تعداد مقالات: 90
76. تحلیل رویکرد یادگیری برای باهم زیستن در سیمای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-147

موسی پیری؛ آرش سعداللهی؛ حافظ صاحب یار


77. تدوین و سنجش‌پذیری مقیاس مدارای اجتماعی مبتنی بر نظریه ساخت‌یابی گیدنز

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 135-160

وجیهه جلائیان بخشنده؛ وحید قاسمی؛ محمدتقی ایمان


78. مدل مفهومی عوامل روانی- اجتماعی زمینه‌ساز ارتکاب جرم، ارائه‌یک مطالعه داده بنیاد

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 151-181

محمد پورسینا؛ کیانوش زهراکار؛ علیرضا کیامنش؛ فرشاد محسن زاده


79. تحلیل عناصر سرمایه اجتماعی و تمایل کشاورزان به مشارکت در حل بحران دریاچه ارومیه

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 129-153

فرهاد پاکنیا؛ جواد محمودی کرمجوان


80. نظریه‌ی آنومی نهادی: تبیین جامعه‌شناختی کلان جرم

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 165-187

علی موسی نژاد


81. روش‌های تربیتی پدران در خانواده‌های ایرانی از نگاه جوانان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 153-173

اسدالله نقدی


82. خدمات‌رسانی و کیفیت زندگی جانبازان (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 149-175

سیاوش قلی پور؛ علی اصغر نظری؛ محسن قلی پور


83. نسبت امر اجتماعی و امر طبیعی؛ همزیستی یا تقابل

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 161-194

سامان یوسف وند


85. گونه‌شناسی سبک زندگی با تأکید بر نقش رسانه در میان زنان شهر شیراز

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 155-189

محمد گنجی؛ محسن نیازی؛ زهرا مهربان


86. مطالعه جامعه‌شناختی تهدیدات و فرصت‌های شیفت‌کاری در کادر درمان متأهل بیمارستان‌های شهر تهران

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 191-228

سمیرا حسمه؛ اصغر محمدی؛ اسماعیل جهانبخش


87. بلایای طبیعی، بحران‌های اجتماعی و خشونت علیه زنان

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 229-259

ژیلا قزوینه


88. تبیین جامعه‌شناختی وضعیت اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (موردمطالعه: شهر دهدشت)

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 261-282

سید صمد بهشتی؛ احسان کهنسال خوب


90. تفسیر و تبیین جامعه‌شناختی نشانه‌های زنانگی در بازتولید بدن زنان شهر اصفهان

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 311-345

نفیسه چینی؛ سید علی هاشمیان فر؛ حنانه محمدی کنگرانی