دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. مرور نظام مند و فراتحلیل مطالعات انجام شده در بارۀ امنیت اجتماعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22084/csr.2020.21727.1807

فرشاد محمدی؛ سیدحسین سراج زاده؛ مریم جامه شورانی


2. بررسی تاثیر سرمایه های اجتماعی و اقتصادی بر انتخاب الگوهای غذایی شهروندان تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22084/csr.2020.21678.1802

محمد مهاجری؛ ابوالقاسم حیدرآبادی؛ علی رحمانی فیروزجاه