دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. سنجش رابطه ی بین مشارکت در ورزش همگانی و کیفیت زندگی زنان و مردان سالمند یائسه ی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22084/csr.2021.22621.1857

ستاره آزادی


2. نقش و جایگاه جهانی شدن بر توسعه اجتماعی شهر صنعتی اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

10.22084/csr.2021.22861.1873

حمیدرضا سلیمانی؛ فرهاد امام جمعه؛ معصومه مطلق