دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، دی 1392 
بررسی برخی عوامل مؤثر بر کنش‌های فردگرایانه

صفحه 37-52

علی حسین حسین زاده؛ زینب محمودی؛ ایمان ممبینی


تحلیلی جامعه‌شناختی از گروه‌های مرجع دانشجویانِ دانشگاه مازندران

صفحه 79-106

حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ محمد اسماعیل ریاحی؛ مصطفی حیدری