مطالعه جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با کجروی فرهنگی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی خلخال، خلخال، ایران

چکیده

تغییر و تحولات پدید آمده در چند دهه اخیر به نحو چشم‌گیری بر شکل‌گیری و تشدید مشکلات اجتماعی در بین جوانان تأثیر گذاشته است. از جمله مشکلات ناشی از این تحولات می‌توان به کجروی فرهنگی در میان افراد جامعه اشاره کرد. مفهوم سرمایه اجتماعی به دنبال ماهیت و محتوایی که دارد با مسائل و آسیب‌های اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند. به همین دلیل، پژوهش حاضر به مطالعه کجروی فرهنگی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان پرداخته و درصدد مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی با آن است. این مطالعه از نوع پیمایشی است که بر روی 366 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 95-94 که با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده انتخاب شده‌اند، صورت گرفته است. اعتبار سازه‌ای و پایایی ابزار پژوهش از طریق تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه حاکی از اعتبار و پایایی مناسب ابزار پژوهش داشت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) با کجروی فرهنگی رابطه معنادار معکوسی وجود دارد. همچنین، سه متغیر اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی توانسته‌اند 30 درصد از تغییرات کجروی فرهنگی را تبیین کنند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of the Relationship between Social Capital and Cultural Deviance (Case Study: Undergraduate Students of Azarbaijan Shahid Madani University)

نویسندگان [English]

  • Samad Rasoulzadeh Aghdam 1
  • samad adlipour 2
  • samad abedini 3
1 Faculty member of Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

The changes that have occurred in recent decades have dramatically affected the formation and intensification of social problems among the youth. One of the problems caused by these developments is cultural distortion among people. The concept of social capital, following the nature and content, is associated with social problems and harm. The present study is aimed at studying the cultural deviance among undergraduate students of Azarbaijan Shahid Madani University and seeks to study the relationship between social capital and it. The study employs a survey researchconducted on 366 undergraduate students of the Azarbaijan Shahid Madani University in the academic year of 2016-2017 who were selected via the stratified sampling method. Validity and reliability of the research Instrument were analyzed through factor analysis and Cronbach's alpha, which indicated the appropriate validity and reliability of the research instrument. The research findings indicate that there is a significant indirect correlation between social capital and its dimensions (social trust, social participation and social cohesion) with cultural deviance. Moreover, three variables of social trust, social participation, and social cohesion have been able to explain 30 percent of the cultural deviance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social trust
  • Social Cohesion
  • Social participation
  • social capital
  • Cultural Deviance
احمدی، حبیب (1392). جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: سمت.
بحری‌پور، عباس و نیازی، محسن (1393). «دینداری و گرایش به کجروی فرهنگی (مطالعه موردی: جوانان شهر کاشان)»، فصلنامه امنیت‌پژوهشی، 13(47): 89-71.
بوستانی، داریوش (1391). «سرمایه اجتماعی و رفتار پرخطر؛ نمونه مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر کرمان»، دو فصلنامه علوم اجتماعی، 9(19): 31-1.
چلبی، مسعود و مبارکی، محمد (1384). «تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان»، مجله جامعه‌شناسی ایران، 6(2): 44-3.
حبیب‌زاده، اصحاب؛ عباس‌زاده، محمد؛ عابدینی، عیسی و هنرور، حسین (1393). «مطالعه رابطه اعتماد اجتماعی در بین رانندگان سطح شهر تبریز»، مطالعات پژوهشی راهور، 8(26): 58-33.
حسینی‌نثار، مجید و فیوضات، ابراهیم (1390). نظریه‌های انحرافات اجتماعی، تهران: پژواک.
سراج‌زاده، سیدحسین (1383). «نیمه پنهان: گزارش نوجوانان شهر تهران از کجروی‌های اجتماعی و دلالت‌های آن برای مدیریت فرهنگی»، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 41 و 42: 84-53.
سراج‌زاده، سید حسین و بابایی، مینا (1389). «جهانی‌شدن، فرهنگ جهانی و کجروی فرهنگی»، فصلنامه علوم اجتماعی، 17(48): 71-43.
شمس، سیمین؛ عموزاده، معصومه؛ زینی‌وند مقدم، حجت و غلامی، بهمن (1392). «بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به کجروی فرهنگی دانشجویان دختر و پسر»، فصلنامه زن و جامعه، 4(1): 122-101.
صدیق ‌سروستانی، رحمت‌‌الله (1389). آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی)، تهران: سمت.
عباس‌زاده، محمد؛ علیزاده ‌اقدم، محمدباقر و اسلامی بناب، سیدرضا (1391). «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1(1): 172-145.
علیوردی‌نیا، اکبر؛ شارع‌پور، محمود و ورمزیار، مهدی (1387). «سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 6(2): 132-107.
غفاری، غلامرضا (1387). سرمایهاجتماعیوپیشگیریازجرم، مجموعه مقالاتنخستینهمایش پیشگیریازجرم‌: پیشگیریازجرمبارویکردی جامعه‌شناختی‌، تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
غلامی کوتنایی، کوروش و قربان‌نژاد شهرودی، یدالله (1393). «بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر اعتیاد جوانان (شهر قائم‌شهر)»، پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، 2(4): 139-115.
فیلد، جان (1385). سرمایه اجتماعی‌، ترجمه جلال متقی، تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
قاسمی، وحید (1383). «سنخ‌شناسی دانشجویان بر مبنای پدیده روابط دوستانه دختر و پسر»، مطالعات جوانان، 3(7): 113-90.
قاسمی، وحید؛ میر محمدتبار، سید احمد و عدلی‌پور، صمد (1392). «تبیین جامعه‌شناختی تأثیر رسانه‌های خارجی بر کجروی فرهنگی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر فریدونکنار»، مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، 2(3): 78-53.
قدسی، علی‌محمد و مردان‌پور شهرکردی، الهام (1392). «بررسی رابطه بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و نشانه‌های اختلال شخصیت نمایشی در دانش‌آموزان»، پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، 1(2): 69-51.
کریمی مزیدی، سجاد؛ زارعی محمودآبادی، حسن؛ قادری ثانوی، رمضان‌علی؛ حبیب‌پور گتابی، کرم و علی‌پور، فردین (1392). «رابطه سرمایه اجتماعی و کجروی در بین دانش‌آموزان پسر 15 تا 18 ساله شهر تهران در سال تحصیلی 1391-1390»، رفاه اجتماعی، 13(50): 134-111.
کلدی، علیرضا و رحمانی فیروزجاه، علی (1386). «عوامل مؤثر بر نابهنجاری جوانان (مطالعه موردی مناطق حاشیه شهر ساری و بابل)»، رفاه اجتماعی، 7(27): 212-191.
کلمن، جیمز (1390). بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی.
کوئن، بروس (1393). مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: سمت.
گنجی، محمد و ستوده، هلالی ستوده، مینا (1390). «رابطه گونه‌های دینداری و سرمایه اجتماعی (رویکرد نظری و تجربی در بین مردم شهر کاشان)»، جامعه‌شناسی کاربردی، 22(42): 120-95.
گیدنز، آنتونی (1394). جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نی.
نیازی، محسن؛ صدیق محمدی و محمد و نصری، لادن (1394). «بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی و گرایش به عفو و گذشت در شهر سنندج»، مطالعات علوم اجتماعی ایران، 11(46): 145-121.
Akçomak, S. and Weel, B. T. (2012). “The impact of social capital on crime: Evidence from the Netherlands”, Regional Science and Urban Economics, 42(1-2): 323-340.
Akers, R. L. and Sellers, C. (2004). Criminological Theories:Introduction, Evaluation and Application, Los Angeles: Roxbury Publishing Company.
Chuang, Y. C. and Chuang, K. Y. (2008). “Gender differences relationships between social capitaland individual smoking and drinking behavior in Taiwan”, Social Science & Mediciane, 67 (8): 1321-1330.
Doob, C. B. (1990). Sociology, New York: Vintage Books.
Kawachi, I. and Berkman, L. F. (2001), “Social Ties and Mental Health”, Journal of Urban Health, 78 (3): 458-67.
King, P. E. and Furrow, J. L. (2004). “Religion as a Resource for Positive Youth Development: Religion, Social Capital, and Moral Outcomes”, Developmental Psychology, 40(5): 703-13.
Portes, A. (1998). “Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology Annual”, Review of Sociology, 24(1): 1-24.
Putnam, R. (2001). “Social capital: Measurement and consequences”, Canadian Journal of Policy, 1(2): 41-51.
Roh, S. and Lee, J. L. (2013). “Social capital and crime: A cross-national multilevel study”, International Journal of Law, Crime and Justice, 4(1): 58-80.
Smidt, C. (2003). Religion as Social Capital: Producing the Common Good, Waco, Texas: Baylor University Press.
Wright, J.; Cullen, F. and Miller, J. (2001). “Family Social Capital and Delinquent Involvement”, Journal of Criminal Justice, 29(1): 1-9.
Yamamura, E. (2009), “Formal and Informal deterrents of crime in Japan: Roles of police and social capital revisited”, The Journal of Socio-Economics, 38(4): 611-621.