دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل تماتیک حجاب از منظر دختران جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22084/csr.2023.24653.1991

مجتبی حمایت خواه؛ زهره اکبرپور


تحلیل کیفی دلایل، زمینه ها و پیامدهای ازدواج زودرس از منظر دانش آموزان دختر متاهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

10.22084/csr.2023.25555.2056

محمد تقی سبزه ای؛ سمیه کوکبی ذاکر


تعیین‌کنندگان جامعه شناختی موثر بر هویت اجتماعی(نمونه مطالعاتی دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22084/csr.2023.27321.2184

نورالدین اله دادی؛ ابراهیم میرزایی


سنجش رضایتمندی ساکنین سکونتگاه های غیررسمی از شاخص های توسعه اجتماعی، نمونه مطالعه: شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22084/csr.2024.23677.1929

محمدرضا حقی؛ احسان حیدرزاده


جامعه‌شناسی سیاسیِ سالخوردگی جمعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1403

10.22084/csr.2024.29121.2276

سمیرا مرادی؛ مسعود اخوان کاظمی؛ محمد ابوالفتحی


مطالعه کیفی کارکردخانواده در دوران کرونا، نمونه موردی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22084/csr.2024.28250.2226

عاطفه پولایی؛ سید محسن بنی هاشمی؛ عاصمه قاسمی؛ باقر ساروخانی


بررسی رابطه رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی و دیدگاه فرهنگی فمینیسم در زنان متأهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1403

10.22084/csr.2024.20704.1755

خسرو رشید؛ کامبیز کریمی


خرده‌سیاستِ زیست-جنبش ها/ ناجنبشهای اجتماعی و دگرگونی دموکراتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1403

10.22084/csr.2024.29186.2280

محسن عباس زاده مرزبالی؛ فریبا آسه


مطالعه کیفی پیامدهای توانمندسازی زنان شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22084/csr.2024.29188.2281

منوچهر علی نژاد؛ زهرا قاسم زاده؛ حسین افراسیابی؛ داریوش بوستانی