دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1397