors and background conditions, to exist series suffering to Histrionic Personality Disorder, probability. Result of research to indicate, meaning relation exist between Social Capital and Histrionic Personality Disorder. (P< 0.05) It seems that the further development of social capital in the community, the community will have better mental health and personality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • social trust
  • social commitment
  • Family Conflict
  • Histrionic Personality Disorders